Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 20

Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.04.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. aasta määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 16 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Saue valla tiheasustusalal kasvavate puude, sh kadakate raieks loa andmist, asendusistutuse määramist ja kehtestab puu hoolduslõikuse kooskõlastamise nõuded.

  (2) Korra eesmärk on tagada Saue valla tiheasustusalal kasvavate puude soodsad kasvutingimused ja nende kaitse ning looduse mitmekesisuse ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

  (3) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ning erakinnistutel kasvavate viljapuude raieks ja hoolduslõikuseks.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) tiheasustusala on maa-ala, mis on Saue vallas kehtivate üldplaneeringutega määratud tiheasustusalaks, kompaktselt asustatud või kompaktselt hoonestatud alaks, sh selgelt piiritletav kompaktse asutusega aiandusühistute maa-ala;
  2) avalik ala on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala;
  3) puu on kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm;
  4) rinnasdiameeter on puu tüve läbimõõt mõõdetuna juurekaelast 1,3 meetri kõrguselt;
  5) raie on puu langetamine, puu tüveharu ja ladva eemaldamine ning puu võra vähendamine rohkem kui 25%, sh raiejäätmete koristamine;
  6) hoolduslõikus on puu okste lõikamine, sh võra harvendamine, tõstmine ja ladvaosa peenemate okste kärpimine, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus ja dekoratiivsus, v.a. kuivanud ja murdunud okste ja vesivõsude eemaldamine;
  7) raieluba on luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde kõrvaltingimused;
  8) hoolduslõikusluba on kirjalik kooskõlastus või luba, mis annab õiguse puu hoolduslõikuseks ning määrab vajadusel hoolduslõikuse kõrvaltingimused;
  9) asendusistutus on raiutud puu(de) asemele uute puude või põõsaste istutamine;
  10) raierahu periood on ajavahemik lindude pesitsemise ajal aprillist juuli lõpuni, millal puu raiumist võib mitte lubada;
  11) vesivõsu on uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
  12) vormpuu on ilupuu, mille võrale on puu kasvu algusest saadik antud okste kärpimise, painutamise või tugedele sidumisega soovitud kuju.

§ 3.   Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise põhimõtted

  (1) Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemine Saue valla tiheasustusalal toimub käesoleva korra kohaselt ja Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud raieloa ning hoolduslõikuse kooskõlastuse alusel.

  (2) Raieluba ei ole vaja taotleda:
  1) kuivanud ja murdunud okste ja vesivõsude eemaldamiseks;
  2) erakinnistutel alla 8 cm rinnasdiameetriga puu raieks;
  3) puukoolides ja istandustes puude raieks;
  4) puude raiumiseks raudtee kaitsevööndis, kui see on vajalik ja ette nähtud raudteeliikluse ohutuse tagamiseks;
  5) puu- ja põõsarinde raieks elektri- ja gaasipaigaldiste, sideehitiste ja surveseadmete kaitsevööndis, kui see on vajalik nende ohutuse ja kaitse tagamiseks;
  6) puittaimestiku raieks maaparandussüsteemi veejuhtmel, nõlvadelt ja kraavi äärtelt maaparandushoiutööde teostamiseks;
  7) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist vajavale (avariiohtlikule) puule, arvestades käesolevas korras toodud erisust.

  (3) Käesoleva korra § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud juhul teatab kinnisasja omanik või valdaja Saue Vallavalitsusele esimesel võimalusel likvideerimist vajavate puude arvu, liigi, täpse asukoha aadressi ja võimalusel saadab puudest foto. Saue Vallavalitsus fikseerib puu kohese likvideerimise vajaduse, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust esitatud kirjeldusele.

  (4) Puu hoolduslõikuseks tuleb eelnevalt taotleda Saue Vallavalitsuselt kirjalikku kooskõlastust, v.a elupuude ja vormpuude hoolduslõikuseks. Saue Vallavalitsuse vastav ametnik võib vajadusel, hinnates kavandatud hoolduslõikuse mahtu, nõuda erakinnistutel kasvavate puude hoolduslõikuseks kutsetunnistusega arboristi kaasamist.

  (5) Avalikel aladel tuleb puude, sh alla 8 cm rinnasdiameetriga puu, viljapuu ja põõsa raie ning hoolduslõikus kooskõlastada Saue Vallavalitsusega.

  (6) Avalikel aladel peab hoolduslõikust tegema vastava kutsetunnistusega arborist.

