HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Rakke Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2016, 9

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 28.04.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral kasutatakse rahalisi vahendeid sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks raske või sügava puudega lastele ja nende peredele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on kantud Rakke vald.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamise kord

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks järgnevalt:
 1) tugiisiku teenuse korraldamiseks;
 2) intervallhoolduse korraldamiseks;
 3) perede nõustamise korraldamiseks;
 4) lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
 5) transporditeenuse korraldamiseks;
 6) osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
 7) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud raviteenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
 8) lapse eluruumi kohandamiseks;
 9) muude vajalike teenuste osutamine ning puudega laste ja nende perekondade toimetulekut toetavate teenuste väljaarendamiseks

§ 3.  Toetuse esitamine

 (1) Lapse seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega:
 1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
 2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
 3) eestkoste puhul – kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
 4) spetsialisti kirjalik ettepanek ja/või taotlus;
 5) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

 (2) Lapse seaduslik esindaja annab loa töödelda isikuandmeid.

§ 4.  Teenuse taotlemine ja rahaliste vahendite eraldamine

 (1) Teenuse taotleja ja/või osutaja võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik.

 (2) Teenuse taotlejate avaldused vaatab läbi sotsiaalnõunik ning teeb ettepaneku vallavalitsusele teenuse määramise või keeldumise kohta.

 (3) Määratud rahalised vahendid kantakse taotleja pangaarvele või teenust osutava asutuse pangaarvele.

§ 5.  Teavitamiskohustus

  Taotleja ja/või teenuse osutaja on kohustatud teavitama vallavalitsust kümne tööpäeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa muutused määratud sotsiaalteenuse osutamise tingimustes ja/või teenuse osutamise lõpetamise.

§ 6.  Raha kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksval eelarveaastal ja teenuste eest tasumine toimub teenust osutanud asutuse arve alusel.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Rakke Vallavalitsus.

§ 7.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks 2007. a 29. novembri määrus nr 25 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord".

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enno Eilo
vallavolikogu esimees