Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse 18.02.2008 määruse nr 5 “Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kirjeldus ning kasutamise korra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2016, 8

Pärnu Linnavalitsuse 18.02.2008 määruse nr 5 “Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kirjeldus ning kasutamise korra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 11.04.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 “Pärnu linna põhimäärus“ § 8 lõike 4 alusel

§ 1.  Pärnu Linnavalitsuse 18.02.2008 määruses nr 5 “Pärnu logo ja tema stiilielementide ja tunnuslause kirjeldus ning kasutamise korra kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:“Pärnu logo ja tema stiilielementide kirjeldus ning kasutamise kord“;2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:“Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 “Pärnu linna põhimäärus“ § 8 lõike 4 alusel.“;
3) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad “Pärnu Hansapäevade logo ja Pärnu tunnuslause“;
4) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõna “tunnuslause,“
5) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad “tunnuslausete, muude“;
6) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(5) Pealkirjad ei tohi olla kirjutatud läbivate suurtähtedega.“;
7) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõna “tunnuslaused“ sõnaga “sõnumid“;
8) määruse 5. ja 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks;
9) 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“7. peatükk
Pärnu logo ja tema stiilielementide ja suvepealinna logo kasutamine“;
10) paragrahvi 18 lõikest 1 jäetakse välja sõnad “tunnuslause või“;
11) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;
12) paragrahvi 21 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad „Pärnu logo, suvepealinna logo ja tunnuslause“ sõnadega „Pärnu logo ja suvepealinna logo“;
13) paragrahvi 21 lõikes 4 asendatakse sõna “kantselei“ sõnadega “avalike suhete teenistus“;
14) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks;
15) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:“Pärnu logo ja tema stiilielementide kasutamisel Pärnu linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas määruses sätestatuga on Pärnu Linnavalitsusel õigus nõuda logo kasutajalt Pärnu logo või tema stiilielementide kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.“;
16) määruse lisad 4, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär