HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2016, 15

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.05.2016 nr 5
jõustumine 01.06.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Rakvere linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus ) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist. Määrust kohaldatakse erakooliseaduse alusel tegutsevas koolieelses lasteasutuses juhul, kui nimetatud lasteasutus osutab Rakvere linnale teenust riigihanke tulemusena sõlmitud lepingu alusel ning lepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Lasteasutusse võetakse esmajärjekorras koolieast nooremaid lapsi, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (3) Erivajadustega lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega ning lasteasutuse põhimäärusega kehtestatud korras.

§ 2.   Taotluse esitamine lasteasutusse vastuvõtmiseks

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) linnavalitsusele taotluse Rakvere haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi infosüsteem) või linnavalitsuses kohapeal.

  (2) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Linnavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib infosüsteemis linnavalitsuse määratud ametnik.

  (3) Linnavalitsus esitab infosüsteemi kaudu laekunud taotlused lasteasutustele hiljemalt iga aasta 01. maiks.

  (4) Kui soovitud lasteasutuses puudub vaba koht, siis pakub linnavalitsus infosüsteemi kaudu vanemale võimalust panna laps vabale kohale teises lasteasutuses. Vanem annab hariduse infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, saab laps koha hariduse infosüsteemis määratud lasteasutuses.

  (5) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab lasteasutuse direktor Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

§ 3.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab lasteaiarühma (3-7aastased lapsed) linnavalitsuse edastatud taotluste laekumise järjekorras. Lasteasutuse rühma koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga.

  (2) Lasteasutuse direktor komplekteerib hoiurühma (1,5-3aastased lapsed) linnavalitsuse edastatud taotluste põhjal. Hoiurühma koha jaotamisel arvestatakse esimese kriteeriumina lapse sünnikuupäeva. Arvestus algab lapsest, kes jooksva aasta 1. oktoobril on 3aastane. Kui sellel päeval sündinuid on mitu, on järgmiseks kriteeriumiks taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Lasteasutuse direktor tutvustab vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt lahkumise korda ning lasteasutuse tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast.

  (4) Vanem saab lasteasutusest ja linnavalitsusest teavet vabade kohtade ja järjekorra kohta lasteasutuses, vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise aluste kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 4.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on vanema avaldus, mis esitatakse lasteasutuse direktorile hariduse infosüsteemi kaudu hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist. Avaldusse tuleb märkida lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt makstava tasu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kalendrikuu lõpuni, kui laps lahkub pärast 15. kuupäeva (k. a.). Kui laps lahkub enne 15. kuupäeva, tasutakse lastasutuses viibitud päevade eest. Toitlustuskulu tasumine toimub lasteasutuses kehtestatud korras.

  (3) Lapse väljaarvamine vormistatakse lasteasutuse direktori käskkirjaga.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Enne määruse jõustumist esitatud avaldused jäävad kehtima ning avaldused kannab hariduse infosüsteemi linnavalitsus.

  (2) 2016. aastal esitab linnavalitsus hoiurühmade nimekirjad hiljemalt 20. juuniks.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rakvere linnavalitsuse 13. augusti 2012. a määrus nr 2 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kinnitamine“ (RT IV 12.10.2012, 87) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2016. a.

Mihkel Juhkami
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json