HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2013, 55

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele

  Vastu võetud 28.02.2011 nr 48
  jõustumine 07.03.2011

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13, § 26 lg 2 ja 3, § 27 lg 5, § 38 lg 1 ja 3, § 44 lg 2, § 51 lg 2, § 63 lg 2, § 71 lg 5 ja 6 ning § 74 lg 3 alusel.

  § 1.  Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (edaspidi PGS) kooli pidaja pädevusse antud järgmised ülesanded Jõelähtme Vallavalitsusele:


  1) Meetmete rakendamine koolikohustuse täitmise tagamiseks – PGS § 13;
  2) Jõelähtme valla üldhariduskoolide põhikooli astmes klassi täituvuse ülemisest piirnormist (24 õpilast) väiksema või suurema (kuni 26 õpilast) ülemise piirnormi kehtestamine – PGS § 26 lg 2 ja 3;
  3) Jõelähtme valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine ja muutmine – PGS § 27 lg 5;
  4) Jõelähtme valla üldhariduskoolides pikapäevarühma moodustamiseks nõusoleku andmine ja pikapäevarühma täitumuse suurema ülemise piirnormi kehtestamine- PGS § 38 lg 1;
  5) Nõusoleku andmine õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise meetmete rakendamiseks - PGS § 44 lg 2;
  6) Nõusoleku andmine koolide direktoritele hariduslike erivajadustega õpilaste klassi ja rühma moodustamiseks, kui seda ei ole sätestatud kooli põhimääruses – PGS § 51 lg 2;
  7) Koolitusloa saamise taotluse esitamine haridus- ja teadusministrile – PGS § 63 lg 2;
  8) Jõelähtme valla üldhariduskoolide direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine ja muutmine ning konkursi välja kuulutamine – PGS § 71 lg 5 ja 6;
  9) Jõelähtme valla üldhariduskoolide struktuuri ja koosseisu korra kinnitamine ja muutmine - PGS § 74 lg 3.

  § 2.  Määrus jõustub 7. märtsil 2011.

  Marko Raudlam
  Volikogu aseesimees