Teksti suurus:

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 3

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Vastu võetud 04.04.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2, § 48 lõike 4 punkti 5, § 48 lõike 8 ning Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määruse nr 164 ”Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab Tori valla ametiasutuse Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise korra ning vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulude maksuvaba hüvitise maksmise tingimused.

  (2) Vallavanemale ametiauto kasutada andmise ja selle kasutamise korra määrab volikogu oma otsusega.

  (3) Käesolev kord ei reguleeri palgalisele vallavalitsuse liikmele volikogu otsuse alusel sõiduauto kasutamise kulude hüvitamist.

§ 2.   Ametiauto kasutamine

  (1) Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite kasutamise õigus teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on vallavalitsuse teenistujatel, hallatavate asutuste töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kellele on ametiauto kasutamiseks ametiasutuse või hallatava asutuse juhi luba.

  (2) Reeglina kasutatakse ametisõidukeid ainult ametisõitudeks. Vastavad märked tehakse Maanteeameti e-süsteemis. Kui ametisõidukit soovitakse vähesel määral kasutada erasõiduks, on selleks vajalik vallavanema luba. Ametnikul või töötajal tuleb teha sellekohane avaldus vallavanemale, vallavanem annab nõusoleku ametiauto erasõitudeks kasutamiseks. Ametiauto erasõiduks kasutamise eest makstakse erisoodustusmaksu vastavalt kehtivale regulatsioonile. Ametisõidukit erasõiduks kasutanud ametnik hüvitab tasutud erisoodustusmaksu vallale.

  (3) Ühiskasutuses oleva ning N1-kategooria ametisõiduki erasõitudeks kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut (Lisa 1). Iga kuu viimase kuupäeva seisuga esitab ametiauto vastutav kasutaja eelpool nimetatud sõidupäeviku kantseleile iga järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.

  (4) Vallavalitsuse kasutuses olevate ametiautode vastutavad kasutajad määrab vallavanem käskkirjaga.

  (5) Hallatava asutuse kasutuses oleva ametiauto vastutava kasutaja määrab hallatava asutuse juht käskkirjaga.

  (6) Vastutav kasutaja peab tagama ametiauto tehnohoolduse vastavalt ettenähtud läbisõidu vahemikule, tagama tähtaegse tehnilise ülevaatuse läbimise ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remondi.

  (7) Ametiauto kasutajad on kohustatud:
  1) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  2) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse, v. a selleks õigustatud isikutele;
  3) teavitama vastutavat kasutajat mõistliku aja jooksul ametiauto korrasolekuks vajalikest hooldus- ja remonditöödest ning ametiautoga seotud probleemidest;
  4) viivitamatult informeerima vallavanemat ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt ja võtma tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  5) täitma sõidupäevikut, kui see on käesoleva paragrahvi alusel nõutud;
  6) ametiauto osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitama vallale ametiauto osalise või täieliku hävimisega seotud kulud, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustuslepingu alusel;
  7) tasuma ametiauto kasutamisel õigusaktide nõuete rikkumisest tulenevad trahvid ja muud kulud, samuti nende sissenõudmisega seotud kulud, leppetrahvid ja viivised.

  (8) Ametiauto hoolduskulud kaetakse valla eelarvest ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

§ 3.   Ametiauto garažeerimine

  (1) Ametiautode garažeerimise kohaks on asutuse territoorium, kui asutuse juht ei ole määranud teisiti. Sotsiaalosakonna kasutuses olevate ametiautode garažeerimise kohaks on vastava ametniku elukoht või ametiasutuse territoorium.

  (2) Ametiautot võib garažeerida väljaspool määratud asukohta, kui see on seotud teenistus-, töö või ametiülesannete täitmisega. Materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.

  (3) Sõitu garažeerimise kohast töökohta ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 4.   Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Vallavalitsuse ametnikule või töötajale ning vallavalitsuse hallatava asutuse juhile ja töötajale makstakse hüvitist tema isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel kasutatava sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö-või ametiülesannete täitmiseks.

  (2) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmine võib toimuda ainult eelarves sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud vahendite piires.

  (3) Hüvitise maksmise aluseks on sõidupäevik (Lisa 2).

  (4) Sõidupäevik esitatakse eelneva kuu kohta iga järgneva kuu viiendaks kuupäevaks kantseleisse.

  (5) Hallatava asutuse töötaja esitab sõidupäeviku hallatava asutuse juhile.

  (6) Isikliku sõiduauto kasutamist ametisõitudeks hüvitatakse 0.30 euro ulatuses ühe sõidukilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus.

  (7) Hüvitis makstakse vallavanema või hallatava asutuse juhi käskkirja alusel, milles näidatakse hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi, hüvitise suurus ning sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tori Vallavalitsuse 23.01.2014 määrus nr 2 „Tori valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Sindi Linnavalitsuse 22.05.2015 määrus nr 1 „Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Sauga Vallavalitsuse 16.12.2014 määrus nr 2 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär

Lisa 1 Ametiauto sõidupäevik

Lisa 2 Isikliku sõiduauto kasutamise sõidupäevik

/otsingu_soovitused.json