HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2017, 7

Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 26
RT IV, 04.07.2014, 8
jõustumine 07.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 801.04.2016
30.06.2016RT IV, 07.07.2016, 101.01.2017
11.05.2017RT IV, 19.05.2017, 222.05.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord reguleerib lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise tingimusi ja korda.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

2. peatükk Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord 

§ 2.   Lapsehoiuteenuse osutamine

  (1) Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamine peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Lapsehoiuteenuse osutaja ja lapsehoidja peavad oma töös lähtuma lapse huvidest, lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) juhistest, lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel sõlmitud lepingust või lapsehoiuteenuse osutamise kohta antud haldusaktist, tagades lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab lapsehoiuteenuse raames võimalusel lapsele muusika- ja liikumistegevuse korraldamise, mille aeg on planeeritud päevakavasse.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel peab olema sõlmitud kirjalik või elektrooniline leping või lapsehoiuteenuse osutaja peab olema andnud haldusakti, mis peab muuhulgas sisaldama lapse isikuandmeid, lapsehoiuteenuse kasutamise alguse kuupäeva, lapsehoiuteenuse eest vanema makstava tasu suurust, toitlustamise eest makstava toidupäevamaksumuse suurust, lapsehoiuteenuse osutamise koha aadressi ning tingimusi lapsehoiuteenuse kestuse kohta päevas ja kuus (sealhulgas lapsehoiuteenuse kasutamise nädalapäevad ja kellaajad).

  (4) Tartu Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on õigus kehtestada määrusega Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamisele käesoleva paragrahvi esimeses lõikes sätestatud nõuetele täpsustavad tingimused, lähtudes lapse huvidest, heast tavast ning mõistlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse ajaline maht

  (1) Lapsehoiuteenust võib osutada täisajaliselt või osaajaliselt.

  (2) Täisajalise lapsehoiuteenuse kestus on 40 tundi nädalas.

  (3) Osaajalise lapsehoiuteenuse kestus on alla 40 tunni nädalas.

§ 4.   Toitlustamine

  (1) Laps peab süüa saama vähemalt iga 3 kuni 3,5 tunni järel.

  (2) Toitlustamisteenuse hind ei või olla kõrgem vastava valdkonna turuhinnast.

§ 5.   Lapsehoiuteenuse osutamise dokumenteerimine

  Lapsehoiuteenuse osutaja koostab üldtööplaani ja lapsehoiuteenust kasutavate laste päevakava ning peab arvestust lapse tegeliku lapsehoiuteenuse kasutamise kohta.

§ 6.   Lapsehoiuteenuse osutamise kohta andmete esitamine

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja peab kandma enda, osutatava lapsehoiuteenuse, lapsehoiuteenust kasutava lapse ja vanema andmed ülelinnalisse andmebaasi.

  (2) Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) juhatajal on õigus kehtestada otsusega ülelinnalisse andmebaasi andmete kandmise ja seal olevate andmete kasutamise juhised.

§ 7.   Täiendavate teenuste osutamine

  Täiendavate teenuste osutamine toimub kokkuleppel vanemaga. Vanema jaoks on täiendav teenus vabatahtlik.

3. peatükk Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord 

§ 8.   Lapsehoiuteenuse osutamise alustamine, laiendamine ja lõpetamine

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja, kes soovib alustada Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamist või laiendab teenuse pakkumist uutesse ruumidesse, teavitab kirjalikult või elektrooniliselt haridusosakonda vähemalt neli kuud enne lapsehoiuteenuse osutamise alustamist või laiendamist, esitades seejuures andmed lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoiuteenuse osutamise või laiendamise alguskuupäeva, lapsehoiuteenuse osutamise tegevuskoha ja orienteeruva lapsehoiuteenust kasutama hakkavate laste arvu kohta.

  (2) Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutaja teavitab lapsehoiuteenuse osutamise lõpetamisest haridusosakonda kirjalikult või elektrooniliselt kolm kuud enne lapsehoiuteenuse osutamise lõpetamist.

