Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2013, 19

Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.04.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Paikuse valla (edaspidi vald) poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise tingimused ja kord.

  (2) Valla eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise eesmärgiks on avalikust huvist lähtuv valla ülesannete tulemuslikum täitmine.

  (3) Vallal on keelatud omandada aktsiaid, osi, muid omakapitaliinstrumente ja väärtpabereid, mida ei peeta likviidseteks varadeks vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 36, kui see ei ole vajalik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud või muudest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 2.   Volikogu pädevus

  (1) Paikuse Vallavolikogu (edaspidi volikogu) pädevusse kuulub valla poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamisega ja nendes osalemisega seotud järgmiste küsimuste otsustamine:
  1) sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine;
  2) osaühingus, milles osaleb ka teisi osanikke, aktsiaseltsis, milles osaleb ka teisi aktsionäre, sihtasutuses, millel on veel teisi asutajaid, mittetulundusühingus liikmena osalemine ning nendes osalemise lõpetamine;
  3) osade ja aktsiate omandamine ja võõrandamine;
  4) valla osalusega osaühingu osakapitali suurendamisel osa suurendamise eesõigusest loobumine või eesõiguse kasutamine võimalikust väiksemas mahus;
  5) vallavara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmine, mille regulatsioon sätestatakse vallavara valitsemise korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud otsused, samuti valla esindajate ja nende asendajate nimetamise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumise otsused võtab volikogu vastu koosseisu häälteenamusega.

§ 3.   Vallavalitsuse pädevus

  Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevusse kuulub valla poolt asutatud või valla osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute järgmiste küsimuste otsustamine ning õiguste ja kohustuste teostamine:
  1) sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, nõukogu liikmete nimetamine, nõukogu puudumisel juhatuse liikmete nimetamine, samuti muude asutaja, osaniku või aktsionäri õiguste teostamine;
  2) osaühingus, milles osaleb ka teisi osanikke, aktsiaseltsis, milles osaleb ka teisi aktsionäre, sihtasutuses, millel on veel teisi asutajaid, mittetulundusühingus liikmena osalemisel osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi teostava isiku nimetamine ning valla esindamine esindajaõiguste teostaja majanduslike huvidega seotud küsimustes.

§ 4.   Vallavalitsuse poolt nimetatud isiku pädevus

  Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks vallale ka teisi osanikke või aktsionäre, samuti kui vald osaleb liikmena mittetulundusühingus, teostab käesoleva korra §-des 2 ja 3 nimetamata küsimustes osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi vallavalitsuse poolt nimetatud isik.

§ 5.   Eraõigusliku juriidilise isiku asutamine

  (1) Eraõigusliku juriidilise isiku asutamise otsuse eelnõu ettevalmistaja esitab otsuse eelnõu koos asutamiseks vajalike dokumentide eelnõudega vallavalitsusele seisukoha andmiseks. Eelnõu ja seletuskiri peavad kajastama asutamise eesmärki.

  (2) Osaühingu asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale:
  1) asutatava osaühingu põhikirja eelnõu;
  2) asutamislepingu eelnõu, kui asutajaks on lisaks vallale veel teisi osanikke.

  (3) Aktsiaseltsi asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale:
  1) asutatava aktsiaseltsi põhikirja eelnõu;
  2) asutamislepingu eelnõu, kui asutajaks on lisaks vallale veel teisi aktsionäre.

  (4) Mittetulundusühingu asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale:
  1) asutatava mittetulundusühingu põhikirja eelnõu;
  2) asutamislepingu eelnõu.

  (5) Sihtasutuse asutamisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule, milles on määratletud valla osalemise eesmärk sihtasutuses, ja seletuskirjale:
  1) asutatava sihtasutuse põhikirja eelnõu;
  2) asutamisotsuse eelnõu.

§ 6.   Eraõiguslikus juriidilises isikus osalemine

  (1) Eraõiguslikus juriidilises isikus osalemise otsuse eelnõu ettevalmistaja esitab otsuse eelnõu koos osalemiseks vajalike dokumentide eelnõudega vallavalitsusele seisukoha andmiseks. Eelnõu ja selle seletuskiri peavad kajastama valla osalemise eesmärki.

  (2) Osaühingus osanikuna osalemisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale ka osaühingu, mille osanikuks soovitakse saada, põhikirja väljatrüki.

  (3) Aktsiaseltsis aktsionärina osalemisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale ka aktsiaseltsi, mille aktsionäriks soovitakse saada, põhikirja väljatrüki.

  (4) Mittetulundusühingu liikmeks astumisel esitab eelnõu ettevalmistaja lisaks otsuse eelnõule ja seletuskirjale ka mittetulundusühingu, mille liikmeks soovitakse astuda, põhikirja väljatrüki.

§ 7.   Nõuded eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikme kandidaatidele

  (1) Vallavalitsus nimetab eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmeks isiku, kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) omab ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi, arvestades juriidilise isiku tegevus- ning finantsvaldkonda;
  2) on võimeline tegutsema oodatava hoolsusega ning tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes juriidilise isiku eesmärkidest ja huvidest ning tagama valla kui aktsionäri, osaniku, asutaja või liikme huvide tõhusa kaitse.

  (2) Vallavalitsus peab asutaja-, liikme-, osaniku- ja aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et äriühingu, mittetulundusühingu ja sihtasutuse põhikirjas oleks sätestatud keeld olla nimetatud isiku juhtorgani liikmeks isikul:
  1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
  2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
  3) kellel on ärikeeld;
  4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
  5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
  6) kellel on selle eraõigusliku juriidilise isikuga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

  (3) Volikogu peab hoolitsema, et äriühingu ja valla asutatud sihtasutuse põhikirjas oleks sätestatud, et:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

§ 8.   Valla esindajad eraõigusliku juriidilise isiku juhtorganis

  (1) Vallavalitsuse poolt nimetatud isik, kes teostab eraõiguslikus juriidilises isikus osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi, on kohustatud täitma vallavalitsuse antud kirjalikke suuniseid, kui need ei ole vastuolus eraõigusliku juriidilise isiku huvidega ning andma vallavalitsusele aru oma tegevusest vähemalt üks kord aastas.

  (2) Valla esindaja valla osalusega osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse nõukogus on kohustatud täitma nõukogu töös osalemisel vallavalitsuse antud suuniseid üldkoosoleku otsusena, kui need ei ole vastuolus osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse huvidega ning andma vallavalitsusele aru oma tegevusest nõukogu liikmena vähemalt üks kord aastas.

  (3) Valla esindaja tagasikutsumisel valla omanduses oleva osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse nõukogust ei maksta talle hüvitust.

§ 9.   Valla esindaja määramise ja tagasikutsumise otsustamine

  (1) Valla äriühingu nõukogu liikmed, nõukogu puudumisel juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Valla osalusega äriühingus kiidab vallavalitsus valla esindajatena nõukogusse määratavad või valitavad liikmed eelnevalt heaks vallavalitsuse istungil. Vallavalituse otsus vormistatakse protokolli märgitava otsusena.

  (3) Valla esindaja tagasikutsumisel valla omanduses oleva osaühingu, aktsiaseltsi ja sihtasutuse nõukogust ei maksta talle hüvitust.

§ 10.   Aruandlus

  Raamatupidamise seaduse ja selle alusel antud õigusaktide tähenduses kohaliku omavalitsusüksuse valitseva ja olulise mõju all olev osaühing, aktsiaselts, sihtasutus ja mittetulundusühing esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json