KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 13

Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.04.2018 nr 4

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Põltsamaa valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Põltsamaa Vallavalitsuse alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Põltsamaa valla territooriumil.

 (2) Komisjoni moodustab Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), kinnitades komisjoni koosseisu ja kehtestades komisjoni põhimääruse.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu kooskõlastatakse Lõuna Päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 2.  Komisjoni ülesanded

 (1) Plaaniliste ülesannetena komisjon:
 1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
 2) omab ülevaadet Põltsamaa valla territooriumil olevate hädaolukorra ja/või üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
 3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist valla ametiasutuse hallatavates asutustes;
 4) esitab ettepanekud vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 5) esitab vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
 6) esitab vallavalitsusele ettepanekud hanketingimuste kehtestamiseks üldhuviteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 7) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info vallavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
 8) tutvub vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
 9) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
 10) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
 11) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
 12) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
 13) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
 14) hindab vallavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
 15) seirab valla territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist.

 (2) Hädaolukorra lahendamise ülesannetena komisjon:
 1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
 2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
 4) juhib või toetab vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
 5) abistab valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 3.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

 (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

 (3) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavanema ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.  Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
 1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
 2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
 3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
 4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
 5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.  Komisjoni koosolek

 (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (2) Komisjoni koosolek on korraline või erakorraline.

 (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (4) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht ja -aeg, päevakord, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

 (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (6) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

 (7) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.  Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab vallakantselei.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavanem

Janne Veski
vallasekretär