Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2019, 3

Teede ja tänavate sulgemise eeskiri

Vastu võetud 11.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkti 2, liiklusseaduse § 52 lõike 4 ning § 12 lõike 1 ja Paide Linnavolikogu 18. jaanuari 2018 määruse nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas“ § 71 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Teede ja tänavate sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Paide linna territooriumil asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, platside, parklate (edaspidi tee) või nende osa sulgemise korra avalike ürituste ja koosolekute korraldamise, ehitus- ja remonditööde või muu liiklusvälise tegevuse puhul, mille tõttu on vajalik tee sulgeda ning kehtestab tee sulgemise loa taotlemise ja andmise korda.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Tee sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemise luba, sulgemisloa vorm määruse lisa 1), kui teed kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tee tavapäraseks liiklemiseks sulgemine.

  (2) Tee sulgemiseks taotleb sulgemise loa tee tegelik sulgeja (edaspidi tee sulgeja).

  (3) Tänava sulgemiseks peab olema Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna (edaspidi linnamajandusosakond) poolt väljastatud sulgemise luba.

§ 3.   Mõisted

  (1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) tee sulgemine – ajutise iseloomuga olukord, kui puudub võimalus tee avalikuks kasutamiseks. Tee sulgemiseks ei loeta lühiajalist osalist tee sulgemist teerajatiste hoolduseks või teehoiutööde teostamiseks;
  2) tee sulgeja – füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusest tuleneb tee sulgemise vajadus;
  3) avariitöö – vältimatu ja kiireloomuline töö ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise, rikke või eelpool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuse kõrvaldamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse liiklusseaduses ja teistes teede ja tänavate sulgemist reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

§ 4.   Sulgemise loa taotlemine

  (1) Sulgemisavaldus (sulgemisloa taotluse vorm määruse lisa 2) koos ajutise liikluskorralduse skeemiga ning Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Järvamaa Ühistranspordi Keskuse ning vajadusel asjasse puutuvate ettevõtete või kinnistute omanike kooskõlastustega tuleb linnamajandusosakonnale esitada vähemalt viis tööpäeva enne tänava sulgemist. Vajalike kooskõlastuste loetelu annab linnamajandusosakond.

  (2) Sulgemise loa taotluses on kirjas:
  1) tee sulgeja andmed (nimi, elu- või asukoha aadress, kontaktandmed);
  2) tänava sulgemise või liiklusohutuse eest vastutava isiku andmed (nimi, e-post, telefoninumber, mis peab sulgemise ajal vastama);
  3) andmed suletava ala kohta (tänavalõigu nimi, suletava ala laius, suletava parkla või selle osa pindala ruutmeetrites);
  4) andmed sulgemisel esinevate asjaolude kohta (sulgemine toimub ainult öisel ajal, sulgetakse ainult puhkepäeval või riiklikul pühal jmt);
  5) sulgemise alguse ja lõpu aeg (kuupäev, kellaaeg);
  6) sulgemise põhjus.

  (3) Tee sulgeja (k.a avariitööde korral) lisab sulgemise loa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis on koostatud vastavalt liiklusseadusele ja teistele kehtivatele liikluskorralduse nõuetele.

§ 5.   Sulgemise loa andmine ja väljastamine

  (1) Sulgemise luba väljastatakse linnamajandusosakonna poolt viie tööpäeva jooksul puudusteta taotluse saabumisest arvates.

  (2) Sulgemise loale märgitakse:
  1) tee sulgeja andmed (nimi, elu- või asukoha aadress);
  2) suletava objekti nimi;
  3) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (e-post, telefon, mis peab kogu sulgemise ajal vastama);
  4) sulgemise tähtaeg, kellaaeg;
  5) sulgemise loa väljastaja nimi ja ametinimetus.

  (3) Paide Linnavalitsus avalikustab andmed sulgemise kohta Paide linna veebilehel http://paide.kovtp.ee/.

§ 6.   Tee sulgeja kohustused

  (1) Tänava sulgemine ei tohi ületada sulgemise loal märgitud aega ning sulgetavat ala.

  (2) Tee sulgeja on kohustatud liikluseks suletud ala tähistama taotluse lisana esitatud liikluskorralduse skeemi, liiklusseaduse ja teiste kehtivate õigusaktide kohaselt.

  (3) Pärast sulgemise lõpetamist on tee sulgeja kohustatud sulgemise loal määratud tähtajaks ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, taastama tee liikluskõlblikkuse ja ajutiste ehitistega rikutud heakorrastuse.

  (4) Tee sulgeja on kohustatud tagama tee sulgemise ajal liikumispuudega, lapsevankriga ja teistele liiklejatele juurdepääsu nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele paikadele, kui see enne tee sulgemist oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada, siis teavitatakse sellest eelnevalt nimetatud kohtade omanikke või valdajaid, vähemalt kaks päeva enne tee sulgemist.

  (5) Tee sulgeja on kohustatud paigaldama linnamajandusosakonna esindaja nõudmisel täiendavad liikluskorraldusvahendid.

§ 7.   Sulgemise loa andmisest keeldumine

  (1) Sulgemise loa väljastamisest keeldutakse juhul, kui:
  1) kui samal ajal kehtiva sulgemise tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  2) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Sulgemise loa keeldumise otsusest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

§ 8.   Tee sulgemine avariitööde korral

  Tänava sulgemisel avariide likvideerimiseks on tee sulgeja kohustatud kohe informeerima linnamajandusosakonda. Sulgemise luba tuleb linnamajandusosakonnas väljastada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Tee sulgeja vastutab korrektsete ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamise eest.

§ 9.   Sulgemise loa pikendamine

  (1) Tee sulgeja põhjendatud taotluse alusel võib sulgemise loal märgitud tähtaega pikendada.

  (2) Sulgemise loa pikendamiseks esitab tee sulgeja linnamajandusosakonnale põhjendatud taotluse mitmepäevase sulgemise korral vähemalt üks tööpäeva enne sulgemise loal märgitud tähtaja lõppemist, ühepäevase sulgemise korral esimesel võimalusel sulgemise pikendamise vajaduse teadasaamisest arvates. Tee sulgeja on kohustatud linnamajandusosakonna nõudmisel sulgemise uuesti kooskõlastama. Vajalike kooskõlastuste loetelu annab linnamajandusosakond.

  (3) Sulgemise loa pikendamisel väljastatakse tee sulgejale uus sulgemise luba.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja rikkunud isik vastutab õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja ja selle alusel väljastatud sulgemise lubade nõuetekohase täitmise üle teostavad Paide Linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Paide Linnavalitsuse 16. mai 2013 määrus nr 5 „Teede ja tänavate sulgemise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Pihelgas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa Tänavate sulgemise luba

Lisa Avaldus sulgemise loale

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json