ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2016, 3

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Jõelähtme vallas

Vastu võetud 12.05.2016 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1 ning § 22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 14, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14 ja § 41 lg 1, elamuseaduse § 8 punkti 2, võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punkti 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Sotsiaaleluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumide üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ja piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.

 (3) Määrus ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

 (4) Eluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks ning üüri piirmäära kehtestab Jõelähtme Vallavolikogu. Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Sotsiaaleluruumina võib kasutada vallale kuuluvat eluruumi ning kolmandatelt isikutelt antud vajaduseks üüritud elamispinda.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

 (1) Sotsiaaleluruum on Jõelähtme Vallavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud eluruum, mida antakse üürile eluasemeteenust vajavatele isikutele.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) sotsiaalkorter – eluasemeteenust vajava isiku kasutusse antav munitsipaalomandis olev eluruum või kolmandatelt isikutelt antud vajaduseks üüritud elamispind, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest;
 2) sotsiaalpind – eluasemeteenust vajava isiku kasutusse antav eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest, mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt;
 3) leibkond – samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud ja/või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased ja/või muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine;
 4) vähekindlustatud isik – isik, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
 5) vähekindlustatud leibkond – käesoleva määruse mõistes leibkond, kelle sissetulek ühes kuus leibkonna liikme kohta on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

2. peatükk SOTSIAALELURUUMI TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD 

§ 3.  Sotsiaaleluruumi taotlema õigustatud isik

 (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda eluaset vajav vähekindlustatud isik või leibkond, kelle elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme vald järgnevatel juhtudel:
 1) kõrvalabi vajav seadusjärgsete hooldajateta eakas ning puudega isik, kes on jäänud ilma eluasemeta või ei tule toime eluga senisel elamispinnal;
 2) isikud, kelle eluase on tulekahju, loodusõnnetuse katastroofi või muul sarnasel põhjusel hävinud, muutunud elamiskõlbmatuks või kes muul mõjuval põhjusel on ilma jäänud eluasemest;
 3) kriisisituatsiooni sattunud isikud ning lastega pered, kes vajavad sotsiaaleluruumi kasutusele andmist ning kes oma tervislikust seisundist või varalisest olukorrast tulenevalt ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isikute toimetulekut, elu ja tervist.

 (2) Taotlejale, kelle aadressiandmed Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole Jõelähtme vallas, eraldatakse vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul eluruum vaba elamispinna olemasolul juhul kui isikul ei ole alalist elukohta, kuid tema kohta on sotsiaalhoolekande, meditsiini-, pääste- või politseiasutus oma ülesannete täitmise käigusteatanud, et isik viibib püsivalt Jõelähtme valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud taotlejatega võrdsustatakse:
 1) asenduskodust tagasipöördunu, kes enne asenduskodusse suunamist või eestkoste seadmist elas alaliselt ning omas registrijärgset elukohta Jõelähtme vallas ning kellel pole võimalik endisesse eluruumi elama asuda;
 2) kinnipidamiskohast vabanenu, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elas alaliselt ning omas registrijärgset elukohta Jõelähtme vallas ning kellel pole võimalik endisesse eluruumi elama asuda.

3. peatükk SOTSIAALELURUUMI TAOTLEMINE JA ELURUUMI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED 

§ 4.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotleja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1), millele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) senise eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistava dokumendi koopia;
 2) isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte.

 (2) Puudega isik ning käesoleva korra § 3 lg 3 märgitud isik esitab lisaks § 4 lg 1 märgitud dokumentidele vastavalt vajadusele juurde järgmised dokumendid:
 1) Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude ja selle raskusastme tuvastamise otsuse;
 2) koopia asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

 (3) Asjaolude selgitamiseks on vallavalitsusel õigus vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise tingimused

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise võimaldamise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Teenuse osutamise või teenuse osutamisest keeldumise haldusakt tehakse taotlejale teatavaks vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse (edaspidi SÜS) § 27 sätestatule.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutamise võimaldamisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonna kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud kolmel kuul. Leibkonna sissetuleku hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava leibkonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

 (3) Laene, võlgnevusi, täitenõudeid ja liisinguid ei arvestata eluasemeteenuse taotlemisel leibkonna väljaminekute hulka.

 (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotlejaga seotud asjaolusid.

 (5) Vallavalitsusel on õigus hoida sotsiaaleluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

§ 6.  Sotsiaaleluruumi kasutusse andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib keelduda sotsiaaleluruumi kasutusse andmisest kui:
 1) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikme kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või leibkonnale toimetulekuks piisavad vahendid eluruumi tagamiseks;
 2) eluruumi taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abivajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid kui taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 3) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses;
 4) eluruumi taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
 5) isik on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud eluruumist;
 6) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis vallavalitsuse arvamusel ei anna alust sotsiaaleluruumi üürile andmiseks.

4. peatükk SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE, PIKENDAMIE JA LÕPETAMINE 

§ 7.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmiseks sõlmib vallavalitsus taotlejaga sotsiaaleluruumi üürilepingu (lisa 2). Üürnikuga koos saavad õiguse sotsiaaleluruumi kasutada ka tema leibkonnaliikmed.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni üheks aastaks, kohustusega vabastada eluruum pärast üürilepingu lõppemist.

 (3) Üürileping tuleb sõlmida 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Kui üürnik nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta ei ole üürilepingut sõlminud või keeldub lepingut sõlmimast on vallavalitsusel õigustunnistada vastav korraldus kehtetuks.

