EttevõtlusToetused

EttevõtlusTurism

Teksti suurus:

Konverentsi toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2017, 4

Konverentsi toetus

Vastu võetud 11.05.2017 nr 135

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib konverentsi toetuse andmise eesmärki, taotlejale esitatavaid nõudeid ning toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise korda.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on:
  1) suurendada konverentsil osalejate arvel ööbimiste arvu Tartu majutusettevõtetes;
  2) kasvatada Tartu kui konverentside toimumise koha tuntust;
  3) suurendada koostööd konverentside korraldajate ning turismiteenuste pakkujate vahel;
  4) vähendada turismi hooajalisust Tartus.

  (2) Kindlaksmääratud ajaperioodiks võib kehtestada täiendavaid eesmärke konverentsi toetuse andmiseks.

§ 3.   Toetuse objekt

  Käesoleva toetuse objekt on konverents, mille korraldamise ja läbiviimisega täidetakse käesoleva määruse eesmärke:
  1) konverents korraldatakse Tartu linnas;
  2) konverentsil osalejate ööbimiste koguarv on Tartu linnas minimaalselt 200;
  3) konverentsi programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva.

§ 4.   Toetuse taotlemise aeg

  Toetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse linnavalitsuse avalike suhete osakonnale (edaspidi osakond) hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks.

§ 5.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) taotleja üldandmed (sh taotleja või tema partneri kuuluvus erialaliitu või assotsatsiooni);
  2) konverentsi nimetus;
  3) toimumise aeg ja koht;
  4) informatsioon selle kohta, kas konverents toimub regulaarselt (regulaarselt toimuva konverentsi korral info selle kohta, mitmes kord konverents Tartus toimub) või on tegemist ühekordse konverentsiga;
  5) osalejate eeldatav arv (sh osalejad Tartust, mujalt Eestist ja välisriikidest) ning eeldatav konverentsiga seotud Tartus ööbijate arv;
  6) konverentsi programm;
  7) konverentsi toimumise eelselt tehtavate turundustegevuste ning Tartut kohapeal tutvustavate tegevuste kirjeldus;
  8) konverentsi eelarve (kogumaksumus), sh taotletav summa, muud tuluallikad (kaas- ja omafinantseering, omatulu) ning kululiigid;
  9) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse taotlemise ja kasutamise tingimustest, et ta vastab toetuse taotlemise tingimustele ja on valmis toetuse saamisel toetuse kasutamise tingimusi täitma.

  (2) Osakond võib koostada taotluse näidisvormi.

§ 6.   Toetuse määr

  Toetuse määr ühe konverentsi kohta on kuni 5000 eurot.

§ 7.   Oma- ja kaasfinantseering

  Konverentsi toetuse saamise eelduseks on oma-, kaasfinantseeringu või omatulu olemasolu vähemalt 60% ulatuses konverentsi kogumaksumusest.

§ 8.   Toetuse taotleja

  (1) Käesolevas määruses nimetatud toetust saab taotleda era- või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud toetust ei saa taotleda füüsiline isik, kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, valitsusasutus ega valitsusasutuse hallatav riigiasutus.

§ 9.   Abikõlblikkuse periood

  Abikõlblikud on kulud, mis on vajalikud konverentsi korraldamiseks ja läbiviimiseks, mis on toetuse taotluses nimetatud ning mis on tehtud konverentsi toimumise kalendriaasta sellel poolel, mil konverents toimub.

2. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 10.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Osakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, annab osakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetega vastavusse viimiseks.

  (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 11.   Taotluste hindamise komisjon

  (1) Taotlusi hindab taotluste hindamise komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni moodustab osakonna juhataja. Komisjonis on kuni viis liiget.

  (3) Iga komisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 12 nimetatud igale hindamiskriteeriumile vastava kriteeriumi kohased punktid, lähtudes taotluses sisalduvast informatsioonist. Komisjoni liikme poolt erinevatele hindamiskriteeriumitele antud punktid liidetakse.

  (4) Komisjoni hinnang taotlusele saadakse kõigi komisjoni liikmete taotlusele antud punktide liitmisel ja jagamisel punkte andnud komisjoni liikmete arvuga.

§ 12.   Taotluse hindamine

  Taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) konverentsi toimumise aeg (mai-august - 1 punkt, aprill ja september-detsember - 3 punkti, jaanuar-märts - 5 punkti);
  2) Tartus ööbimiste üldarv (200-350 ööbimist - 1 punkt, 351-499 - ööbimist 3 punkti, 500 ja enam ööbimist - 5 punkti);
  3) konverentsi kuuluvus International Congress and Convention Association 'i (rahvusvaheline kongresside ja konverentside ühendus) andmebaasi või regulaarselt toimuva konverentsi puhul konverentsi toimumine Tartus vähemalt viiendat korda (ei vasta - 0 punkti, vastab - 3 punkti);
  4) tegevused Tartu kui sihtkoha tutvustamisel (nõrgalt planeeritud - 1 punkt, keskpäraselt planeeritud - 3 punkti, hästi planeeritud - 5 punkti).

§ 13.   Taotluste hindamise tulemustest lähtuv toetuse suurus

  (1) Taotlus, mida hinnatakse 15-18 punktiga, saab toetust taotletud mahus.

  (2) Taotlus, mida hinnatakse 5-14 punktiga, saab toetust taotletud mahus juhul, kui kõigi taotluste rahuldamiseks taotletud mahus taotlusvoorus raha jätkub. Kui raha ei jätku, vähendatakse kõigi 5-14 punkti saanud taotluste summat võrdselt proportsionaalselt taotletud summaga.

  (3) Taotlus, mida hinnatakse 1-4 punktiga, toetust ei saa.

