Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2016, 14

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 13.04.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2 ning § 30 lg 1 p 2, muinsuskaitseseaduse § 27 lg 2, ehitusseadustiku § 95 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p 6 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruses nr 31„Tallinna aadressitähiste nõuded" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti" sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti";

2) paragrahvi 17 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aadressitähise posti paigaldamisel teemaa-alale lähtutakse liiklusseaduse §-s  5³ sätestatust.";

3) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 määrusega nr 137 „Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine" kinnitatud lisas „Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas" tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välireklaamkandja paigutamisel tuleb arvestada liiklusseaduse §-s 5³ liiklusvälistele teabevahenditele sätestatud nõudeid.";

2) punkti 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5. Välireklaamkandja võib paigutada kinnismälestise või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise pinnale ainult Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) loal.";

4) punktis 6 asendatakse sõnad „kultuuriväärtuste ametiga" sõnadega „linnaplaneerimise ametiga";

5) punktis 14.2 asendatakse sõnad „Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet" sõnadega „linnaplaneerimise amet";

6) punktis 14¹ asendatakse sõnad „kultuuriväärtuste amet" sõnadega „linnaplaneerimise amet";

7) punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 määruse nr 23 „Kinnistu ostueesõiguse teostamise menetlus" § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile" sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ametile".

§ 4.   Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 määruse nr 94 „UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu põhimäärus" § 5 lõikes 1 ning § 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Amet" sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Amet" vastavas käändes.

§ 5.   Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2014 määruse nr 25 „Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimäärus" § 6 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti" sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti".

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json