Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Tori valla arengudokumentide menetlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 2

Tori valla arengudokumentide menetlemise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Tori valla arengudokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, avalikustamise, rahastamise, järelevalve, aruandluse ja muutmise korra.

 (2) Määrus ei reguleeri üld-, teema ja detailplaneeringute koostamist, menetlemist, järelvalvet või muud nimetamata toimingu tegemist.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) arengudokument –Tori Vallavolikogu (edaspidi volikogu) või Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktiga kehtestatud Tori valla tegevusvaldkonnas või valla territooriumil toimuvat kavandav dokument;
 2) Tori valla arengukava – valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele;
 3) eelarvestrateegia – kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta;
 4) valdkonna arengukava – Tori valla arengukavast lähtuv eesmärkide saavutamist kajastav dokument, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse ühte tegevusvaldkonda;
 5) hallatava asutuse arengukava – Tori Vallavalitsuse hallatava asutuse arengukava, mis käsitleb asutuse tegevuse eesmärki ja toimimise edendamise abinõusid;
 6) piirkonna arengukava – Tori valla küla või külade grupi arengukava küla edendamise eesmärkide elluviimiseks;
 7) aruandlus – regulaarne arenguliste muutuste ja ressursside kasutamise jälgimine ning hindamine, algse ja hilisema tegeliku olukorra vahelise muutuse võrdlemine soovitud väljundiga.

§ 3.  Arengudokumentide liigid

 (1) Tori valla arengudokumentide liigid on:
 1) Tori valla strateegilised arengudokumendid;
 2) valdkonna arengudokumendid;
 3) hallatavate asutuste arengudokumendid.

 (2) Tori valla strateegilised arengudokumendid on:
 1) üldplaneering;
 2) arengukava;
 3) eelarvestrateegia.

 (3) Valdkonna arengudokumendid on:
 1) seadustest tulenevad valdkonna arengukavad;
 2) muud valdkonna arengukavad.

 (4) Hallatava asutuse arengudokumendid on:
 1) seadustest tulenevad hallatavate asutuste arengukavad;
 2) muud hallatavate asutuste arengukavad.

 (5) Piirkonna arengudokumendid on:
 1) küla arengukavad;
 2) küla gruppide arengukavad;
 3) muud küla arenguid kavandavad arengukavad.

 (6) Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ega tohi olla vastuolus.

2. peatükk VALLA ARENGUKAVA 

§ 4.  Arengukava koostamise algatamine

 (1) Valla arengukava koostamise algatab volikogu oma otsusega vallavalitsuse ettepanekul või omal algatusel.

 (2) Vastava eelnõu valmistab ette ja tegevust koordineerib vallavalitsus.

§ 5.  Arengukava koostamise põhimõtted

 (1) Valla arengukava koostatakse vähemalt neljaks järgnevaks aastaks. Juhul kui vallal on neljast aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas olema kavandatud vastavaks perioodiks.

 (2) Valla arengukava on aluseks:
 1) valla eelarve koostamisele;
 2) investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele;
 3) laenude võtmisele, kapitalirendi kasutamisele ja võlakirjade emiteerimisele;
 4) valdkonna, piirkonna ja hallatavate asutuste arengudokumentidele.

 (3) Valla arengukava peab sisaldama järgmisi osasid:
 1) hetkeolukorra analüüs - arengueelduste analüüs ja praegune valmisolek arengukava eesmärkide saavutamiseks;
 2) arengustrateegia - kogu valda hõlmav jätkusuutlikku tulevikku kavandav kontseptsioon ja eesmärgid valla arengu kavandamiseks kogu Tori valla arengukava perioodiks. Arengustrateegias tuuakse ära väärtused, mis on aluseks valla juhtimisel ja arengu kavandamisel ning visioon ehk terviknägemus valla tulevikuseisundist;
 3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu arengukava perioodi lõpuni. Tegevuskava ei pea sisaldama kõiki jooksvaid ja rutiinseid tegevusi, kuid võib sisaldada neist uuenduslikumaid ja valla arengu seisukohast olulisemaid, samuti neid, mis on vajalikud mõne teise eesmärgi täitmiseks või tegevuse teostamiseks. Tegevuskava lisatakse arengukavasse nimekirjana, summad kajastatakse eelarvestrateegias;
 4) aruandlus - võimalusel tuuakse välja mõõdikud, mille abil hinnatakse eesmärgi täitmise kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tulemusi. Tulemused peavad näitama, kas ja millisel määral eesmärgid on saavutatud.