§ 9.   Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused

  Tartu linna eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust, kui:
  1) lapsehoiuteenuse osutaja ja lapsehoidja vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) lapsehoiuteenus ja selle osutamine vastab käesoleva määruse 2. peatükis esitatud nõuetele;
  3) lapsehoiuteenuse osutajal on kehtiv tegevusluba, mille ta on esitanud haridusosakonnale;
  4) lapsehoiuteenuse osutajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  5) lapsehoiuteenust kasutav laps on pooleteise kuni seitsmeaastane (või kuni koolis õppima asumiseni);
  6) lapsehoiuteenust kasutava lapse ja ühe vanema elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;
  7) lapsehoiuteenust kasutav laps kasutab riigi rahastatavat lapsehoiuteenust, teise õppeasutuse hoiuteenust või samaaegselt teise lapsehoiuteenuse osutaja teenust kokku mitte rohkem kui 1,0 koormusega;
  8) lapsehoiuteenuse osutaja on haridusosakonnale esitanud vanemaga sõlmitud lepingu lapsehoiuteenuse osutamise kohta või lapsehoiuteenuse osutamise kohta antud haldusakti.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

§ 10.   Lapsehoiuteenuse rahastamise korraldus

  (1) Kui lapsehoiuteenuse osutaja on õigeaegselt teavitanud haridusosakonda Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise alustamisest või laiendamisest ning täidetud on käesoleva määruse paragrahvis 9 sätestatud tingimused, eraldatakse talle lapsehoiuteenust kasutava lapse eest lapsehoiuteenuse toetus (edaspidi lapsehoiutoetus) kalendrikuu kohta.

  (2) Täisajalise lapsehoiuteenuse eest eraldatakse lapsehoiutoetus kuumäära alusel. Osaajalise lapsehoiuteenuse korral eraldatakse lapsehoiutoetus kuumäära alusel, korrutades seda koormusega.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (3) Kui Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse paragrahvi 9 punktis 6 nimetatud andmed, siis eraldatakse lapsehoiutoetus lähtudes tööpäevade arvust, mil laps kasutas vastavas kuus lapsehoiuteenust või paragrahvi 9 punktis 6 sätestatud tingimused olid täidetud. Päevamäär saadakse kuumäära jagamisel tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust eraldatakse.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (4) Lapsehoiutoetus makstakse välja hiljemalt lapsehoiuteenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole.

§ 11.   Toetuse määrade kehtestamine

  (1) Linnavalitsus kinnitab määrusega lapsehoiutoetuse suuruse kuumäära, mis võib olla erinevas vanuses laste puhul erinev, ning määrab juhud, mil lapse kohta eraldatakse kuumäär koefitsiendiga ja vastava koefitsiendi suuruse.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (2) Lapse kohta eraldatava toetuse kuumäära arvutamiseks jagatakse Tartu linna eelarves tegevusala „Alusharidus” all kinnitatud õppekava alusel tegutsevate munitsipaallasteasutuste tööjõu- ja majandamiskulud, millest on maha arvatud vanema poolt kaetav osa ja toitlustamiskulu, riigieelarveliste eraldiste arvelt kaetavad kulud, lasteasutuse hoonetega seotud kasutusrendi kulud, köögipersonali tööjõukulud ja toitlustushanke teenuse kulud ning tasuliste teenuste eest saadud tulud Tartu koolieelsetes munitsipaallasteasutuste õppekohtade koguarvuga ja kalendrikuude arvuga ning seejärel korrutatakse koefitsiendiga 0,85. Lisaeelarvega tehtud muudatusi ei arvestata.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (3) Linnavalitsuse kinnitatav toetuse määr ei või olla väiksem eelnenud kalendriaastal kehtinud määrast, välja arvatud juhul, kui Tartu linna eelarve tegevusala „Alusharidus” all kinnitatud tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad.

