Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2023, 2

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 11.04.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku kord.

  (2) Määrust võib rakendada ametiasutusse töötajate värbamiseks ja valikuks. Sel juhul rakendatakse määruses ametikoha suhtes sätestatut töökohale, ametniku suhtes sätestatut töötajale, ametikohale nimetamise suhtes sätestatut töölepingu sõlmimisele ning, kui see on asjakohane, juhindutakse avaliku teenistuse seaduse konkursi korras teenistusse võtmist käsitlevatest sätetest.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Vaba või vabaneva ametikoha täitmiseks konkursi väljakuulutamiseks esitab ametikoha vahetu juht esildise, milles teeb ühtlasi ettepaneku konkursikuulutusse märgitavate andmete ja konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kohta. Esildise kooskõlastavad vastava valdkonna eest vastutav abivallavanem ja vallavanem. Konkursi väljakuulutamisest teavitatakse Saaremaa Vallavalitsuse liikmeid.

  (2) Konkursikuulutus avaldatakse pärast lõikes 1 nimetatud toimingute tegemist esimesel võimalusel, kui esildises ei ole märgitud hilisemat avaldamise aega, ja selles märgitakse vähemalt:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetus;
  2) ametikoha asukoht;
  3) teenistusülesannete lühikirjeldus;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaeg;
  6) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja esitatavate dokumentide loetelu;
  7) kontaktisiku andmed.

  (3) Ametikoha avaliku konkursi korras täitmisel avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Saaremaa valla veebilehel. Konkursikuulutuse võib lisaks avaldada ka muude infokanalite kaudu.

  (4) Sisekonkursi korraldamisel avaldatakse konkursikuulutus ametiasutusesisese infokanali kaudu.

  (5) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursikuulutuse avaliku teenistuse kesksel veebilehel avaldamise kuupäevast, sisekonkurss konkursikuulutuse ametiasutusesisese infokanali kaudu avaldamise kuupäevast.

§ 3.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Komisjoni moodustab vallavanem või tema volitatud isik käskkirjaga. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline ning komisjoni peavad kuuluma ametikoha vahetu juht ja ametiasutuse personalitöö eest vastutav teenistuja (edaspidi personalitöötaja). Struktuuriüksuse juhi, nõuniku ja peaspetsialisti ametikohale välja kuulutatud avaliku konkursi komisjoni peab kuuluma ka vastava valdkonna eest vastutav abivallavanem.

  (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjonile esimees, vajaduse korral aseesimees.

  (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisel ja lõpevad konkursi tulemusel ametniku ametikohale nimetamisel või konkursi luhtunuks lugemisel.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ja konkursil osalevad isikud. Komisjoni koosolekut juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Kui komisjon ei ole oma liikmete hulgast valinud protokollijat, protokollib koosolekut komisjoni liikmeks olev personalitöötaja. Protokoll peab vastama ametiasutuse asjaajamiskorras protokollile esitatavatele nõuetele.

  (7) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest ning hoidma selle käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

  (8) Vajaduse korral otsustab komisjon kandideerimisavalduse esitamise tähtaja pikendamise.

§ 4.   Valiku kord

  (1) Personalitöötaja kontrollib kandideerimisdokumentide saamisel, kas kandideerimisdokumendid on esitatud konkursikuulutuses märgitud tähtajal ning kas need vastavad konkursikuulutuses sätestatud nõuetele. Dokumentides olevast puudusest teavitab personalitöötaja viivitamata kandidaati. Kui kandidaat soovib puuduse parandada, tuleb parandus teha kandideerimisavalduse esitamise tähtaja jooksul.

  (2) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad ametikohale esitatud nõuetele ja kelle
e-posti teel või käsipostiga saadetud dokumendid on ametiasutusele esitatud hiljemalt konkursikuulutuses märgitud tähtpäeval. Posti teel laekunud dokumendid loetakse tähtajal esitatuks, kui ümbrikul on hiljemalt konkursikuulutuses märgitud tähtpäeva postitempli kuupäev.

  (3) Kandidaat, kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud tähtajal, konkursil osaleda ei saa. Personalitöötaja teavitab sellest kandidaati kolme tööpäeva jooksul ja tagastab paberkandjal esitatud dokumendid kandidaadile.

  (4) Komisjon hindab kandidaate üldjuhul vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajaduse korral võib komisjon korraldada lisavoore.

  (5) Taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi elulookirjelduses (CV-s) märgitud soovitajatega vesteldes. Taustauuringu viib läbi personalitöötaja või vahetu juht.

  (6) Hindamisel:
  1) analüüsitakse dokumentides esitatud teabe alusel kandidaadi vastavust ametikoha nõuetele;
  2) selgitatakse välja kandidaadi teadmised, kogemused ja oskused vestluse käigus või praktilise ülesande lahendamisel.

  (7) Dokumendivoorus valib komisjon ühe või mitu kandidaati vestlusvooru, kus kandidaadil on võimalik anda selgitusi dokumentides esitatud teabe kohta ning komisjonil on võimalik saada hindamiseks täiendavat teavet kandidaadi hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskuste kohta vastavas töövaldkonnas.

  (8) Kui komisjoni hinnangul leiti konkursi korras ametikoha nõuetele vastav kandidaat, siis esitab komisjon vallavanemale kandidaadi ametikohale nimetamiseks. Komisjon võib konkursil osalenud isikute hulgast koostada paremusjärjestuse mitme kandidaadi kohta, kellele ei tehtud ettepanekut ametikohale asumiseks.

  (9) Kui komisjoni hinnangul ametikoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud, teeb komisjon vallavanemale ettepaneku ametikohale asumise ettepaneku tegemisest loobumiseks vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 19 lõike 1 punktile 2. Konkursi avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud alusel luhtunuks lugemisest teavitatakse Saaremaa Vallavalitsuse liikmeid.

  (10) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi konkursiga seotud asjaolude ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 5.   Konkursiga seonduva informatsiooni avaldamine ja saatmine

  (1) Konkursikuulutuse avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatud ajal ja viisil avaldamise eest vastutab personalitöötaja.

  (2) Personalitöötaja saadab kandidaadile teate konkursi järgmisesse vooru edasipääsemise või konkursitulemuste kohta.

  (3) Konkursi kohta annab informatsiooni konkursikuulutuses märgitud kontaktisik. Üldjuhul määratakse konkursi kontaktisikuks ametikoha vahetu juht, vajaduse korral võib vallavanem või tema volitatud isik selleks määrata teise teenistuja.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Saaremaa Vallavalitsuse 13. novembri 2017. a määrus nr 1 „Ametnike värbamise ja valiku kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Mikk Tuisk
vallavanem

Aivar Rahno
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json