Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kose valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 24.09.2009 nr 151
RT IV, 19.04.2013, 66
jõustumine 01.10.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2016RT IV, 09.09.2016, 1512.09.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Kose valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Kose valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedustõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
  3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  4) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
  5) kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  6) loom – imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;
  7) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on võrdsustatud isik, kes õigusliku alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;
  8) puhastusala – kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni;
  9) romusõiduk - sõiduk, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.
  10) üldkasutatav territoorium – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning mis on avalikult kasutatav igaühe poolt;
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]
  11) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümber kujundatud reljeef, valitud taimestik või vastavafunktsioonilised rajatised.
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või –platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja –koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Põhja – Eesti Häirekeskusele (telefonil 112) ja vallavalitsusele.

  (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

  (5) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastast ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ja remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

  (8) Üldkasutataval territooriumil ei tohi hoida tahket kütust, ehitusmaterjali jms esemeid.
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]

§ 4.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mis tahes muul viisil kahjustamine;
  3) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;
  4) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  41) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine kinnistu tänava- või teepoolses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal (piirde puudumisel mitte kõrgemal kui 1,5m);
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]
  5) kõnniteel lume- ja libedustõrjel tuha kasutamine;
  6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruum;
  7) puhastusalalt koristusjäätmete sõiduteele pühkimine;
  8) pesu kuivatamine avaliku maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  9) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
  10) sõidukitega sõitmine ja nende (ka haagiste) parkimine haljasaladel, laste mänguväljakutel, spordiplatsidel, kalmistutel, kõnniteedel, veekogude kallastel lähemal kui 10 m veepiirist ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]
  11) sõiduautode pesemine ja suuremahulised remonttööd korterelamu juures;
  12) romusõiduki parkimine avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Romusõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühitus puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek;
  13) riiete ja vaipade kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel,
  14) akna välisküljele sinna mittesobivate esemete ja toiduainete asetamine;
  15) pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal.
  16) elamumaal tegeleda tootmistegevuse, toodangu ladustamisega või muu mittesihtotstarbelise kasutamisega;
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]
  17) põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid (nt märjad puulehed jms) ning aia- ja haljastusjäätmeid, välja arvatud oksad.
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]

3. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 5.   Kose Vallavalitsuse kohustused

  Kose Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on kohustatud:
  1) tagama vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekodade korrashoiu. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
  2) tagama parkide, haljasalade, spordiplatside, laste mänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoiu;
  3) paigaldama parki, haljasaladele, mänguväljakutele ja muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise;
  4) kindlustama avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning tagama sinna juurdepääsu;
  5) tagama tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid, takistavad jalakäijaid või sõidukite liiklust;
  2) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Nimetatud tööde teostamine tuleb lõpetada hommikul kella 07:00-ks, pühapäeval kella 09:00-ks (v.a eriolukorrad). Vajadusel tuleb heakorra tagamiseks puhastusala puhastada ka päeva jooksul;
  4) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaasi ja nende ümbrust, kraave ja truupe;
  6) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  7) kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud ja põõsad) taotlema kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa.
  8) tiheasustusalal raiuma võsa, tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, haritaval põllumaal, metsamaal.
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]

  (2) Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

  (3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik.

§ 7.   Ehitise omaniku kohustused

  (1) Ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid, mis peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  2) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning selle nähtavuse;
  3) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  4) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  5) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta.

  (2) Korterelamutes korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate ehitiste omaniku kohustuste täitmise ühistu.

  (3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja on kohustatud:
  1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa;
  2) teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
  3) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  5) vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;
  6) pärast tööde lõpetamist taastama objektil haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

  (2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Kose valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid.

  (3) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul. Süüdlase puudumisel likvideerib olukorra ja taastab heakorra kommunikatsiooni valdaja.

§ 9.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 10.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, tingimusel et oleks tagatud sanitar- ja veterinaarnõuded ning välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Karjatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal ja viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise.

  (3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning likvideerima viivitamatult loomapidamisega tekkinud reostuse.

  (4) Tiheasutusalal on loomapidaja kohustatud korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi ning võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

  (5) Koerte ja kasside pidamise nõuded on sätestatud Kose valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

4. peatükk KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMINE 

§ 11.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Põlevmaterjali jäätmeid põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuled võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga ning selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud maapinnal tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.

  (2) Aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid (nt märjad puulehed jms). Kuivade aia- ja pargijäätmete põletamise nõuded on sätestatud Kose valla jäätmehoolduseeskirjaga.

  (3) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistuse ja vallavalitsusega. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

  (4) Pärast prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

  (5) Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

§ 12.   Küttekolde välise tule tegemine metsa või muu taimestikuga kaetud alal

  (1) Metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohad;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (2) Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

5. peatükk VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 13.   Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses“ ( https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13186967 ) ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 131.   Järelevalve


  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Kose Vallavalitsus.
[RT IV, 09.09.2016, 15 - jõust. 12.09.2016]

§ 14.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. oktoobril 2009

/otsingu_soovitused.json