Teksti suurus:

Väärteomenetluses Rae Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2022, 16

Väärteomenetluses Rae Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine

Vastu võetud 15.03.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Ametikohtade loetelu

  Ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Rae Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused:
  1) keskkonnaspetsialist;
  2) keskkonna järelevalvespetsialist;
  3) järelevalvespetsialist;
  4) ehituse spetsialist;
  5) tehnovõrkude spetsialist;
  6) transpordispetsialist;
  7) teehoiuspetsialist;
  8) vallasekretär.

§ 2.   Järelevalvepädevus

  Paragrahvis 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad tegema järelevalvet neile antud väärteo menetlemise pädevuse piires, kui vallavalitsuse järelevalveõigus tuleneb seadusest.

§ 3.   Menetlusdokumendid

  Paragrahvis 1 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel tuleb Rae vallavalitsuse nimel väärtegude menetlemisel juhinduda justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 „Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine“ kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 4.   Kohtuvälise menetleja tunnistuse vormi kinnitamine

  Kinnitada väärteomenetlust läbi viiva kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm vastavalt lisale 1.

§ 5.   Kohtuvälise menetleja tunnistuse väljastaja

  Rae Vallavalitsuse kantselei väljastab paragrahvis 1 loetletud ametikohti täitvatele ametnikele nende pädevust tõendavad tunnistused ja peab arvestust tunnistuste üle.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 12. jaanuari 2016 määrus nr 2 „Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

Lisa1 Kohtuvälise menetleja tunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json