Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Laste ja perede nõustamiskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2018, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Laste ja perede nõustamiskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2018 nr 4
RT IV, 09.02.2018, 72
jõustumine 12.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2018RT IV, 19.05.2018, 1622.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a määruse nr 97 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord“ § 19 lõike 1 ja § 20 lõike 1 alusel.
[RT IV, 19.05.2018, 16 - jõust. 22.05.2018]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Laste ja perede nõustamiskomisjon (edaspidi komisjon) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) juurde lastega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud alaline nõuandev komisjon.

 (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Komisjoni tegevuse lõpetamise otsustab linnavalitsus.


§ 2.  Ülesanded ja õigused

 (1) Komisjoni ülesanded on:
 1) lisatugi juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste langetamisel;
 2) koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine;
 3) ettepanekute tegemine ja arvamuste andmine lastega tegelevatele asutustele ja lapsevanematele;
 4) ettepanekute ja soovituste esitamine linnavalitsusele abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;
 5) ettepanekute tegemine ( sealhulgas kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks) ja otsuste vastuvõtmine alaealiste õigusrikkujate suhtes alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks.

 (2) Komisjoni õigused on:
 1) kaasata komisjoni töösse vabatahtlikke vastava ettevalmistusega eksperte ja asjatundjaid väljastpoolt komisjoni;
 2) soovitada lapse seaduslikule või volitatud esindajale (edaspidi esindaja) pöörduda abi saamiseks vastava spetsialisti poole.

 (3) Komisjoni töö põhimõtteks on erapooletus ja konfidentsiaalsus ning lähtuda lapse, lastega perekondade ja teiste lapsi kasvatavate isikute huvidest.

§ 3.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjon on kolmeteistkümne liikmeline. Komisjoni liikmeteks on sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna esindajad, politsei ning teised erialaspetsialistid, kes tunnevad laste probleeme. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse poolt nimetatud isikud.

 (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

 (3) Komisjoni liikme nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused algavad või lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

 (4) Komisjoni protokollija valitakse komisjoni esimesel koosolekul. Protokollija korraldab komisjoni asjaajamist:
 1) registreerib laekunud pöördumised ja avaldused;
 2) teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja ja muud lahendamist vajavad toimingud;
 3) täidab muud komisjoni esimehe poolt antavaid ülesandeid.

 (5) Komisjoni liikmed ja komisjoni töösse kaasatud isikud on kohustatud hoidma saladuses komisjoni töös teatavaks saanud informatsiooni.

§ 4.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni poole võivad pöörduda:
 1) lapse esindajad kasvatusraskuste ilmnemisel;
 2) haridusasutuse töötaja juhul, kui põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 58 sätestatud tugi- ja mõjutusmeetmed ei andnud tulemust;
 3) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistuse lastekaitse spetsialistid (edaspidi lastekaitse spetsialist) raskemate juhtumite lahendamiseks.

 (2) Juhtumi arutamiseks teeb komisjonile lastekaitse spetsialist rakendatud meetmete ja perekonna toimetuleku hinnangu.

 (3) Komisjon kutsutakse kokku vastavalt vajadusele ja juhtumipõhiselt.

 (4) Komisjoni koosolekud on kinnised. Komisjoni koosolekul viibib taotluse esitanud isik, lapse esindaja ning vajaduse korral laps.

 (5) Koosolekut juhatab esimees ja tema äraolekul aseesimees (edaspidi koosoleku juhataja).

 (6) Koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku protokollija.

§ 5.  Koosoleku protokoll

 (1) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli märgitakse:
 1) koosoleku aeg, koht ja koosolekust osavõtnud isikute nimed;
 2) osalejate ütluste sisu, nende taotlused ja kaebused;
 3) komisjoni liikmete ettepanekud, arvamused ja nõuanded.

 (2) Protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja. Komisjoni protokollid säilitab ja registreerib linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis protokollija.

§ 6.  Komisjoni koosoleku tulemuste kinnitamine

 (1) Komisjoni protokolli allkirjastamisest teeb juhtumikorraldaja kirjaliku sissekande juhtumiplaani antud soovituste, nõuannete ja ettepanekute kohta.

 (2) Komisjoni poole pöördunud isik tutvub hiljemalt viie tööpäeva jooksul sissekande tegemisest juhtumiplaaniga ja allkirjastab selle.

 (3) Esindaja kohustub hiljemalt kolme kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel:
 1) kontakteeruma juhtumiskorraldajaga;
 2) teatama kõikidest muudatustest;
 3) tegema koostööd juhtumikorraldajaga;
 4) vajadusel pöördub juhtumikorraldaja poole juhtumiplaanis märgitud ettepanekute ümber hindamiseks.

§ 7.  Komisjoni dokumentide arhiveerimine

 (1) Komisjoni dokumentide arhiveerimise aluseks on linnapea poolt kinnitatud dokumentide loetelu ja asjaajamiskord.

 (2) Arhiveeritakse dokumendid, millega seotud asjaajamine on lõppenud.