§ 6.  Arengukava eelnõu koostamine ja avalikustamine

 (1) Iga aasta 30. aprilliks esitavad hallatavate asutuste juhid ja vallavalitsuse vastutavad ametnikud vallavalitsusele arengukava koostamiseks järgmised andmed:
 1) ettepanekud arengukava teksti osasse;
 2) ettepanekud arengukava tegevuskava muutmiseks;
 3) investeeringute vajadused arengukava perioodiks, arvestades oma alaeelarvete võimalikke mahtusid ja valla üldist finantsvõimekust tuues välja kavandatavate investeeringute prioriteetsuse järjekorra ja hinnapakkumiste alusel kavandatavad summad;
 4) arengukava täitmise aruanded eelneva aasta kohta, mis peavad sisaldama eesmärgi saavutamiseks läbi viidud tegevusi, kasutatud rahalisi vahendeid ja nende saamise allikaid (sh vallaeelarve), hinnangut arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisele ja ettepanekuid arengukavasse.

 (2) Vallavalitsus korraldab ja tagab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava või arengukava eelnõu koostamisse.

 (3) Vallavalitsus koostab koostöös hallatavate asutustega esitatud ettepanekute alusel arengukava eelnõu.

 (4) Vallavalitsus korraldab Tori valla arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise ning otsustab vallavalitsuse korraldusega selle algatamise või mittealgatamise.

 (5) Tori valla arengukava või selle muudatuste eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikustamisele volikogu. Volikogu otsustab avalikkusele suunamisel:
 1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
 2) ettepanekute esitamise vormi ja koha;
 3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

 (6) Tori valla arengukava avalikustamise korraldab vallavalitsus, kes teatab Tori valla veebilehel avaliku väljapaneku koha, alguse ja kestuse ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

 (7) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sealhulgas elektronposti teel. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu.

 (8) Vallavalitsus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning kujundab oma seisukoha. Arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab vallavalitsus koos omapoolse seisukohaga volikogule.

§ 7.  Arengukava kinnitamine

 (1) Vallavalitsus esitab arengukava eelnõu volikogule kinnitamiseks.

 (2) Volikogu kinnitab Tori valla arengukava volikogu määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

§ 8.  Arengukava muutmine välisvahendite kaasamisel

  Käesolevat määrusega kehtestatud korda ei rakendata, kui valla arengukavas kinnitatud investeeringute kavas tehakse muudatusi olemasolevate projektide elluviimisega välisvahendite kaasamisel.

3. peatükk VALLA EELARVESTRATEEGIA 

§ 9.  Eelarvestrateegia eelnõu koostamine

 (1) Eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus.

 (2) Eelarvestrateegia eelnõu koostamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20-st.

 (3) Eelarvestrateegia struktuur on:
 1) sissejuhatus;
 2) sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs (riigi ja KOV tasand);
 3) tulubaasi ülevaade ja prognoos;
 4) põhitegevuse kulude prognoos;
 5) investeeringute kavandamine;
 6) kohustuste planeerimine;
 7) likviidsete varade planeerimine;
 8) sõltuvate üksuste finantstegevuse olukord ja prognoos;
 9) finantsdistsipliin;
 10) tundlikkusanalüüs;
 11) kokkuvõte (põhijäreldused ja soovitused).

 (4) Eelarvestrateegia aastad kavandatakse valdkondade lõikes tekkepõhisel meetodil.

 (5) Eelarvestrateegia kavandatakse järgmise nelja aasta kohta ning prognoosi baasina kajastatakse eelneva (tegelik) ja jooksva aasta (jooksva aasta lõpuks oodatav eelarve täitmine) näitajad.

 (6) Eelarvestrateegia sisaldab informatsiooni arengukavas nimetatud eesmärkide finantseerimisest.

 (7) Eelarvestrateegias kajastatakse reservtegevuste nimekiri.

§ 10.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Eelarvestrateegia kinnitab vallavolikogu määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

4. peatükk VALDKONNA ARENGUKAVA 

§ 11.  Valdkonna arengukava koostamise algatamine

  Valdkonna arengukava koostamise algatab vallavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 12.  Valdkonna arengukava koostamine

 (1) Valdkonna arengukava koostatakse kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks

 (2) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt neljaks järgnevaks aastaks. Valdkonna arengukava lõpptähtpäev ei tohi ületada Tori valla arengukava lõpptähtpäeva.

 (3) Valdkonna arengukava peab sisaldama järgmisi osasid, kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti:
 1) hetkeolukorra analüüs;
 2) valdkonna arengustrateegia – väärtused, strateegilised eesmärgid ja visioon;
 3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu valdkonna arengukava perioodi lõpuni. Iga järgneva nelja aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute kava - täitmise aeg, rahalised vahendid (sh. vallaeelarvest) ja vastutaja järgnevaks neljaks aastaks. Valdkonna arengukava ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
 4) aruandlus - tulemused peavad näitama, kas ja millisel määral eesmärgid on saavutatud.

§ 13.  Valdkonna arengukava avalikustamine

 (1) Seadusest tuleneva valdkonna arengukava eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikustamisele volikogu. Seadusega mittekohustusliku valdkonna arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele vallavalitsus.

 (2) Vähemalt kaks nädalat enne valdkonna arengukava eelnõu arutamist vallavalitsuses esitatakse see valdkonna vallavolikogu komisjonile, kes annab eelnõu kohta oma arvamuse. Vallavalitsus kontrollib valdkonna arengukava vastavust valla arengukavale.

