Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu sotsiaalhoolekande määruste muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2017, 5

Võru Linnavolikogu sotsiaalhoolekande määruste muutmine

Vastu võetud 12.04.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5, "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 2, § 20 lg 1, § 26, § 41 lg 1 alusel ning lähtudes "Võlaõigusseadus" § 272 lg 4 p-s 4 sätestatust.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 9 "Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord" (RT IV, 15.03.2016, 13) muutmine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 9 "Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav) hooldatava nõusolekul.";
  2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Toetuse maksmist võib pikendada toetuse saamise eelduste jätkuval olemasolul.";
  3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (RT IV, 15.03.2016, 18) muutmine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Abivajadusest sõltuvat toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal. Abivajadusest sõltuvat toetust võib erandkorras maksta toimetulekupiiril elavale isikule, kui abivajadus on tuvastatud.";
  2) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Linnavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata kui taotleja hooldus ja piisav abivajadus on võimalik tagada mõne teise sotsiaalhoolekandelise abi teenusega.";
  3) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
"(3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja puude olemasolu tõendav dokument.";
  4) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
"3) lastekaitsespetsialisti ettepanekul muudel põhjendatud juhtudel.";
  5) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
"3) lastekaitsespetsialisti ettepanekul muudel põhjendatud juhtudel.";
  6) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
"1) vanaduspensionär;".

§ 3.   Võru Linnavolikogu 13. aprilli 2016 määruse nr 16 "Üldhooldusteenuse kord" (RT IV, 19.04.2016, 20) muutmine

  Võru Linnavolikogu 13. aprilli 2016 määruses nr 16 "Üldhooldusteenuse kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teenuse rahastamise või rahastamisest keeldumise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul kümne tööpäeva jooksul kõigi menetluseks vajalike dokumentide esitamisest või esitamiseks ettenähtud tähtaja möödumisel. Üldjuhul otsustatakse teenuse rahastamine ühe eelarveaasta piires.";
  2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
"4) teenust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täimisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale teenuse eest tasumisel v.a juhtumid, kui ülalpidamiskohustuslaselt oleks teenuse tasumisel osalemist ebaõiglane nõuda.";
  3) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 7 senine tekst loetakse paragrahvi esimeseks lõikeks;
  5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Teenuse rahastamist võib pikendada rahastamise määramise eelduste jätkuval olemasolul.".

§ 4.   Võru Linnavolikogu 13. aprilli 2016 määruse nr 17 "Eluruumi kasutusse andmise kord" (RT IV, 19.04.2016, 19) muutmine

  Võru Linnavolikogu 13. aprilli 2016 määruses nr 17 "Eluruumi kasutusse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Korda kohaldatakse koos teiste eluruumide valdamist ja kasutamist reguleerivate õigusaktidega, v.a võlaõigusseaduses eluruumide üürimisele sätestatu.";
  2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Eluruumi kasutusse andmise, andmisest keeldumise ja üürilepingu pikendamise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul kümne tööpäeva jooksul kõigi menetluseks vajalike dokumentide esitamisest või esitamiseks ettenähtud tähtaja möödumisel.";
  3) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 ning sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Eluruumi kasutamise üürilepingut pikendatakse linnavalitsuse korralduse alusel. Taotluse esitamisele ja menetlemisele kohaldatakse eluruumi kasutusse andmise sätteid.
(6)Üürileping lõpetatakse linnavalitsuse korralduse alusel.".

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määrus nr 13 "Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord" (RT IV, 15.03.2016, 17) tunnistatakse kehtetuks.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json