 (4) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust.

 (5) Üürilepingu sõlmimisel ja lõppemisel koostatakse eluruumi üleandmise – vastuvõtmise akt (lisa 3 ja lisa 4), milles kajastatakse eluruumi seisukord.

§ 8.  Üürilepingu pikendamine

 (1) Üürilepingu lõppemise tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada. Eluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused ja vastab käesoleva määruse § 3 nõuetele.

 (2) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama vormikohase avalduse vallavalitsusele vähemalt 1 kuu enne eluruumi üürilepingu lõppemist. Käesoleva määruse § 4 lg 1 nimetatud lisad lisatakse avaldusele asjaolude muutumise korral.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürilepingut võib vajadusel pikendada kuni üheks aastaks.

 (4) Vallavalitsus otsustab üürilepingu pikendamise käesoleva määruse § 5 sätestatud korras, lähtudes:
 1) kehtestatud õigusaktidest;
 2) regulaarsete sotsiaalteenuste osutamise vajalikkusest;
 3) senise sotsiaaleluruumi sobivusest ja vajalikkusest üürnikule;
 4) sotsiaaleluruumi üürniku panusest oma toimetuleku parandamisel;
 5) üürilepingust tulenevate üürniku kohustuste täitmisest.

 (5) Juhul, kui üürnik ei suuda tasuda sotsiaaleluruumi üürimisega seotud kulusid, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus eluruumile, võib vallavalitsus võimaluse korral ning vaba eluruumi olemasolul, anda taotlejale üürile väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

§ 9.  Üürilepingu lõppemine

 (1) Üürileping lõpeb tähtaja möödumisel, eluruumi hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel, üürniku alalisel lahkumisel eluruumist, eluasemeteenuse taotlemisel aluseks olnud § 3 lg 1 nimetatud vajaduse äralangemisel või üürniku surma korral, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürniku surma puhul on selles eluruumis üürnikuga koos elanud abikaasal/elukaaslasel, täiskasvanud lapsel või ülenejal sugulasel õigus üürniku asemel üürilepingusse astuda. Taotleja esitab vallavalitsusele käesoleva korra § 4 lg 1 märgitud taotluse koos lisadega. Vajadusel lisatakse avaldusele § 4 lg 2 märgitud dokumendid.

 (3) Üürnik võib üürilepingu erakorraliselt üles öelda, esitades vallavalitsusele vastava avalduse.

 (4) Vallavalitsus võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada alljärgnevatel põhjustel:
 1) üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;
 2) üürnik ja/või temaga koos elavad isikud on mittesihipäraselt kasutanud või oluliselt rikkunud nende kasutuses olevat sotsiaaleluruumi või selle sisustust või oma käitumisega korduvalt ja oluliselt häirinud kaaselanike elu.

5. peatükk ELURUUMI KASUTAMINE 

§ 10.  Eluruumi kasutamise kord

 (1) Õigus eluruumi kasutada tekib isikul pärast vastava üürilepingu sõlmimist ning eluruumi üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt sõlmitud üürilepingule, kusjuures sotsiaaleluruumile ei laiene elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks) ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (3) Eluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat/elukaaslast, eestkostjat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ja hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud eluruumi majutada ainult vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

 (4) Eluruumi üürnik on kohustatud:
 1) kasutama eluruumi vastavalt otstarbele ning arvestama teiste elanike ja naabrite huvidega;
 2) pidama oma eluruumis ning üldkasutatavates ruumides kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest ning Jõelähtme valla heakorra eeskirjast;
 3) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi eluruumi või selles asuvate seadmete rikkumisega tekitatud kahju;
 4) rakendama eluruumi rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust vastavatele ametiasutustele ja üürileandja esindajale;
 5) lubama üürileandja esindajal siseneda avariide ja rikete likvideerimiseks eluruumi;
 6) lubama üürileandjal eluruumi üle vaadata;
 7) andma üürilepingu lõppemisel eluruumi üle üürileandja esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (v.a arvestades normaalset kulumist);
 8) vabastama eluruumi pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt 1 kuu enne üürilepingu lõppemist selle pikendamist.

 (5) Eluruumi üürnikul on keelatud:
 1) anda eluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele;
 2) ilma eelneva kokkuleppeta pidada eluruumis lemmikloomi;
 3) rikkuda üürile antud vara;
 4) hoida eluruumis relvi, lõhkainet, pürotehnikat, narkootikume jm ohtlikke kemikaale;
 5) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või –paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

 (6) Kontrolli eluruumide üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja eluruumide sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 11.  Eluruumi eest tasumine

 (1) Üürnik tasub üürileandjale sotsiaaleluruumi üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (küte, elekter, prügivedu, kanalisatsioon, vesi, üldelekter) vastavalt esitatud arvetele.

 (2) Muud kulud (internet, SAT-tv jms) tasub üürnik teenuse pakkujale vastavalt esitatud arvetele.

§ 12.  Vaide esitamine

  Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise või sellest keeldumise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitatakse kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 30.12.2010 nr 39 „Jõelähtme valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Sotsiaaleluruumi taotlemise avaldus

Lisa 2 Sotsiaaleluruumi üürileping

Lisa 3 Eluruumi ja sisustuse üleandmise akt

Lisa 4 Eluruumi ja sisustuse vastuvõtmise akt