EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2021, 1

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Vastu võetud 16.03.2021 nr 8

Tartu linnavara eeskirja kohaselt otsustab linnavara kasutusse andmise linnavalitsus määrates kasutusse andmise tingimused. Seoses viiruse levikuga ja riigi poolt sellega kaasnevate piirangute kehtestamisega tekkinud majandusraskustega vajavad keerulisse majanduslikku olukorda sattunud üürnikud ajutist üüritingimuste muutmist. Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus Tartu linnavara eeskirja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linnale kuuluva äriruumi üürniku poolt üüri määra vähendamise taotlemist, üüri vähendamise määra ja üüri vähendamise otsuse tegemist.

§ 2.   Üüri vähendamise tingimused

  (1) Tartu linna äriruumi üürnikul on võimalik üüri vähendamist taotleda perioodi 1. märts - 31. märts 2021. a eest.

  (2) Üüri vähendamist on õigus taotleda Tartu linnale kuuluva äriruumi üürnikul, kelle igapäevane tegevus on piiratud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" punktis 2014 (edaspidi Valitsuse korraldus) sätestatud meetmete ja piirangute tõttu.

§ 3.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) andmed üürniku tegevusala kohta (EMTAK kood), milleks üürnik ruume kasutab;
  5) teenuse osutajast taotleja, kelle ruumides on klientide viibimine piiratud 25% täituvuse nõudega, kuid kes sellele vaatamata on vabatahtlikult otsustanud ruumid ajutiselt klientide teenindamiseks sulgeda ja oma tegevuse peatada, annab taotluses sellekohase kinnituse näidates ajavahemiku, millal ruumid on suletud;
  6) vajadusel muud andmed.

  (2) Taotlus üüri vähendamiseks tuleb esitada linnavarade osakonnale digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25. märtsiks 2021. a.

§ 4.   Üüri vähendamise määr

  (1) Üüri vähendatakse 100% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui Valitsuse korraldusega on keelatud klientidel üürniku müügi- või teenindusalal või -saalis ja üldkasutatavas ruumis viibida (lubatud on ruumides viibimine toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks).

  (2) Üüri vähendatakse 75% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui Valitsuse korraldusega on klientide viibimine üürniku müügi- või teenindusalal või -saalis ja üldkasutatavas ruumis piiratud 25% täituvuse nõudega.

  (3) Üüri vähendatakse 100% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui vaatamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel tegevuse jätkamise võimalusele on üürnik otsustanud ruumid ajutiselt klientide teenindamiseks vähemalt üheks kuuks sulgeda ja oma tegevuse peatada.

  (4) Juhul, kui üüri vähendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 toodud alustel, kuid selgub, et taotleja ei ole pidanud kinni Valitsuse korralduses sätestatud meetmetest ja piirangutest või taotluses antud kinnitusest ruumid sulgeda, on Tartu linnal õigus rakendada üüri märtsikuu eest tagantjärgi täismahus.

  (5) Käesoleva määruse kohaselt ei vähendata üürniku üüri perioodi eest, mille eest on linnavalitsus üüri vähendanud muul alusel.

§ 5.   Üüri vähendamise otsuse tegemine

  (1) Taotluse vaatab läbi ja üüri vähendamise otsuse teeb linnavarade osakonna juhataja moodustatud komisjon. Otsuse tegemisel kontrollib komisjon esitatud taotluse vastavust ja õigsust käesoleva määruse tingimustele.

  (2) Linnavarade osakond teavitab otsusest taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 14 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json