Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2022, 40

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 17.03.2022 nr 8

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve

  (1) Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (3) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.

  (4) Lubada vallavalitsusel teha tegevusalade vahelisi muudatusi ühe hallatava asutuse piires ja eelarve eest vastutajate piires.

§ 2.   Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab tegevusalade liigendatud eelarved hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Tulude alalaekumise korral finantseerib Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json