SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2017, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 9
RT IV, 15.03.2016, 13
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2017RT IV, 19.04.2017, 522.04.2017

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 26 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib hoolduse seadmist Võru linnas elavale täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning hooldajale toetuse maksmist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav) hooldatava nõusolekul.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

  (2) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (3) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Võru linnas.

  (4) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei esine hooldusvajadust. Erandkorras võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik.

§ 3.   Hooldusvajaduse hindamine ja hoolduse seadmine

  (1) Hooldusvajaduse hindamiseks esitab hooldust vajav isik kirjaliku taotluse Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus), millele lisab Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta.

  (2) Hoolduse seadmist taotlev isik ei pea taotlusele lisama Sotsiaalkindlustusameti kehtivat otsust puude raskusastme määramise kohta juhul kui vastav dokument on linnavalitsusele juba varasemalt esitatud.

  (3) Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente või andmeid ning saada selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks.

  (4) Peale taotluse laekumist linnavalitsusele teostab linnavalitsuse ametnik hooldusvajaduse hindamise.

  (5) Hoolduse seadmine või sellest keeldumine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (6) Hoolduse seadmise korralduses märgitakse hoolduse seadmise põhjused, hooldaja ülesanded ja makstav toetus ning hoolduse tähtaeg.

  (7) Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale. Hooldajaks määramiseks peab isik andma oma nõusoleku.

§ 4.   Toetuse maksmine täisealise isiku hooldajale

  (1) Toetuse maksmine toimub hoolduse seadmise korralduses määratud korras ja perioodil.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt. Tähtajaks on eelkõige:
  1) hoolduse seadmise aasta viimane päev;
  2) hooldatavale määratud puude raskusastme kehtivuse viimane päev;
  3) hooldaja või hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse viimane päev.

  (3) Hooldajatoetuse määrad:
  1) raske puudega isiku hooldamisel 20 eurot kalendrikuus;
  2) sügava puudega isiku hooldamisel 30 eurot kalendrikuus.

  (4) Hooldajatoetuse arvestust peetakse kalendrikuu-põhiselt.

  (5) Toetuse maksmist võib pikendada toetuse saamise eelduste jätkuval olemasolul.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 5.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse linnavalitsuse korraldusega hooldatava või hooldaja taotluse alusel, hoolduse seadmise aluse äralangemisel või linnavalitsuse algatusel kui:
  1) hooldaja või hooldatava asub elama teise omavalitsuse territooriumile;
  2) hooldatava hooldusvajadus on korraldatud teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldatavale määratakse keskmine puue või puuet ei tuvastata;
  4) väheneb hooldusvajadus;
  5) [kehtetu - RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]
  6) hooldatav või hooldaja on surnud;
  7) hooldaja ei suuda hooldust tagada;
  8) hooldaja ei täida hooldaja määramise korraldusega talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest;
  9) hooldatav on esitanud linnavalitsusele teadvalt valeandmeid või on varjanud hoolduse seadmisel tähtsust omavaid asjaolusid;
  10) esineb muu põhjendatud asjaolu.

  (2) Hoolduse lõpetamine on hooldajatoetuse maksmise lõpetamise aluseks.

§ 6.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldatav või hooldaja on kohustatud teavitama linnavalitsust kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, asjaoludest mis toovad või võivad kaasa tuua hoolduse lõpetamise.

  (2) Linnavalitsusel on õigus, käesoleva määruse paragrahv 5 lõike 1 punktis 9 tuvastatud asjaolude esinemisel, valeandmete esitajalt või andmeid varjanud isikult nõuda saadud hüvede tagastamist täies ulatuses.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Linnavalitsus võib kehtestada hoolduse seadmise taotlemiseks taotluse vormi.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json