ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi kasutusse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 19

Eluruumi kasutusse andmise kord

Vastu võetud 13.04.2016 nr 17
RT IV, 19.04.2016, 19
jõustumine 01.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2017RT IV, 19.04.2017, 522.04.2017
12.12.2018RT IV, 18.12.2018, 421.12.2018, muudatused kehtivad kuni 01.08.2023.

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 41 lg 1 ja 42 alusel ning lähtudes "Võlaõigusseadus" § 272 lg 4 p-s 4 sätestatust.
[RT IV, 18.12.2018, 4 - jõust. 21.12.2018, muudatused kehtivad kuni 01.08.2023.]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Eluruumi kasutusse andmise korra (edaspidi kord) eesmärk on sätestada Võru linna (edaspidi linn) omandis oleva eluruumi kasutusse andmise tingimused ja menetluse kord.

 (2) Korda kohaldatakse koos teiste eluruumide valdamist ja kasutamist reguleerivate õigusaktidega, v.a võlaõigusseaduses eluruumide üürimisele sätestatu.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

 (3) Eluruum on linnale kuuluv elamu, korter või osa sellest või muu ruum, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumile esitatavatele nõuetele.

§ 2.  Eluruumi taotlemine

 (1) Eluruumi on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval isikul:
[RT IV, 18.12.2018, 4 - jõust. 21.12.2018, muudatused kehtivad kuni 01.08.2023.]
 1) kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või;
[RT IV, 18.12.2018, 4 - jõust. 21.12.2018, muudatused kehtivad kuni 01.08.2023.]
 2) kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega.
[RT IV, 18.12.2018, 4 - jõust. 21.12.2018, muudatused kehtivad kuni 01.08.2023.]

 (2) Eluruumi taotlemiseks esitab eluruumi vajav isik Võru linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse, milles märgitakse:
 1) taotleja ja temaga ühist eluruumi soovivate perekonnaliikmete andmed;
 2) eluruumi vajaduse põhjendus;
 3) andmed seni kasutatava eluruumi kohta;
 4) taotleja ja ühist eluruumi soovivate täisealiste perekonnaliikmete nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 (3) Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente või andmeid ning saada selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks.

§ 3.  Taotluste menetlemine

 (1) Taotlusi menetleb linnavalitsus, lähtudes eluruumi vajava isiku reaalsetest võimalustest ja vajadustest ning hinnates eluruumi sobivust konkreetsele eluruumi vajavale isikule.

 (2) Eluruumi kasutusse andmise, andmisest keeldumise ja üürilepingu pikendamise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul kümne tööpäeva jooksul kõigi menetluseks vajalike dokumentide esitamisest või esitamiseks ettenähtud tähtaja möödumisel.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 4.  Lepingu sõlmimine

 (1) Eluruumi kasutamise aluseks on eluruumi üürileping.

 (2) Räpina mnt 22 asuvate eluruumide kasutamise lepingud sõlmib Nöörimaa Tugikodu.

 (3) Üürileping sõlmitakse kirjalikult 10. tööpäeva jooksul arvates üürileandmise korralduse teatavakstegemisest.

 (4) Eluruumi üürileping sõlmitakse tähtajaliselt.

 (5) Eluruumi kasutamise üürilepingut pikendatakse linnavalitsuse korralduse alusel. Taotluse esitamisele ja menetlemisele kohaldatakse eluruumi kasutusse andmise sätteid.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

 (6) Üürileping lõpetatakse linnavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 5.  Tasu eluruumide kasutamise eest

 (1) Üürilepingu alusel eluruumi kasutav isik tasub üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.

 (2) Üür tasutakse jooksva kalendrikuu eest. Kõrvalkulud tasutakse eelneva kuu eest.

 (3) Kõrvalkulud on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega. Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud linna või kolmandate isikute poolt osutatud teenuste tegelikust maksumusest.

 (4) Üüri kehtestab linnavolikogu.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Linnavalitsus võib kehtestada eluruumi kasutamise taotlemiseks taotluse vormi.

 (2) Eluruumi kasutamise aluseks oleva eluruumi üürilepingu tingimused ja vormi kehtestab linnavalitsus.

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. mail.