Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Kambja valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord

Kambja valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.05.2024
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2024, 16

Kambja valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord

Vastu võetud 17.04.2024 nr 11

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 30 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Kambja valla eelarvest avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo korraldamiseks sihtotstarbelise toetuse (edaspidi liinitoetus) andmise tingimused, liinitoetuse kasutamise aruandluse ja liinitoetuse tagasimaksmise korra.

§ 2.   Liinitoetus

  (1) Liinitoetus on Kambja valla eelarves ettenähtud sihtotstarbeline toetus, mida antakse liiniveo korraldamiseks juhul, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) tegemist on sõitjateveoga bussiliinil;
  2) sõitjatevedu toimub avaliku teenindamise lepingu alusel;
  3) bussiliini peatused asuvad Kambja valla haldusterritooriumil.

  (2) Liinitoetust võib maksta ka muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt.

  (3) Kambja Vallavolikogu kehtestatud sõidusoodustused hüvitab vald.

§ 3.   Liinitoetuse maksmine

  (1) Kambja vald maksab liinitoetust avaliku teenindamise lepingu alusel.

  (2) Avaliku teenindamise lepingus sätestatakse liiniveo maht, teenindatavad liinid ja avaliku teenindamise kohustus täitmise eest vedajale makstav raha. Vajadusel täpsustatakse liinitoetuse maksmisega seotud üksikasjad iga-aastaselt.

  (3) Liinitoetuse maksmise aluseks on vedaja esitatud aruanded Kambja vallavalitsusele avaliku teenindamise lepingu alusel.

§ 4.   Liinitoetuse kasutamise kontroll ja liinitoetuse tagastamine

  (1) Liinitoetuse kasutamist kontrollib Kambja vallavalitsus.

  (2) Liinitoetuse saaja tagastab toetuse täielikult või osaliselt või selle maksmine peatatakse järgmistel juhtudel:
  1) toetuse andmise otsus põhineb toetuse saaja esitatud mittetäielikul, ebaõigel või eksitaval teabel;
  2) toetuse eraldamise või maksmise või toetuse kasutamise kontrollimise kohta on esitatud vale või puudulik informatsioon ning kui see on oluliselt mõjutanud toetuse saamist või selleks kehtestatud tingimusi;
  3) toetuse saaja on keeldunud esitamast avaliku teenindamise lepinguga määratud informatsiooni, dokumente või tegeliku piletitulu või muid andmeid, mida on vaja toetuse määramise või toetuse kasutamise kontrollimise kohta otsuse tegemiseks;
  4) kui toetust ei ole kasutatud vastavalt avaliku teenindamise lepingule sihipäraselt;
  5) kui see tuleneb avaliku teenindamise lepingust.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json