HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2022, 28

Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 20.03.2018 nr 20
RT IV, 24.03.2018, 15
jõustumine 27.03.2018, rakendatakse alates 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2019RT IV, 23.03.2019, 626.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019
18.02.2020RT IV, 26.02.2020, 729.02.2020
21.12.2021RT IV, 29.12.2021, 7201.01.2022
15.03.2022RT IV, 19.03.2022, 1222.03.2022, rakendatakse alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.


§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate (v.a munitsipaalkoolid) ja juhtide töö tasustamist.

  (2) Kõik personalikuludest tehtavad väljamaksed kokku ei tohi ületada asutusele kinnitatud aasta personalikulude eelarvet.

  (3) Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab asutuse juht.

§ 2.   Palgagrupid

  (1) Asutuste töökohad on jaotatud palgagruppidesse lähtudes töökohal töötamiseks esitatavatest põhinõuetest.

  (2) Palgagrupid on järgmised:
  1) palgagrupp I – juhid
  2) palgagrupp II – spetsialistid
  3) palgagrupp III – lihttöötajad.

  (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik (lisa).

  (4) Palgagruppide sisese jaotuse aluseks on ametikohal nõutav haridustase, täidetavate tööülesannete lahendamise keerukuse aste, tegevuse ja vastutuse ulatus. Pedagoogide jaotuse aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ja atesteerimisel omistatud õpetajate ametijärgud. Raamatukoguhoidjate jaotuse aluseks on raamatukoguhoidjate kutsestandardid.

§ 3.   Töötasu määramise kord

  (1) Töötasu lepitakse kokku töötaja ja asutuse juhi vahel sõlmitavas töölepingus lähtudes tema töökoha palgagrupist ja vastavast põhipalga vahemikust arvestades töötaja teadmisi, oskusi ja kvalifikatsiooni.

  (2) Asutuse juhiga sõlmib töölepingu ja lepib töötasu kokku vallavanem, lähtudes tema töökoha palgagrupile vastavast põhipalga vahemikust arvestades asutuse juhi teadmisi ja oskusi, kvalifikatsiooni ning tegevuse ja vastutuse ulatust.

  (3) Kõik töötasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustena.

  (4) Asutuse juhi asetäitja, sh õppealajuhataja palgamäär on juhi palgamäärast kuni 20 protsenti madalam.

§ 4.   Lisatasude maksmise tingimused ja kord

  (1) Vallavanemal on õigus määrata asutuse juhile täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu ning ühekordseid preemiaid.

  (2) Asutuse juhil on õigus eelarves olevate personalikulude piires määrata asutuse töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise eest, puuduva töötaja asendamise eest ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu ning ühekordseid preemiaid.

  (3) Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks tööülesanneteks loetakse ametijuhendis või töölepingus fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad töötaja töömahtu.

  (4) Lisatasu puuduva töötaja ülesannete täitmise eest makstakse, kui asendamine ei ole ettenähtud töötaja ametijuhendis või töölepingus ning kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Töökoormuse olulise suurenemise võrreldes ametijuhendis ettenähtuga tingib asendamine, mis toimub ettenägematutel asjaoludel (nt haigus jne) ning kestab vähemalt 5 järjestikust tööpäeva.

  (5) Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

§ 5.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu töötaja töölepingus või ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 6.   Töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Töötasu makstakse üks kord kuus arvestuskuule järgneva kuu kuuendal kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab töötasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Töötajale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 7.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb töötaja puhkus töötaja haiguse tõttu ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palgavahemikud
[RT IV, 19.03.2022, 12 - jõust. 22.03.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json