Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldamisteenusele suunamise ja Tarvastu valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2016, 8

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldamisteenusele suunamise ja Tarvastu valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõigete 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 20 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas elavate täisealiste isikute turvalise elukeskkonna ja toimetuleku tagamist, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suutelised kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt toime tulema ja vajavad suunamist väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele ning vastava teenuse finantseerimist Tarvastu valla eelarvest (edaspidi kord).

 (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse korraldamist ja finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline hoolekandeasutuses hooldamise korraldama ja selle eest finantseerimise ise täies mahus tagama või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) hooldatav on eakas või puudega isik, kes vajab ööpäevaselt hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet;
 2) üldhooldekodu või muu hooldusteenust pakkuv asutus (edaspidi hoolekandeasutus) on eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus;
 3) hooldekodus hooldamine on ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ning teiste hooldekodu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine (edaspidi hoolekandeteenus);
 4) hooldamiskulu hooldekodus on hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa kuus;
 5) seadusjärgne ülalpidaja on ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse § 96 mõistes:
abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad sugulased (lapsed ja lapselapsed);
 6) sotsiaalametnik - vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna teenistuja.

§ 3.  Hoolekandeasutusse suunamise taotlemine

 (1) Hooldusvajadusega isik esitab vallavalitsusele hoolekandeasutusse suunamiseks kirjaliku taotluse. Kui hoolduse vajaja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võib avalduse esitada seadus- või lepingujärgne ülalpidaja, hooldaja, sotsiaalametnik või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) põhjus, miks hoolekandeteenust vajatakse;
 4) taotleja kinnitus, et on valmis hoolekandeteenuse eest tasuma oma vahenditest vähemalt 90% pensionist;
 5) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
 6) taotleja või avaldaja kirjalik omakäeline nõusolek avalike ülesannete täitmiseks vajalike isiku- ja terviseandmete andmete kontrollimiseks

 (3) Taotlusele lisatakse sotsiaalametniku nõudmisel:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral koopia SKA otsusest puude raskusastme määramise kohta;
 3) arsti poolt väljastatud tõend isiku üdise tervisliku seisundi kohta;
 4) andmed isiku kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta;
 5) andmed viimase kolme aasta jooksul isiku kinnisvaraga tehtud tehingute kohta (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu).
 6) ülalpidajate isiku- ja kontaktandmed ning andmed ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
 7) vallavalitsuse sotsiaalametnikul on vajadusel õigus ja kohustus nõuda täiendavaid dokumente.

 (4) Reeglina suunatakse isikud Tarvastu valla hooldekodusse, kuid kui valla hooldusasutuses puudub vaba koht, paneb sotsiaalametnik taotleja hooldekodusse paigutamiseks järjekorda.

 (5) Sotsiaalametnik kontrollib taotluses märgitud asjaolusid, veendub vajaduses suunata isik hoolekandeasutusse ja isiku nõusolekus tema hoolekandeasutusse suunamiseks ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente.

 (6) Sotsiaalametnik selgitab menetluse käigus välja hoolekandeteenuse osutaja ja teenuse hinna. Hoolekandeteenuse osutaja valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

 (7) Sotsiaalametnik selgitab esitatud dokumentide alusel välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikud võimelised teenust ise finantseerima.

 (8) Isiku põhjendatud avaldus alusel võib teda suunata teistesse hoolekandeasutustesse või juhul, kui valla hooldekodus pole vaba kohta.

 (9) Eelisjärjekorras paigutatakse valla hoolekandeasutusse (Kärstna Hooldekodusse) isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 4.  Hooldekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest

 (1) (1) Isikul, kelle varalisest olukorrast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle ülalpidamiskohustusega isikud ei ole samuti võimelised maksma, nende endi tavalist ülalpidamist kahjustamata, on võimalik taotleda tähtajaliselt teenuse eest osalist tasumist valla eelarvest. Ülalpidamiskohustustega isikute maksevõime vaadatakse üle tähtaja möödumisel, mille võimaldamiseks esitab taotleja uue avalduse koos kõigi nõutud lisadega.

 (2) Valla eelarvest finantseeritakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ise ja tema ülalpidamiskohustusega isik(-ud) on tasunud teenuse eest vastavalt nende varalisele olukorrale.