  (7) Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb raieloa taotlusi, allkirjastab raielubasid ja teisi käesoleva korraga reguleeritud lubasid ning täidab käesoleva korraga Saue Vallavalitsuse pädevusse antud ülesandeid.

  (8) Puu raieks loa ja hoolduslõikuseks kooskõlastuse taotlemisega annab omanik Saue Vallavalitsuse ametnikule loa siseneda oma krundile puud mõõtma ja hindama.

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) riigimaal riigimaa valitseja või seaduse või lepingu alusel heakorra- ja hooldustöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  3) valla omandis oleval maal lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  4) tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamisel ettejäävate puude raiel trasside valdaja või tema poolt volitatud isik.

  (2) Raieloa saamiseks esitatakse Saue Vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline avaldus, millele lisatakse krundiplaan või ehitusprojektide puhul asendiplaan, millel on näidatud raiutavad puud.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) kirjalik volitus, kui tegutsetakse volituse alusel või esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja või elektrooniliselt esitatava raieloa taotluse puhul maa omaniku digitaalne allkiri;
  2) kaasomandi puhul kaasomaniku või kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek või elektrooniliselt esitatava raieloa taotluse puhul kaasomaniku(e) digitaalne allkiri;
  3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  4) naaberkinnistu omaniku kirjalik või digitaalselt allkirjastatud nõusolek puude raiumiseks, kui puud asuvad kahe kinnistu piiril;
  5) kaitstava loodusobjekti või kaitseala valitseja kirjalik nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või -alal;
  6) Keskkonnaameti kirjalik nõusolek, kui raiutav puu või põõsas asub veekaitsevööndis, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel;
  7) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  8) dendroloogiline hinnang arendus- ja ehitusprojektide korral, kui raieluba taotletakse enamale kui 30-le puule;
  9) arboristi või dendroloogi poolt koostatud eksperthinnang, kui see osutub vajalikuks puu tervisliku seisundi hindamiseks.

§ 5.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Saue Vallavalitsus registreerib raieloa taotluse ja taotluse juurde kuuluvad lisad ning suunab taotluse menetlemiseks ametnikule, kes:
  1) kontrollib esitatud taotluse vastavust raieloa taotlemisele esitatud nõuetele ning puuduste esinemisel annab taotlejale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) vajadusel nõuab taotlejalt juurde täiendavaid dokumente (nt dendroloogi või arboristi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi;
  3) hindab kavandatud raie põhjendatust kaasates vajadusel eksperte;
  4) korraldab puu ülevaatuse ja märgistab raiumisele kuuluva puu;
  5) seab vajadusel raieloa andmisel kõrvaltingimused ja määrab asendusistutuse kohustuse.

  (2) Saue Vallavalitsus võib loa väljastamisel seada täiendavaid tingimusi puu raie, edasise käitlemise, asendusistutuse korraldamise ja istutatud puu hooldamise osas, samuti keelata raie teostamine raierahu perioodil.

  (3) Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

  (4) Kui Saue Vallavalitsus peab vajalikuks, et raieloa taotlejal tuleb tellida dendroloogiline hinnang või ekspertiis puu raie vajaduse hindamiseks, pikeneb menetlustähtaeg kuni nõuetekohase hinnangu esitamiseni.

§ 6.   Raieloa väljastamine

  (1) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb Saue Vallavalitsusele. Raieloa võib vormistada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Raieluba väljastatakse tasuta. Saue Vallavalitsusel on õigus puu raieloa andmisel seada kõrvaltingimusi ja määrata asendusistutuse kohustuse, mille täitmisega kaasnevad kulud kannab raieloa saanud isik.

  (3) Saue Vallavalitsus võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- ning haridusasutuste vahetus läheduses vms. Vastavad eritingimused märgitakse raieloale.

  (4) Raieloa väljastamisel avalikustatakse teave raie asukoha, puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse kohta valla dokumendihaldussüsteemi kaudu.

§ 7.   Raieloa kehtivus

  Raieluba kehtib üks aasta väljastamise kuupäevast arvates.

§ 8.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
  1) puu on terve ja elujõuline, ei jää kavandatava ehituse alla ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust, taristuid) ning avalikus kohas liikujaid;
  2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektiga;
  3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all või on tegemist olulise tähtsusega põlispuu või eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
  4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, piirkonna looduse eripära, rohelise võrgustiku või rohealade toimimist või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  5) raieloa taotleja ei ole saanud erinevatelt osapooltelt vajalikke kooskõlastusi või on raie teostamisest keeldutud;
  6) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  7) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema Saue Vallavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse;
  8) kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks;
  9) taotluse esitaja ei ole antud tähtajaks kõrvaldanud taotluses puudusi või esitanud täiendavaid nõuetekohaseid dokumente ja seletusi.

