HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes laste toiduraha ja vanemate osalustasu arvestamise ja maksmise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2016, 16

Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes laste toiduraha ja vanemate osalustasu arvestamise ja maksmise kord

Vastu võetud 08.04.2014 nr 5
RT IV, 16.04.2014, 1
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2016RT IV, 19.04.2016, 522.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lapsevanema osalemine koolieelse lasteasutuse rahastamisel

  Lapsevanem või tema seaduslik esindaja (edapsidi vanem), kelle laps on saanud koha Viljandi valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed), maksab:
  1) lapse toiduraha, mille päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor;
  2) osalustasu, mille määra rahalises vääringus kehtestab Viljandi Vallavolikogu.

2. peatükk TOIDURAHA 

§ 2.   Toiduraha arvestamine ja maksmine

  (1) Toiduraha makstakse jooksva kuu eest ettemaksuna.

  (2) Toiduraha arvestamise aluseks on jooksva kuu toidupäevade arv.

  (3) Toidukulu tasaarvestus toimub lasteaia poolt peetava kohaloleku tabeli alusel, järgmise kuu algul.

  (4) Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse tasaarveldus järgmisest päevast, etteteatamisel esimesest päevast

3. peatükk OSALUSTASU 

§ 3.   Vanema osalustasu

  (1) Osalustasu maksab vanem:
  1) lapse eest, kellele on lasteaiakoht eraldatud olenemata sellest, kas laps käib kohal või puudub, nende kalendrikuude eest kui lasteaed on avatud;
[RT IV, 19.04.2016, 5 - jõust. 22.04.2016]
  2) kui laps kantakse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja enne 15-ndat kuupäeva (k.a 15. kuupäev) 100 % osalustasu määrast;
  3) kui laps kantakse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja pärast 15-ndat kuupäeva 50% osalustasu määrast;
  4) kui laps kustutatakse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirjast enne 15-ndat kuupäeva (k.a 15. kuupäev) 50 % osalustasu määrast;
  5) kui laps kustutatakse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirjast pärast 15-ndat kuupäeva 100 % osalustasu määrast.

  (2) Osalustasu suuruse rahalises vääringus kehtestab Viljandi Vallavolikogu.

4. peatükk MAKSMINE 

§ 4.   Maksmise tähtajad

  (1) Toiduraha ja osalustasu maksab vanem hiljemalt iga kuu 8. kuupäevaks esitatud arve alusel jooksva kuu eest kahekümnendaks (20) kuupäevaks. Juhul, kui nimetatud kuupäev osutub puhkepäevaks, tasub vanem toiduraha ja osalustasu kahekümnendale (20) kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (2) Toiduraha ja/või osalustasu maksmata jätmisel järgmise kuu:
  1) esimeseks (1) kuupäevaks, on direktoril õigus last lasteaeda mitte lubada;
  2) kahekümnendaks (20) kuupäevaks, kaotab laps koha lasteaias.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 5.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulist 2014.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõige 1 jõustub 01.08.2014 , väljaarvatud Viiratsi Lasteaias „Rüblik“, Vana-Võidu Lasteaias ja Uusna Lasteaias „Tõruke“.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json