§ 12.   Lapsehoiuteenuse eest täiendava toetuse eraldamine

  (1) Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutajale eraldatakse täiendav toetus lapse kohta, kui:
  1) lapsehoiuteenuse eest maksab vanem lapsehoiuteenuse osutajale tasu, mis võrrelduna täisajalise tasuga ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa;
  2) lapsehoiuteenuse osutaja korraldab lapsehoiuteenuse raames last arendavaid tegevusi, sealhulgas muusika- ja liikumistegevusi igal nädalal vähemalt kaks astronoomilist tundi lapse kohta;
  3) lapsehoiuteenuse osutaja on kohaldanud tasule samu erisusi, nagu on Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste puhul sätestatud Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" paragrahvis 2.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (2) Täiendava toetuse suurus on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Täiendava toetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.
[RT IV, 07.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (21) Täisajalise lapsehoiuteenuse eest eraldatakse täiendav toetus kuumäära alusel. Osaajalise lapsehoiuteenuse korral eraldatakse täiendav toetus kuumäära alusel, korrutades seda koormusega.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (3) Lapsehoiuteenuse osutaja peab täiendava toetuse saamiseks esitama kirjaliku või elektroonilise taotluse, tuues välja, millisest kuupäevast täiendava toetuse eraldamist taotletakse.

  (4) Kui Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse paragrahvi 9 punktis 6 nimetatud andmed, siis eraldatakse täiendav toetus lähtudes tööpäevade arvust, mil laps kasutas vastavas kuus lapsehoiuteenust või paragrahvi 9 punktis 6 sätestatud tingimused olid täidetud. Päevamäär saadakse kuumäära jagamisel tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust eraldatakse.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (5) Täiendav toetus makstakse välja hiljemalt lapsehoiuteenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole.

§ 13.   Lapsehoiutoetuse ja täiendava toetuse sihtotstarve

  Lapsehoiuteenuse osutaja võib lapsehoiutoetust ja täiendavat toetust kasutada tegevuskulude katteks.

§ 14.   Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud haridusosakonda teavitama kohe kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise lõpetamise, sealhulgas esitama toetuse eraldamiseks vajalikud andmed korrektselt Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama haridusosakonda järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 15.   Lapsehoiutoetuse ja täiendava toetuse tagasinõudmine ja väljamaksmise peatamine

  (1) Haridusosakond peatab lapsehoiutoetuse ja täiendava toetuse väljamaksmise, kui Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, lapsehoiuteenuse osutaja ei luba haridusosakonna esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast lapsehoiutoetuse või täiendava toetuse väljamaksmist selgub, et Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on haridusosakonnal õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

4. peatükk Järelevalve 

§ 16.   Järelevalve

  (1) Haridusosakonnal on õigus igal ajal kontrollida Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise ja täiendava toetuse eraldamise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on haridusosakonnal õigus:
  1) nõuda Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutajalt lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas vanemalt saadud tasu kohta) esitamist;
  2) küsida Tartu linna eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust kasutavalt vanemalt andmeid lapsehoiuteenuse kasutamise kohta;
  3) siseneda eelneval kokkuleppel Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

  (3) Tartu linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutaja peab lapsehoiuteenusega seotud dokumente säilitama vähemalt viis aastat, kui õigusaktis ei ole ette nähtud pikemat dokumentide säilitamise aega.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Määruse rakendamine
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

  (1) Käesoleva määruse § 6 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

  (2) Ajavahemiku juuli-august 2014. a eest makstakse lapsehoiutoetused välja 25. juulil, arvestades käesolevas määruses sätestatud lapsehoiutoetuse eraldamise aluseks olevaid tingimusi lapsehoiuteenuse toetuse määrade järgi, mille on linnavalitsus kehtestanud Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2007. a määruse nr 64 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord” alusel.

  (3) Täiendava toetuse eraldamist alustatakse 1. septembrist 2014. a.

  (4) Alates 1. jaanuarist 2018. a peab lapsehoiuteenuse osutaja täiendava toetuse saamiseks täitma käesoleva määruse paragrahvi 12 lõike 1 punktis 3 sätestatud tingimust.
[RT IV, 19.05.2017, 2 - jõust. 22.05.2017]

§ 18.   Määruse täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json