SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2017, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Üldhooldusteenuse kord

Vastu võetud 13.04.2016 nr 16
RT IV, 19.04.2016, 20
jõustumine 01.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2017RT IV, 19.04.2017, 522.04.2017

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 20 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Üldhooldusteenus on väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulla.

  (2) Üldhooldusteenuse (edaspidi teenuse) kord hõlmab Eesti rahvastikuregistri alusel Võru linnas elavate isikute, kelle hooldust ei ole võimalik korraldada teiste teenustega, teenusele korraldamist ja teenuse osalist finantseerimist Võru linna eelarvest.

  (3) Määrus ei reguleeri teenuse finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohuslane on võimeline hoolekandeteenuse eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi poolt rahastatavale teenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.   Teenuse kulude katmise taotlemine

  (1) Teenust vajav isik, kes ei ole suuteline teenuse eest täies mahus tasuma, esitab Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja andmed;
  2) hoolekandeasutuse andmed, mille poolt osutatava teenuse rahastamist soovitakse;
  3) teenuse vajaduse kirjeldus;
  4) taotleja kinnitus teenuse eest tasumise kohta (mis moodustab vähemalt 95% igakuisest sissetulekust);
  5) taotleja nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;
  6) ülalpidamiskohustuslaste olemasolu, nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
  7) põhjendus, miks ülalpidamiskohustuslane ei tasu osutatava teenuse maksumusest puudu jäävat osa;
  8) ülalpidamiskohustuslaste nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad andmed või vajadusel dokumendid;
  2) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid;
  3) teenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia;
  4) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul dokumendid, millest nähtub et teenuse taotleja ei saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav ülalpidamine ei kata täies ulatuses teenuse eest tasumist;
  5) vajadusel võib isik esitada ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsuse ametnik kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning kogub vajadusel abivajaduse hindamiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente, sealhulgas viimase kolme aasta jooksul varaga tehtud tehingute kohta.

  (2) Kui teenuse eest tasumiseks soovitakse linnalt toetust, siis ametnik viib läbi hindamise teenuse vajaduse kindlakstegemiseks.

  (3) Ametnik teeb menetluse käigus dokumentide alusel kindlaks:
  1) taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslaste võimekuse teenuse eest tasumiseks;
  2) teenuse eest linna eelarvest makstava osa suuruse.

  (4) Ametnikul on abivajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslikku olukorda, teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 4.   Teenuse rahastamise otsustamine

  (1) Teenus rahastatakse linna eelarvest ulatuses, mis tagab teenuse maksumuse tasumise. Linna eelarvest makstakse teenuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (2) Teenuse rahastamise või rahastamisest keeldumise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul kümne tööpäeva jooksul kõigi menetluseks vajalike dokumentide esitamisest või esitamiseks ettenähtud tähtaja möödumisel. Üldjuhul otsustatakse teenuse rahastamine ühe eelarveaasta piires.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 5.   Teenuse rahastamisest keeldumine

  (1) Linnavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata juhul kui:
  1) isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud hoolekandeasutuses;
  2) teenust vajava isiku hooldust on võimalik tagada teiste hoolekandelise abi teenustega;
  3) hooldus on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslaste poolt;
  4) teenust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täimisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale teenuse eest tasumisel v.a juhtumid, kui ülalpidamiskohustuslaselt oleks teenuse tasumisel osalemist ebaõiglane nõuda;
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]
  5) teenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad linnavalitsusele esitamata täiendavalt nõutud dokumendid;

  (2) [Kehtetu - RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 6.   Teenuse rahastamise erandjuhud

  (1) Teenuse rahastamise otsus tehakse tähtajaliselt, kui isik vajab teenust viivitamatult ja linnavalitsus tasub isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslaste varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Linnavalitsusel on õigus linna poolt tasutud kulude hüvitamisele:
  1) isikult, kui tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks;
  2) ülalpidamiskohustuslaselt ulatuses, millest ta ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

§ 7.   Teenuse rahastamise jätkamine

  (1) Enne uut eelarveaastat vaatab linnavalitsuse ametnik hiljemalt 1. novembriks läbi teenuse rahastamise otsused, kontrollides teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslikku seisu.

  (2) Teenuse rahastamist võib pikendada rahastamise määramise eelduste jätkuval olemasolul.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 8.   Teenuse rahastamise lõpetamine

  (1) Linnavalitsus lõpetab teenuse eest tasumise, kui:
  1) teenust vajav isik sureb;
  2) hoolekandeasutus lõpetab lepingu teenust vajava isikuga;
  3) teenuse eest on võimalik tasuda hooldataval või ülalpidamiskohustuslasel;
  4) teenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust.

  (2) Otsus teenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Linnavalitsus võib kehtestada üldhooldusteenuse taotlemiseks taotluse vormi.

  (2) Määruse jõustumise ajal kehtivad ööpäevaringse hooldusteenuse lepingud viiakse kooskõlla määrusega hiljemalt 1. novembriks 2016.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json