  (2) Saue Vallavalitsus võib keelduda raieloa andmisest, kui täielikult või osaliselt metsastatud maaüksusel säiliks vähem kui 50% katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast ning raiumiseks puuduvad kaalukad põhjused.

  (3) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitab Saue Vallavalitsus raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 9.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Raierahu perioodil võib Saue Vallavalitsus keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloal.

3. peatükk HOOLDUSLÕIKUSE KOOSKÕLASTAMINE JA NÕUDED RAIETÖÖDELE 

§ 10.   Hoolduslõikuseks loa taotlemine

  (1) Hoolduslõikuseks võib kooskõlastust taotleda korra paragrahv 4 lõike 1 punktides 1 kuni 4 nimetatud isik.

  (2) Hoolduslõikuseks loa saamiseks esitatakse Saue Vallavalitsusele kirjalik või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja kontaktandmeid: telefon, elu- või asukoha aadress ja e-posti aadress;
  2) puu asukoha aadress;
  3) hoolduslõikuse motiveeritud põhjus;
  4) hoolduslõikuse detailne ulatus, viis ja võra kuju pärast lõikust.

  (3) Võimalusel esitatakse taotlusega koos foto olemasolevast olukorrast.

  (4) Hoolduslõikusloa taotlusele lisatakse:
  1) korteriühistu juhatuse otsus, kui on moodustatud ühistu või kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta ühistu kaudu;
  2) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik;
  3) arboristi või dendroloogi poolt koostatud hinnang lõikuse vajalikkuse ja ulatuse osas, kui see osutub vajalikuks puu tervisliku seisundi ja hoolduslõikuse vajalikkuse hindamiseks.

§ 11.   Hoolduslõikusloa menetlemine ja väljaandmine

  (1) Saue Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning vajadusel teostab puu kasvukohas puu ülevaatuse (paikvaatluse). Paikvaatluse kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastab paikvaatluse teostanud ametnik. Paikvaatluse protokoll saadetakse taotlejale teadmiseks ja soovi korral arvamuse avaldamiseks.

  (2) Saue Vallavalitsus hindab hoolduslõikuse põhjendatust, kaasates vajadusel eksperte ning otsustab hoolduslõikuse kooskõlastamise või selle keelamise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.

  (3) Saue Vallavalitsus otsustab puu hoolduslõikuse lubamise või keeldumise kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud vormis ning määrab vajadusel hoolduslõikuse teostamisele kõrvaltingimused ja arboristi kaasamise nõude.

  (4) Hoolduslõikuse luba antakse ühekordseks lõikuseks. Loa kehtivuse tähtaeg märgitakse otsusesse.

§ 12.   Hoolduslõikusloa andmisest keeldumine

  (1) Hoolduslõikusloa kooskõlastamisest võib keelduda, kui:
  1) lõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  2) taotleja soovitud lõikusmeetod ei sobi taotluses nimetatud puu liigile;
  3) bioloogiliselt ei ole õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  4) arboristi või dendroloogi hinnangul ei ole puu hoolduslõikus vajalik või kahjustaks puud;
  5) loa taotleja on esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele;
  6) muul põhjendatud juhul.

  (2) Puu hoolduslõikuseks loa andmata jätmine peab olema põhjendatud ning sellest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

§ 13.   Nõuded raietöödele

  (1) Raietööd tuleb teostada tehniliselt õigesti ning raiekoht pärast raie teostamist korrastada. Raiekoha puhastamise ja raiejääkide käitlemise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Raie teostamisel tuleb tagada ohutus raie teostamise piirkonnas ning ei tohi tekitada kahju või kujutada ohtu kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (3) Raie teostamisel ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda, raiepiirkonda jäävaid teisi raiumisele mittekuuluvaid ja säilitatavaid puid ja põõsaid.

4. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 14.   Asendusistutuse määramine

  (1) Saue Vallavalitsusel on õigus looduskeskkonna taastamise eesmärgil ja muudel põhjendatud eesmärkidel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

  (2) Asendusistutuse kohustust rakendatakse:
  1) kui soovitakse raiuda tervet ja elujõulist puud ning vallavalitsus ei pea raie keelamist otstarbekaks;
  2) ehitusalase raie kõrvaltingimusena;
  3) muudel raiega seotud põhjendatud juhtudel.

