Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Antsla valla hankekord

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2018, 6

Antsla valla hankekord

Vastu võetud 09.05.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Antsla Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) korraldatavate riigihangete planeerimist ja korraldamist.

§ 2.  Hangete eesmärk ja üldpõhimõtted

 (1) Hangete eesmärgiks käesoleva määruse tähenduses on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

 (2) Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, säästlik ja otstarbekas kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel.

 (3) Kõik käesolevas määruses toodud maksumused on ilma käibemaksuta.

§ 3.  Hangete planeerimine ja hankeplaan

 (1) Hankealase töö kavandamiseks koostatakse igaks aastaks hankeplaan koos üldise ajakavaga. Hankeplaani kantakse planeeritavad hanked asjade ja teenuste ostmine eeldatava maksumusega
alates 30000 eurot ning ehitustööde tellimine alates 60000 eurot.

 (2) Hankeplaani märgitakse:
 1) ostetava asja või tellitava teenuse nimetus;
 2) hanke eeldatav maksumus;
 3) hankemenetluse liik;
 4) eeldatav hanke algatamise tähtpäev;
 5) hankemenetluse eest vastutav isik.

 (3) Hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul pärast valla eelarve kinnitamist.

 (4) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha viiakse läbi plaaniväliselt.

§ 4.  Hanke korraldamine üle lihthanke piirmäära

  Riigihanke korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab lihthanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 60000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral alates 150000 eurot), kohaldatakse riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 5.  Lihthanke korraldamine

  Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmise, teenuse tellimise korral alates 30000 eurot kuni 60000 eurot ning ehitustööde tellimise korral alates 60000 eurot kuni 150000 eurot), viiakse hankemenetlus läbi järgides riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 6.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires:
 1) vallavanem, hallatava asutuse juht või eelarve eest vastutav isik kui hankelepingu eeldatav maksumus ei ületa 5000 eurot;
 2) muudel juhtudel otsustatakse hanke algatamine, korraldamine ja vastutav isik vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Hanke eest vastutav isik:
 1) viib läbi hankemenetluse ja tagab sellega seotud dokumentatsiooni säilimise vastavalt vallavalitsuse või hallatava asutuse asjaajamiskorrale;
 2) valib konkurentsi olemasolu korral vähemalt kaks pakkujat ja teeb neile ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
 3) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
 4) teeb peale pakkumiste laekumist kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumuse ja kooskõlastab hanke tulemuse struktuuriüksuse juhi, hallatava asutuse juhi või vallavalitsusega;
 5) teavitab pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

 (3) Asjade ja teenuste tellimise puhul, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10000 euro võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele pakkujale, Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

§ 7.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutava isiku määrab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Hanke eest vastutav isik:
 1) korraldab hankedokumentide, sh hankelepingu koostamise;
 2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks ja koostab riigihangete registrile hanketeate;
 3) korraldab hankemenetluses vajalike vallavalitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamise;
 4) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid;
 5) väljastab hankedokumendid ja annab teavet ja selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele vastavuses hanketeates ja hankedokumentides sätestatule;
 6) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt riigihangete seaduses sätestatule;
 7) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise valla kodulehel;
 8) täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

 (3) Hankedokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

§ 8.  Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

 (1) Vallavalitsus moodustab alalise hankekomisjoni. Vallavalitsuse korraldusega kinnitatakse komisjoni esimees, aseesimees ja komisjoni liikmed. Alalise hankekomisjoni pädevuses on hankemenetluse toimingud hangetel asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega 30000 eurot ja üle selle ning ehitustöö tellimisel 60000 eurot ja üle selle.

 (2) Hankekomisjoni pädevus:
 1) kooskõlastab pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja hankedokumendid;
 2) vajadusel valib hankes osalevad huvitatud isikud;
 3) avab hankele tähtaegselt laekunud pakkumused hanketeates või hankedokumentides näidatud ajal ja kohas;
 4) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;
 5) kontrollib pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumist;
 6) kontrollib pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 7) küsib vajadusel pakkujatelt selgitusi andmeid või dokumente ja pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist;
 8) peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi arvestades hanke liiki;
 9) võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja valib eduka pakkumuse;
 10) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral küsib pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid.

 (3) Hankekomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku (hankest kõrvaldamine, pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine, kõikide pakkumuste tagasilükkamine, edukaks tunnistamine) hankemenetluses otsuste vastuvõtmiseks.

§ 9.  Hankekomisjoni koosolek

 (1) Hankekomisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja juhatab komisjoni esimees või aseesimees.

 (2) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees.

 (3) Hankekomisjoni koosolekul teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastuvõetud otsused protokollitakse.

 (4) Hankekomisjoni protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Komisjoni liikmetel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

 (5) Hankekomisjoni koosoleku võib teha elektroonilise tingimusel, et kõik komisjoni liikmed on selleks oma nõusolekut kirjalikult väljendanud.

 (6) Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega eksperte, kes ei ole komisjoni liikmed. Nende osalemine kajastatakse komisjoni koosoleku protokollis.

§ 10.  Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
 2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
 4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
 7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 8) hankemenetluse lõpetamine;
 9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 11.  Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

 (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

 (2) Vallavalitsuse nimel sõlmib lepingu vallavanem või teda asendav isik.

 (3) Hankelepingu sõlmimise kohustust ei ole, kui hankelepingu maksumus asjade ostmisel ja teenuse tellimisel jääb alla 5000 euro ja ehitustöö tellimisel jääb alla 10000 euro. Sellisel juhul toimub tasumine arve alusel.

 (4) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks riigihangete seaduses sätestatud korda, sh ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

 (5) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendus tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis või hankelepingu lisas.

§ 12.  Ideekonkursi korraldamine

 (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega määrates ära ideekonkursi korraldava struktuuriüksuse, võitjatele makstava auhindade ja/või osalejate osalustasude suuruse. Korralduses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

 (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

 (3) Vallavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.

§ 13.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, hallatava asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima hanke korraldajat asjaoludest, mis võivad tema osalemist riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

§ 14.  Riigihanke dokumentatsiooni säilitamine

  Riigihangete eest vastutav isik korraldab riigihanke dokumentatsiooni registreerimise registrites eesmärgiga tagada selle säilimine seitsme aasta jooksul riigihanke alustamisest arvates.

§ 15.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 25.04.2012 määrus nr 8 „Antsla valla hankekorra kehtestamine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär