Ehitus

Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2018, 5

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord

Vastu võetud 16.05.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 5 ja „Muinsuskaitseseadus“ § 29 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord reguleerib Võru vanalinna muinsuskaitsealal (edaspidi muinsuskaitseala) paikneva väärtusliku hoone restaureerimiseks ja remondiks ette nähtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist ja toetuse maksmist.

§ 2.   Eesmärk

  Toetuse eesmärk on kaasa aidata muinsuskaitseala arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljöö säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele ning Võru vanalinna välisilme parandamine.

§ 3.   Toetuse taotlemise objekt

  Toetuse taotlemise objektiks on Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) tellitud töös "Võru vanalinna muinsuskaitseala inventeerimine" inventeerimise käigus väärtuslikuks hinnatud muinsuskaitsealal asuv hoone (edaspidi hoone).

§ 4.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust saab taotleda ehitustegevusele, mis tagab kogu hoone välispiirde korda saamise.

  (2) Toetust ei anta toetatava hoone ehitustegevuse tarbeks vajaliku projekteerimise ega muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.

  (3) Taotlus esitatakse enne toetuse arvelt kavandatavate töödega alustamist.

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetuse maksimaalne määr on kuni 30% toetatava ehitustegevuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot ühe hoone kohta.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Linnavalitsus informeerib avalikkust toetuse taotlemise võimalusest vähemalt kaks korda aastas kohalikus lehes ja alaliselt Võru linna veebilehel.

  (2) Toetust võib taotleda juriidiline või füüsiline isik (edaspidi taotleja), kelle omandis on hoone.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on taotlus.

  (4) Toetuse taotlemise vormi võib kehtestada linnavalitsus.

  (5) Taotlusega esitatakse järgmised andmed:
  1) toetatava hoone aadress;
  2) toetatava hoone nimetus;
  3) taotleja andmed (füüsilise isiku nimi ja isikukood, juriidilise isiku ärinimi ja äriregistri kood, aadress, arvelduskonto andmed, telefoninumber, e-posti aadress);
  4) toetuse kasutamise planeeritav aeg;
  5) kavandatavate tööde loetelu, milleks toetust taotletakse;
  6) kavandatavate tööde maksumuse kalkulatsioon;
  7) taotletav toetuse summa.

  (6) Taotlusele lisatakse:
  1) fotod hoonest enne kavandavate tööde algust;
  2) ehitusprojekt või tööjoonised, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu.

  (7) Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembril.

§ 7.   Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse toetatava tegevuse teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse 36 kalendrikuu jooksul alates toetuslepingu sõlmimisest.

  (2) Toetust ei anta kui taotlejal on sissenõutav võlgnevus Võru linna ees toetuse andmise otsustamise hetkel.

§ 8.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Taotluste menetlemiseks moodustab linnavalitsus komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon hindab esitatud taotlusi ja teeb ettepaneku linnavalitsusele toetuse määramiseks.

  (3) Komisjon koguneb taotlusi läbi vaatama üks kord aastas ning teeb oma otsuse hiljemalt 1. novembriks.

  (4) Komisjonil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente kavandatavate tööde teostamise kohta.

§ 9.   Toetuse andmise hindamispõhimõtted

  Komisjon lähtub otsustamisel käesoleva määruse eesmärgist, lähtudes järgmistest kriteeriumidest: hoone arhitektuurne, kunstiline või ajalooline väärtus, vanus, haruldus, silmapaistvus, terviklikkus, paiknevus linnaruumis, taotluses kavandatavate tegevuste vastavus hoone säilimise tagamisele, taotluses kavandatavate tegevuste maht ning mõju avalikule ruumile.

§ 10.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmine ning selle suurus otsustatakse linnavalitsuse korraldusega pärast komisjoni ettepaneku edastamist.

  (2) Toetus eraldatakse linnaeelarves selleks ette nähtud summa piires.

  (3) Toetuse andmise korral esitab linnavalitsus 30 päeva jooksul pärast korralduse andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks lepingu. Lepingus sisaldub tööde kirjeldus, lõpparuande esitamise tähtaeg, toetuse suurus, toetuse maksmise tingimused, poolte õigused, kohustused ja vastutus ning lepingu lõpetamise alused. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu allkirjastamiseks esitamisest. Lepingu mitteallkirjastamisel kaotab toetuse taotleja õiguse toetusele.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ja lõpparuande heakskiitmist.

  (2) Toetuse lõpparuande vormi võib kehtestada linnavalitsus.

§ 12.   Toetuse maksmise keeldumise alused

  Toetus jäetakse välja maksmata kui:
  1) ehitustööd ei vasta projektile;
  2) ei ole järgitud toetuse taotleja ja linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingut ega Muinsuskaitseseadust;
  3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid;
  4) taotlejal on sissenõutav võlgnevus Võru linna ees väljamakse teostamise hetkel.

§ 13.   Erandid

  2018. aastal laekunud taotlustele ei kohaldata käesoleva määruse paragrahv 4 lõiget 3 ja paragrahv 7 lõiget 1.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 08.12.2010 määrus nr 28 (RT IV, 19.12.2013, 15) “Muinsuskaitsealal olevate hoonete restaureerimise ja remondi toetuse andmise kord“.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json