 (3) Volikogu või vallavalitsus otsustab valdkonna arengukava eelnõu avalikustamisele suunamisel:
 1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
 2) ettepanekute esitamise vormi ja koha;
 3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

 (4) Valdkonna arengukava eelnõu avalikustamise korraldab vallavalitsus, kes teatab Tori valla veebilehel avaliku väljapaneku koha, alguse ja kestuse ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

 (5) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sealhulgas elektronposti teel. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu.

 (6) Vallavalitsus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte, kujundab oma seisukoha. Seadusega kohustusliku valdkonna arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab vallavalitsus koos oma seisukohaga volikogule.

 (7) Valdkonna arengukava kinnitab organ, kes eelnevalt on arengukava heaks kiitnud ja avalikustamisele suunanud.

§ 14.  Valdkonna arengukava muutmine ja aruandlus

 (1) Valdkonna arengukava muudatused kinnitab organ, kes valdkonna arengukava kinnitas.

 (2) Valdkonna arengukava iga-aastane muutmine toimub enne Tori valla arengukava muutmist ja määruse §-s 12 sätestatud korras.

 (3) Valdkonna arengukava aruandluse kord sätestatakse vastava valdkonna arengukava koostamisel.

5. peatükk HALLATAVA ASUTUSE ARENGUKAVA 

§ 15.  Hallatava asutuse arengukava koostamise algatamine

 (1) Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab hallatava asutuse juhi ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Hallatav asutus esitab arengukava eelnõu vallavalitsusele menetlemiseks vähemalt 3 kuud enne selle kehtestamist.

§ 16.  Hallatava asutuse arengukava koostamine

 (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt kolme eelseisva eelarveaasta kohta. Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei või ületada Tori valla arengukava lõpptähtpäeva. Hallatava asutuse arengukava koostamise aluseks on Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia.

 (2) Hallatava asutuse arengukava, kui vastavas valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, peab sisaldama järgmisi osasid:
 1) hetkeolukorra analüüs;
 2) hallatava asutuse eesmärgid;
 3) tegevuskava – iga järgneva kolme aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute vajadused järgnevaks neljaks aastaks prioriteetsuse järjekorras, lisades maksumuse. Ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
 4) aruandlus.

 (3) Kooli ja lasteaia arengukava puhul koostab hallatav asutus koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning vajadusel koos ekspertidega hallatava asutuse arengukava projekti, milles esitatakse:
 1) hetkeolukorra analüüs;
 2) arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, sealhulgas turvalisuse tagamine asutuse territooriumil;
 3) tegevuskava - iga järgneva kolme aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute vajadused järgnevaks neljaks aastaks prioriteetsuse järjekorras, lisades rahaliste vahendite vajaduse. Ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
 4) aruandlus.

 (4) Haridusasutuse arengukava koostamisel arvestatakse asutuse sisehindamise aruandes märgitud hallatava asutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

§ 17.  Hallatava asutuse arengukava avalikustamine

 (1) Hallatava asutuse arengukava eelnõu esitatakse vallavalitsusele, kes kontrollib selle vastavust valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ning annab eelnõu esitajale oma arvamuse.

 (2) Haridusasutuse arengukava eelnõu esitatakse enne vallavalitsusele suunamist arvamuse avaldamiseks haridusasutuse hoolekogule ning õpilasesindusele ja õppenõukogule, mille kohta lisatakse arengukava eelnõule nimetatud organite otsused (väljavõtted koosolekute protokollidest).

 (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikustamisele vallavalitsus.

 (4) Hallatava asutuse arengukava eelnõu avalikustatakse vastavas asutuses ja Tori valla veebilehel vähemalt kaks nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sealhulgas elektronposti teel.

 (5) Kooli ja lasteaia arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta teeb kokkuvõtte kool ja lasteaed ning esitab need vallavalitsusele koos omapoolse arvamusega.

 (6) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavolikogu.

§ 18.  Hallatava asutuse arengukava muutmine ja aruandlus

 (1) Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub vastavalt arengukavas sätestatule ja käesoleva määruse § 15, § 16 ja § 17 sätestatud korras.

 (2) Hallatava asutuse arengukava aruandluse kord sätestatakse vastava hallatava asutuse arengukava koostamisel.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Are Vallavolikogu 11.10.2013 määrus nr 22 „Are valla arengudokumentide menetlemise kord“ (RT IV, 17.10.2013, 62);
 2) Tori Vallavolikogu 16.09.2015 määrus nr 23 Tori valla arengudokumentide menetlemise kord (RT IV, 25.09.2015, 12);
 3) Sauga Vallavolikogu 25.08.2015 määrus nr 10 „Sauga valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ (RT IV, 01.09.2015, 10);
 4) Sindi Linnavolikogu 10.09.2015 määrus nr 29 „Sindi Gümnaasiumi arengukava kinnitamise ja täitmise aruandmise kord“ (RT IV, 15.09.2015, 17).

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees