Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Tõrva valla hankekord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2018, 2

Tõrva valla hankekord

Vastu võetud 15.05.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 1 alusel ja arvestades riigihangete seaduse § 9 lõikes 4 sätestatut.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Hankekord (edaspidi kord) reguleerib Tõrva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) poolt korraldatavate riigihangete (edaspidi hange) planeerimist, algatamist, läbiviimist ja hankelepingute sõlmimist.

  (2) Riigihange on asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine.

  (3) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus, proportsionaalsus ja kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine, olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine ning hanke läbiviimine mõisliku aja jooksul.

  (2) Hankelepingu eeldatav maksumus määratakse vastavalt riigihangete seaduse 5.jaos sätestatule.

2. peatükk Hangete kavandamine 

§ 3.   Hankeplaan

  (1) Hankealase töö kavandamiseks kinnitab vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist eelarveaastaks planeeritud hangete hankeplaani (edaspidi hankeplaan), mis avaldatakse valla veebilehel.

  (2) Hankeplaanis peavad kajastuma kõik ostud ja tellitavad teenused, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste korral 30 000 eurot ilma käibemaksuta või suurem ja ehitustööde puhul 60 000 eurot ilma käibemaksuta või suurem.

  (3) Hankeplaanis peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) hanke nimetus
  2) hanke eeldatav maksumus;
  3) hanke väljakuulutamise eeldatav aeg;
  4) hanke eest vastutav isik.

3. peatükk Hankekomisjon ja hanke eest vastutav isik 

§ 4.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Hankekomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks. Komisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena hangetele alates maksumusega 5000.- eurot ilma käibemaksuta. Alla selle piirmäära täidab komisjoni ülesandeid vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht.

  (2) Arvestades konkreetse hanke spetsiifikat, võib komisjoni töösse kaasata asjatundjaid või spetsialiste väljastpoolt.

  (3) Komisjoni koosseis kinnitatakse olenevalt hanke maksumusest kas vallavalitsuse korraldusega, vallavanema või asutuse juhi käskkirjaga.

§ 5.   Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevusse kuulub hanke läbiviimisel vastavalt hanke maksumusele järgmiste toimingute tegemine:
  1) kooskõlastab hankedokumendid;
  2) otsustab ja korraldab pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamise seaduses lubatud juhtudel ja hankedokumentides sätestatud tingimustel, sh kooskõlastab läbirääkimiste pidamise toimingud;
  3) avab pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastab pakkumuste avamise protokolli;
  4) kontrollib pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni;
  5) kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
  6) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele;
  7) teeb ettepaneku üksiku või kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks või hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 6.   Menetlus komisjonis

  (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu koosolekul osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Kui poolthääli ja vastuhääli on võrdselt, otsustab hääletamise tulemuse komisjoni esimehe hääl.

  (5) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui menetlus toimub riigihangete registris või üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm. kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

  (6) Komisjoni koosolekute poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

  (7) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm. taasesitust võimaldavas vormis antud seisukohtade alusel komisjoni protokoll.

  (8) Komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

§ 7.   Hanke eest vastutav isik

  Hanke eest vastutav isik on komisjoni liige, kes on kohustatud täitma kõiki hanke korraldamisel ja pärast hanke korraldamist riigihangete seaduses nimetatud vajalikke ülesandeid sh:
  1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
  2) teostab toiminguid hanke väljakuulutamiseks ja riigihangete registrile esitamiseks;
  3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
  4) tagab kõigi vajalike dokumentide, õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning hanke korraldamise vastavalt seadusele;
  5) määrab komisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
  6) koostab hanke aruande ja edastab selle riigihangete registrile;
  7) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
  8) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

4. peatükk Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine 

§ 8.   Hanked alla lihthanke piirmäära

  Lihthanke piirmääradest väiksema maksumusega hangete korral tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Võimaluse korral tuleb võtta vähemalt kolm pakkumist.

§ 9.   Menetlusreeglid asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega alla 1000 euro

  Kui soetatavate asjade või teenuste eeldatav maksumus jääb alla 1000 euro, otsustab vallavalitsuse struktuuriüksuse või asutuse juht vajalike asjade ostmise või teenuste tellimise turul tegutsevalt pakkujalt kehtiva turuhinnaga. Võimaluse korral küsitakse hinnapakkumist vähemalt kahelt pakkujalt, samas arvestades asjade või teenuste pakkujate poolt pakutavate erisuste ja asjade ning toodete kvaliteedi vastavusega hankija erinõuetele

§ 10.   Menetlusreeglid maksumusega 1000 kuni 5000 eurot hanke korral

  (1) Hangete puhul, mille maksumus on 1000 kuni 5000 eurot ilma käibemaksuta, saadab vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või asutuse juht konkurentsi olemasolul päringu hinnapakkumise võtmiseks vähemalt 3-le pakkujale või avaldab hanketeate riigihangete registris või valla kodulehel.

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksuse juhi korraldatud hanke pakkumuse tunnistab edukaks vallavanem oma käskkirjaga, asutuses asutuse juht oma käskkirjaga.

§ 11.   Menetlusreeglid asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega 5000 kuni 30 000 eurot ja ehitustööde tellimisel maksumusega 5000 kuni 60 000 eurot ilma käibemaksuta

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega 5000 kuni 30 000 eurot ja ehitustööde tellimisel maksumusega 5000 kuni 60 000 eurot ilma käibemaksuta, moodustab vallavanem või asutuse juht vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ning määrab hanke eest vastutava isiku. Komisjoni koosseisu peab kuuluma vastava valdkonna abivallavanem.

  (2) Vastutav isik korraldab hankedokumentide ettevalmistamise ja kooskõlastamise komisjoniga, saadab päringu hinnapakkumise võtmiseks vähemalt 3-le pakkujale või hanketeate avaldamise riigihangete registris või valla kodulehel, komisjoni protokolli esitamise vallavalitsusele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseks ja hankelepingu sõlmimiseks.

  (3) Pakkumuse edukaks tunnistamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Hankelepingu sõlmib vallavanem või asutuse juht vastavalt asutuse eelarves ettenähtud vahenditele.

5. peatükk Lihthanke korraldamine 

§ 12.   Lihthanked

  Lihthange on:
  1) asjade või teenuste ostmine maksumusega 30 000-60 000 eurot ilma käibemaksuta;
  2) ehitustööde tellimine maksumusega 60 000-150 000 eurot ilma käibemaksuta;
  3) teenuste kontsessioonilepingu sõlmimine maksumusega 60 000-300 000 eurot ilma käibemaksuta.

§ 13.   Lihthanke menetlusreeglid

  (1) Lihthanke menetlus viiakse läbi riigihangete registri vahendusel.

  (2) Lihthanke menetluse korraldamiseks moodustab vallavanem või asutuse juht vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ja määrab lihthanke eest vastutava isiku, kes vastutab lihthanke menetluse nõuetekohase läbiviimise, tähtaegadest ja protseduurireeglitest kinnipidamise eest. Komisjoni koosseisu peab kuuluma ka vastava valdkonna abivallavanem.

  (3) Vastutav isik koostab hankedokumendid ning kooskõlastab need komisjoniga.

  (4) Vastutav isik korraldab lihthanke teate avaldamise riigihangete registris, komisjoni protokollide esitamise vallavalitsusele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseks ja hankelepingu sõlmimiseks ning hanke aruande esitamise.

  (5) Lihthanke pakkumuse edukaks tunnistamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, teised hankemenetluses tehtavad otsused vormistatakse komisjoni protokollidena.

  (6) Hankelepingu sõlmib vallavanem või asutuse juht vastavalt asutuse eelarves ettenähtud vahenditele.

  (7) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida käesoleva korra paragrahvis 2 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

6. peatükk Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamine  

§ 14.   Riigihanke piirmäär

  Riigihanke piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu, ideekonkursi, eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot ilma käibemaksuta.
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot ilma käibemaksuta;
  3) sotsiaalteenuste hankelepingu, sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu, teenuste kontsessioonilepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral 300 000 eurot ilma käibemaksuta.

§ 15.   Riigihanke piirmäära ületava hanke menetlusreeglid

  (1) Hange algatatakse vallavalitsuse korraldusega, mis sisaldab vähemalt järgmist:
  1) hanke nimetus
  2) hankemenetluse liik;
  3) komisjoni koosseis;
  4) hanke eest vastutav isik.

  (2) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ning kooskõlastab need komisjoniga.

  (3) Vallavalitsus kinnitab hankedokumendid korraldusega.

  (4) Hanke eest vastutav isik viib läbi käesoleva korra §-s 7 nimetatud toimingud ja komisjon viib läbi §-s 5 nimetatud toimingud.

  (5) Vallavalitsus otsustab komisjoni ettepanekul:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  4) pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise.

§ 16.   Hankelepingu sõlmimine ja lepingu täitmise kontroll

  (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga

  (2) Hankelepingu sõlmib vallavalitsuse nimel vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

  (3) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli hanke eest vastutav isik.

7. peatükk Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine 

§ 17.   Menetlusreeglid sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamisel

  (1) Teenused, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas (edaspidi lisa), nimetatakse sotsiaal- või eriteenusteks.

  (2) Kui sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 1.-5, maht ületab 300 000 eurot või sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 6.-15, maht ületab 60 000 eurot, on tegemist riigihangete piirmäära ületavata hankega ja järgitakse riigihangete seaduse §-des 126 ja 127 sätestatut.

  (3) Kui sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 1.-5, maht jääb alla 300 000 euro või sotsiaal- või eriteenuste, mis on nimetatud lisa jaotises 6.-15, maht jääb alla 60 000 euro, järgitakse hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamise põhimõtteid ja käesoleva korra 4. peatükis sätestatut.

8. peatükk Lõppsätted 

§ 18.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  Komisjoni liige või hankega seotud isik on kohustatud informeerima vastutavat isikut asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning taandama end hankega seotud edaspidisest tegevusest.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Kõik hanke dokumendid registreeritakse ja säilitatakse vastavalt asjaajamiskorrale.

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Tõrva Linnavolikogu 17.01.2012 määrus nr 1 „Hankekord Tõrva linnas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Helme Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 1 „Hankekord Helme vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Hummuli Vallavolikogu 16.08.2012 määrus nr 53 „Hummuli valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json