ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Rakke Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2016, 7

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 28.04.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude (edaspidi eluasemekulude) piirmäärad Rakke vallas.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
 1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18m2üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
 2) üksinda elavate pensionäride eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
 3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

 (3) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel arvestades kehtestatud eluasemekulude piirmäärasid.

 (4) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

§ 2.  Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad:
 1) korteri üür, kuid mitte rohkem kui 0,26 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu vastavalt tegelikule kulule, kuid mitte rohkem kui 0,3 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse vastavalt tegelikule kulule, kuid mitte rohkem kui 0,5 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;
 4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus üksteist kuud aastas järgmiselt:
a) ahiküttega ja individuaalse tahkeküttekatlaga elamutes kuni 0,45 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni,
b) kaugküttega elamutes 1,31 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 8,75 eurot ühe pereliikme kohta kuus kohta;
 6) tarbitud elektrienergia maksumus pere esimesele liikmele kuni 13,81 eurot kuus ja igale järgnevale pereliikmele 3,86 eurot kuus;
 7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus - kuni 4,57 eurot ühe pereliikme kohta, igale järgnevale pereliikmele 1,74 eurot kuus;
 8) maamaksukulu – kuni 0,13 eurot ühe ruutmeetri kohta kolmekordne elamualuse pinna eest kuus;
 9) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,13 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu - kuni 1 euro ühe pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 28. mai 2015. a määrus nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad".

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enno Eilo
vallavolikogu esimees