§ 14.   Toetuse andmise otsustamine

  Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt detsembris esimese poolaasta toetuse puhul ja hiljemalt juunis teise poolaasta toetuse puhul.

§ 15.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus saab hindamise tulemusena 4 või vähem punkti;
  2) taotleja või konverents, mille korraldamiseks ja läbiviimiseks toetust taotletakse, ei vasta käesoleva määruse nõuetele;
  3) taotluses on esitatud teadlikult ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  4) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  5) taotlejal on muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  6) taotleja on varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta jätnud aruande esitamata või esitanud puudustega aruande või ei ole täitnud nõuetekohaselt toetuse kasutamise lepingut;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 16.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Toetuse andmise otsuse tunnistab linnavalitsus kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja avaldust toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks ei rahuldata või toetuse saajal ei ole võimalik toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
  4) toetuse saaja ei sõlmi toetuse kasutamise lepingut;
  5) toetuse saaja ei täida toetuse kasutamise lepingus kokkulepitud kohustusi;
  6) toetuse saaja ei ole toetust abikõlblikkuse perioodil ära kasutanud või ei ole toetuse kasutamine abikõlblikkuse perioodil võimalik;
  7) toetust ei ole võimalik toetuse saajale välja maksta, kuna ilmnevad käesoleva määruse paragrahvis 19 nimetatud asjaolud ning toetuse saaja ei ole antud tähtajaks asjaolusid kõrvaldanud;
  8) muudel põhjendatud juhtudel.

3. peatükk Toetuse saaja kohustused, lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine 

§ 17.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) taotluses nimetatud konverentsi lubatud mahus ja ajal Tartu linnas korraldama ja läbi viima;
  2) tagama taotluses lubatud ööbimiste arvu Tartu linnas;
  3) toetuse kasutamise lepingus kokku lepitud ja taotluses nimetatud Tartut kui sihtkohta tutvustavad tegevused ellu viima;
  4) kavandatud tegevuste muutumisel taotlema nõusolekut tegevuste muutmiseks;
  5) esitama linna nõudmisel taotluse hindamiseks või toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid ja toetuse kasutamise aruande lepingus sätestatud kuupäevaks;
  6) võimaldama toetuse kasutamise kontrollimiseks Tartu linna esindajale tasuta sissepääsu konverentsile ja sellega seotud sündmustele;
  7) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust, kui vastav nõue on sätestatud toetuse andmise lepingus;
  8) nimetama Tartu linna konverentsi toetajana;
  9) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 21;
  10) viivitamatult informeerima konverentsi korraldamisel või läbiviimisel ilmnenud asjaoludest, mis seavad ohtu konverentsi tulemuse saavutamise ning konverentsi korraldamise edasise jätkamise otstarbekuse;
  11) täitma muid käesolevas määruses või lepingus sätestatud kohustusi.

§ 18.   Lepingu sõlmimine toetuse saajaga

  (1) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib osakonna juhataja toetuse saajaga lepingu. Toetuse võib välja maksta ettemaksuna.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) konverentsi nimi ja toimumise aeg;
  2) toetuse suurus ja väljamaksmise aeg;
  3) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  4) Tartu linna õigused ja kohustused;
  5) aruande esitamise aeg;
  6) muud vajalikud tingimused.

§ 19.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saajal puudub muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  3) toetuse saaja on esitanud varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (2) Enne toetuse väljamaksmist on osakonnal õigus nõuda toetuse saajalt kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

  (3) Kui enne toetuse väljamaksmist ilmneb kontrollimisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võlgnevus või asjaolu, et nõuetekohane aruanne on esitamata või ei suuda toetuse saaja kinnitada kaasfinantseeringu olemasolu, on õigustoetust mitte väljamaksta kuni võlgnevuse likvideerimiseni või võlgnevuse likvideerimiseks kokkuleppe sõlmimiseni, nõuetekohase aruande esitamiseni või kinnituse andmiseni kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

4. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 20.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama osakonnale aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast konverentsi lõppemist, kui toetuse kasutamise lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Aruandes tuleb esitada toetuse kasutamise kohta järgmine informatsioon:
  1) taotleja üldandmed;
  2) konverentsi nimetus, toimumise aeg ja koht;
  3) tegelik konverentsil osalenute arv (Tartust, mujalt Eestist ja välisriikidest) ning konverentsiga seotult Tartus ööbinud külaliste ööbimiste arv ning eeldatud ja tegelike arvude erinevuse korral erinevuse põhjendus;
  4) Tartu linna kui sihtkoha tutvustamiseks ellu viidud tegevuste kirjeldus;
  5) Tartu linnalt saadud toetuse suurus, Tartu linnalt saadud toetuse arvel tehtud kulutused;
  6) kaas- ja omafinantseeringu ning omatulu tegelik suurus ning eeldatud ja tegeliku kaas- ja omafinantseeringu ning omatulu erinevuse korral erinevuse põhjendus;
  7) toetuse saaja üldhinnang konverentsi õnnestumisele ning mõjule;
  8) muud toetuse andmise lepingus nimetatud andmed.

  (3) Osakond võib koostada aruande näidisvormi.

§ 21.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb osakond, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses ja toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus nimetatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Osakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Osakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja avaldust toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
  4) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses ja toetuse kasutamise lepingus nimetatud piiranguid;
  5) konverents ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud või on konverentsiga seoses Tartus majutatud vähem külalisi, kui taotluses nimetatud;
  6) toetuse saaja ei ole toetust abikõlblikkuse perioodil ära kasutanud või ei ole toetuse kasutamine abikõlblikkuse perioodil võimalik;
  7) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  8) toetuse saaja ei täida või ei täitnud muid käesolevas määruses või toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus sätestatud nõudeid.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Vladimir Šokman
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json