 (3) Teenuse valla eelarvest finantseeritava summa suuruse otsustab Tarvastu Vallavalitsuse Sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) ning otsus hoolekandeteenusele suunamiseks ja vallaeelarvest osaliseks rahastamiseks tuleb teha hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 25 alates avalduse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates. Juhul, kui nimetatud otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib sotsiaalametnik sellest taotlejat.

 (4) Väljaspool valla hoolekandeasutust suunamisel tasub teenuse finantseerimisest puudujääva osa vallavalitsus arve alusel üldjuhul teenuse osutajale.

§ 5.  Hoolduslepingu sõlmimine

 (1) Hoolekandeteenuse saamiseks valla hoolekandeasutuses (Kärstna Hooldekodus) sõlmib hooldekodu juhataja kliendi või tema ülalpidajatega hoolduslepingu.

 (2) Lepingus määratakse hooldatava isiku, tema seadusjärgsete ja lepingujärgsete ülalpidajate ning hooldekodu õigused ja kohustused.

 (3) Üldhooldekodusse paigutamisest ja lepingu sõlmimisest on õigus keelduda, kui isik on iseenda või teiste elu, tervist ja julgeolekut ohustava psüühika- ja käitumishäirega, alkoholi, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest sõltuvuses või põeb ohtlikke nakkushaigusi.

 (4) Väljaspool Kärstna Hooldekodu isiku hoolekandeteenusele paigutamisel võib vallavalitsus olla lepingu osapool.

§ 6.  Erandid hoolekandeteenusele suunamisel ja rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul, kui isik tuleb tema seisundist tingitult suunata hoolekandeteenusele viivitamatult, võib sotsiaalametnik koos hooldekodu juhatajaga suunata isiku hoolekandeasutusse ilma korras sätestatut järgimata. Sel juhul korraldab vallavalistus korras sätestatud dokumentide esitamise ühe kuu jooksul arvates isiku hoolekandeteenusele suunamise päevast.

 (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustusega sugulased, on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt valla poolt tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, milles nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

 (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda hoolekandekulud osas, milleks isikul endal rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 7.  Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
 1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustusega isikud, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
 2) Kärstna Hooldekodus puudub vaba koht ja taotleja ei ole nõus ühegi teise hoolekandeasutuse teenusega või kui Kärstna Hooldekodus on vaba hoolduskoht, kuid taotleja soovib hoolduskoha kulude katmist kallimas hoolekandeasutuses;
 3) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
 4) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustusega isikute poolt;
 5) hooldust vajav isiku ülalpidamiskohuslane jätab vallavalitsuse poolt täiendavalt nõutud dokumendid esitamata.

§ 8.  Hoolekandeteenuse vallaeelarvest finantseerimise lõpetamine

 (1) (1) Vallavalitsus võib lõpetada hoolekandeteenuse eest finantseerimise, kui:
l) hooldust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
 1) hooldust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab avalduse hooldekandeteenuse lõpetamiseks;
 2) hoolekandeasutus esitab avalduse lepingu lõpetamiseks, kuna hooldatav on ohtlik iseendale või on korduvalt rikkunud hoolekandeasutuse korda ning häirinud sellega teisi hooldatavaid;
 3) hoolduse eest on võimalik tasuda ülalpidamiskohustusega isikul;
 4) hooldust vajav isik sureb.

 (2) Otsuse hoolekandeteenuse finantseerimise lõpetamiseks vormistab sotsiaalkomisjon haldusaktiga.

§ 9.  Vaidluste lahendamine

 (1) Kui taotleja ei ole rahul hoolekandeteenuse valla eelarvest finantseerimise / mittefinantseerimise otsusega või klient või lepingu sõlminud osapool hoolekandeteenuse osutamisega seotud korraldusliku poolega, siis teatab ta sellest Tarvastu Vallavalitsuse sotsiaalnõunikule.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalnõunik selgitab välja rahulolematuse põhjused, kuulates ära mõlemad osapooled ning kogub vajadusel täiendavaid andmeid.

 (3) Käesolevas korras ja hoolekandeteenuse valla eelarvest finantseerimise osutamisega seotud reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile vaidlusi, kuuluvad lahendamisele läbirääkimiste teel vallavalitsuses.

 (4) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie kas vallavalitsusele või vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Taotluse vormi ja Kärstna Hooldekodus pakutava hoolekandeteenuse hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 30. november 2011 määrus nr 24 „Üldhooldekodusse paigutamise kord Tarvastu vallas“

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Kustavus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json