Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruse nr 26 "Jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2016, 18

Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruse nr 26 "Jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Vastu võetud 13.04.2016 nr 18
jõustumine 01.05.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 365 ja 366, "Jäätmeseadus" § 66 lg 4 ja § 71 lg 1 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruse nr 26 "Jäätmehoolduseeskiri" (RT IV, 28.06.2014) muutmine

  Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruses nr 26 "Jäätmehoolduseeskiri" tehakse järgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) jäätmejaam – jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid;"
  2) paragrahvi 2 lõige 1 punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"9) vedaja – jäätmekäitleja, kellele linnavalitsus on riigihanke tulemusena andnud teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks Võru linna haldusterritooriumil või isik, kellel on õigus vedada korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid.";
  3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10, 11, 12 ja 13 järgmises sõnastuses:
"10) komposiitpakend – pakend, mis koosneb eri liiki materjalidest, näiteks kokkuliimitud paberist ja kilest;
11) tekstiil – segaolmejäätmete hulgast väljakorjatud riided, kangad, kardinad jmt;
12) plastid – plastmassist ämbrid, vannid, kausid, mänguasjad, kelgud jmt;
13) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – kivid, pinnas, kunstlilled jmt.";
  4) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Jäätmete põletamine on keelatud, välja arvatud jäätmevaldaja enda tegevuse käigustekkinud aia- ja haljastujäätmete, nagu oksad, vaarikavarred jmt, immutamata ja värvimata puidu ning kiletamata paberi -ja kartongijäätmete põletamine. Sealjuures tuleb kiletamata paberi ja kartongi põletamisele võimalusel eelistada nende liigiti kogumist ja taaskasutuseks üle andmist. Okste põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires naabreid mittehäirival viisil järgides kõiki tuleohutusnõudeid.";
  5) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Jäätmetekitaja on kohustatud olmejäätmete sortimisel koguma jäätmete tekkekohas liigiti vastavalt kehtestatud jäätmeliikidele (edaspidi jäätmenimistu):
1) paber ja kartong;
2) plast;
3) metall;
4) klaas;
5) biolagunev aia- ja haljastujääde;
6) biolagunev köögi- ja sööklajääde;
7) bioloogiliselt mittelagunev aia- ja haljastujääde;
8) pakend, sealhulgas paber- ja kartongpakend, plastpakend, puitpakend, metallpakend, komposiitpakend, klaaspakend, tekstiilpakend;
9) puit;
10) tekstiil;
11) suurjääde;
12) probleemtoote jääde;
13) ohtlik jääde.";
  6) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Tekstiil, klaas, plast ja suurjäätmed tuleb viia jäätmejaama või anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule. Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed tuleb viia vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohta. Ajutiselt jäätmete kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äraveo peab jäätmevaldaja korraldama viie tööpäeva jooksul.";
  7) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Probleemtoodete (elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, akud ja patareid, vanarehvid ning mootorsõidukid ja nende osad, põllumajandusplast) ja nendest tekkinud jäätmete kogumise ja käitlemise korraldab tootja või tootjavastutusorganisatsioon. Tootja või tootjavastutusorganisatsioon on kohustatud teavitama jäätmevaldajaid probleemtoodetest tekkivate jäätmete kogumise korrast.";
  8) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (nt kasutuskõlbmatuks muutunud õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid ning elavhõbedat sisaldavad lambid ja kraadiklaasid, jm tooted, mille pakendil on vastavasisuline märge) tuleb viia jäätmejaama või anda üle asjakohast litsentsi omavale isikule, sh litsentsi omava isiku paigutatud kogumispunkti. Aegunud ravimid saab üle anda apteeki. Avalikes kogumispunktides võetakse ohtlikke jäätmeid tasuta vastu ainult füüsilistelt isikutelt.";
  9) paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 12. Biolagunevate jäätmete kompostimise nõuded
(1) Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed:
1) aia- ja haljastujäätmed tuleb vedada kompostimiseks lähimale kompostimisväljakule või muusse vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohta või kompostida kohapeal vastavalt kompostimise nõuetele;
2) köögi- ja sööklajäätmete käitlemiseks tuleb eelistatavalt korraldada kohapeal kompostimine kinnises kompostris.
(2) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides, köögi- ja sööklajäätmete kohapealset kompostimist võivad naaberkinnistute ja korterelamute elanikud korraldada ühiselt.
(3) Kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut.
(4) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid köögi- ja sööklajäätmete võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida naaberkinnistute omanike või valdajate nõusoleku korral lahtiselt aunas.
(5) Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
(6) Biolagunevate jäätmete osakaal prügilasse ladestatavates segaolmejäätmetes peab alates 2020. aastast olema mitte üle 20 massiprotsendi.
(7) Teavet Võru linna haldusterritooriumil kasutava jäätmeloaga kompostimisplatsi kohta saab Võru linna veebilehelt www.voru.ee.";
  10) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Rasvapüüniste jäätmete ning biokütuse jäätmete (biodiislikütus, bioetanool, taimeõlijäägid jne) juhtimine ühiskanalisatsiooni, sh purgimiskohta, on keelatud.";
  11) paragrahvile 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Teavet Võru linna haldusterritooriumil kasutava purgimiskoha kohta saab Võru linna veebilehelt www.voru.ee.";
  12) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul, v.a korraldatud jäätmeveoga liitumisest linnavalitsuse poolt erandkorras vabastatud isikud.
Juhul, kui kinnistul on tagatud biojäätmete, sh köögi- ja sööklajäätmete nõuetekohane kompostimine kinnises kompostris, võib kinnistu omanik linnavalitsusest taotleda olmejäätmete regulaarset äravedu sagedusega üks kord 12 nädala jooksul.";
  13) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Korraldatud jäätmeveoga kogutud jäätmed antakse üle Mittetulundusühing Võru Jäätmekeskusele ümberlaadimiseks ja edasiseks käitlemiseks. Kui jäätmevaldaja või territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need vedada lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta.";
  14) paragrahvi 17 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kogumismahuti tuleb paigutada selliselt, et mahutit saaks tühjendada liiklust häirimata.
(2) Jäätmevaldaja on kohustatud paigutama jäätmete kogumismahuti tema omandis või kasutuses olevale krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel ühe lepingupoole omandis või kasutuses olevale ühismahutisse vastavalt eeskirja paragrahvile 18.";
  15) paragrahvi 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 21. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid
(1) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid:
1) segaolmejäätmed;
2) paber ja kartong.
(2) Köögi- ja sööklajäätmed hõlmatakse korraldatud jäätmeveoga nõuetekohase vastuvõtukoha rakendumisel lähipiirkonnas ning juhul, kui ei ole korraldatud kohapealne kinnises kompostris kompostimine.
(3) Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui selle tingib oluline avalik huvi või õigusaktidest tulenevad nõuded.";
  16) paragrahvi 37 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Mineraalsete püsijäätmete segu, nagu kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips jne kõrvaldatakse ametlikel ladestuspaikadel või suunatakse taaskasutusse.";
  17) paragrahvi 43 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Eriolukorras, nt epideemiapiirkondades, tuleb järgida Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti korraldusi.";
  18) paragrahvi 48 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Kemikaalide jäätmeid tuleb säilitada ohtlike jäätmetena nõuetekohases hoiukohas.";
  19) paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Veterinaarteenust osutava asutuse jäätmete hoiukoha all mõistetakse muust ruumist eraldatud ruumiosa, milles on loodud jäätmete hoidmiseks ja säilitamiseks vajalikud tingimused.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. mail.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json