  (3) Asendusistutuse kohustust ei rakendata:
  1) kuivanud või ilmselgelt kuivamas puude, tuuleheite, tormimurru ja avariiohtlike puude korral;
  2) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Asendusistutuse kohustus märgitakse raieloale ning asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

  (5) Ehitusprojektide korral, kus projektis on määratud raiutud puude asendamine ja see on kooskõlastatud Saue Vallavalitsusega, võib vallavalitsus jätta asendusistutuse garantiikirja koostamata, märkides välja antavale raieloale asendusistutuse kohustuse, lisades vajadusel juurde ehitusprojekti kohase asendusistutuse plaani ja seletuskirja väljavõtte.

  (6) Asendusistutuse garantiikirjas on õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral viiakse asendusistutus täide samas asukohas, kus raiet teostati, või sama asula piires, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi.

  (7) Saue Vallavalitsusel on õigus määrata detailsed tingimused asendusistutuse korral istutatavatele istikutele, sealhulgas, kuid mitte ainult: istikute liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt.

  (8) Kõik asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.

§ 15.   Asendusistutuse arvestamine

  (1) Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava puu asemel istutatakse üks uus puu ning vähemalt 25 sentimeetrise rinnasdiameetriga puu asemele istutatakse kaks puud. Mistahes liiki üle 40 sentimeetrise rinnasdiameetriga puu raie korral istutatakse asemele kolm puud.

  (2) Järgmiste puuliikide korral lähtutakse järgmisest erisustest:
  1) haruldast liiki või kaitsealuste puude korral istutatakse iga raiutava puu kohta kolm uut puud;
  2) väärtuslike lehtpuude ja oksapuude, eelkõige kõik tamme liigid, harilik pöök, künnapuu, kõik männi ja lehise liigid, leht- ja okaspuude vormid ja teisendid, korral istutatakse iga raiutava puu kohta kaks uut puud.

  (3) Erandina võib asendusistuseks määrata elupuu, viljapuu või põõsa istutamise puu raie asendusistutusena. Elupuu või põõsa istutamisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 toodud asendusistutuse arvestust ja Saue Vallavalitsusel on õigus määrata suurem istikute arvu.

§ 16.   Asendusistutuse kohustuse täitmine

  (1) Asendusistutuse valmimisest tuleb Saue Vallavalitsust kirjalikult teavitada ning võimaldada Saue Vallavalitsusel kontrollida asendusistutuse nõuetele vastavust. Juhul, kui istutustöö ei vasta nõuetele, on Saue Vallavalitsusel õigus nõuda puuduste kõrvaldamist.

  (2) Asendusistutuse kohuslane on kohustatud andma asendusistutusele kaheaastase garantii.

  (3) Garantii kestuse ajal peab asendusistutuse kohuslane tagama puule nõuetekohased kasvutingimused ja hoolduse vastavalt puude istutamise korra nõuetele, kui kokku ei lepita teisti.

  (4) Kui istutatud taim garantii kestuse ajal kahjustub või hävib, siis on Saue Vallavalitsusel õigus nõuda taime asendamist ja hooldamist, v.a kui istutuse tegija tõendab, et taim kahjustus või hävis temast mittesõltuvatel asjaoludel. Taime kahjustumine või hävimine fikseeritakse aktiga.

5. peatükk JÄRELEVALVE, VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 17.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse raierahu perioodi;
  3) raiutakse raieloale mittekantud puid;
  4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  5) ilmnevad asjaolud, mis raieloa väljastamise ajal ei olnud teada ja mis võivad tingida raieloa hilisema kehtetuks tunnistamise.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 18.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Saue Vallavalitsus kontrollib käesoleva korra ning selle alusel väljastatud raie või hoolduslõikuse loa nõuete täitmist.

  (2) Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse vastavalt looduskaitseseaduse §-le 73.

  (3) Asendusistutuse kohustuse mittetäitmisel on Saue Vallavalitsusel õigusteha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

§ 19.   Määruse lõppsätted ja rakendamine

  (1) Määrusega kinnitatakse järgnevad vormid:
  1) raieloa taotluse vorm (lisa 1);
  2) raieloa vorm (lisa 2);
  3) asendusistutuse garantiikirja vorm (lisa 3).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kristiina Rebane
vallasekretär

Lisa 1 Raieloa taotluse vorm

Lisa 2 Raieloa vorm

Lisa 3 Asendusistutuse garantiikirja vorm

/otsingu_soovitused.json