Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võru Vallaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2021, 1

Võru Vallaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 12.05.2021 nr 112
jõustumine 01.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Võru Vallaraamatukogu eesmärgi ja ülesanded, juhtimise ja töökorralduse, struktuuri, töökorra, kogude ja teeninduse finantseerimise alused, aruandluse ja järelevalve ning ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korra ja Võru Vallaraamatukogu nõukogu moodustamise korra, pädevuse ja töökorra.

§ 2.   Raamatukogu nimi ja õiguslik seisund

  (1) Võru Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Võru Vallaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu. Raamatukogu kogud on universaalsed.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Eesti Vabariigi ja Võru valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Raamatukogu korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (6) Raamatukogu asjaajamiskorra kehtestab raamatukogu direktor oma käskkirjaga.

  (7) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat.

  (8) Raamatukogu sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab raamatukogu direktor käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (9) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 3.   Asukoht

  Raamatukogu asub aadressil Kanariku 7, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Võru valla haldusterritoorium.

2. peatükk EESMÄRK, STRUKTUUR JA ÜLESANDED 

§ 5.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu ja haruraamatukogud on kogukonna keskused, mille eesmärgiks on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele, teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppeks ja enesetäiendamiseks.

§ 6.   Raamatukogu struktuur

  (1) Raamatukogu koosneb kesksest raamatukogust, haruraamatukogudest ja teeninduspunktidest.

  (2) Haruraamatukogud on:
  1) Puiga haruraamatutukogu, asukohaga Järve 7, Puiga küla;
  2) Kirepi haruraamatutukogu, asukohaga Valgjärve tn 6, Kose alevik;
  3) Vastseliina haruraamatutukogu, asukohaga Võidu tn 38, Vastseliina alevik;
  4) Osula haruraamatutukogu, asukohaga Koolimaja, Osula küla;
  5) Lasva haruraamatukogu, asukohaga Palo Tee 46, Lasva küla;
  6) Kääpa haruraamatukogu, asukohaga Kooli tee 5, Kääpa küla;
  7) Orava haruraamatukogu, asukohaga Pargi tee 2, Orava küla;
  8) Sõmerpalu haruraamatukogu, asukohaga Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik;
  9) Vana-Vastseliina haruraamatukogu, asukohaga Raamatuvara, Vana-Vastseliina küla;
  10) Tsolgo haruraamatukogu, asukohaga Koolimaja, Tsolgo küla.

  (3) Teeninduspunktid on:
  1) Otsa teeninduspunkt, asukohaga Otsa küla;
  2) Hanikase teeninduspunkt, asukohaga Hanikase küla;
  3) Loosi teeninduspunkt, asukohaga Loosi küla.

  (4) Haruraamatukogul on eraldi kogu arvestus ja tempel teavikute märgistamiseks.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  Raamatukogu täidab järgmiseid ülesandeid:
  1) osutab tasuta raamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine);
  2) korraldab vajadusel koduteenindust vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;
  3) kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid;
  4) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, printimistööd, koopiate tegemine, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest kasutaja soovil ja kulul;
  6) komplekteerib oma kogud, täiendab ja uuendab neid järjepidevalt ning peab kogude üle arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  7) korraldab avaliku internetipunkti tööd;
  8) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse, kasutades selleks kõiki infotehnoloogilisi võimalusi;
  9) korraldab ja koordineerib raamatukogu kasutajatele koolitust, kasutab erinevaid võimalusi oma kogude tutvustamiseks ning koordineerib inimeste huvidest ja vajadustest lähtuvalt mitmesuguseid kultuurisündmusi;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogude ja asutuste ning organisatsioonidega;
  11) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  12) korraldab vajalikku majandustegevust;
  13) täidab teisi õigusaktidest ning rahvaraamatukogu seadusest ja töökorralduse juhendist tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk KOGUD JA TEENINDUS 

§ 8.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta või tasu eest võõrandada vastavalt vallavara valitsemise korrale.

§ 9.   Eeskirjad ja juhendid

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis kinnitatakse seaduses sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

§ 10.   Tasuliste teenuste osutamine

  Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Lahtioleku aeg

  Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

4. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 12.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu struktuuri kinnitatakse seaduses sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

  (3) Raamatukogu tööd hindab ja tegevusega seotud olulisi küsimusi arutab ning raamatukoguteeninduse korraldamise kohta teeb ettepanekuid raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (4) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu ning see tehakse teatavaks igale lugejale.

  (5) Raamatukogu töökord määratakse kindlaks kultuuriministri määrusega kinnitatud töökorralduse juhendiga.

§ 13.   Direktori ametikoha täitmine

  (1) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

§ 14.   Direktori õigused ja kohustused

  (1) Direktor tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) juhib vallaraamatukogu (sh haruraamatukogude, teeninduspunktide) igapäevast tegevust;
  2) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vallavara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  3) esindab raamatukogu ja tegutseb raamatukogu nimel sh sõlmib lepinguid oma pädevuse piires; teeb raamatukogu eelarve piires, järgides haruraamatukogude alaeelarveid, tehinguid, mis on vajalikud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) koostab raamatukogu eelarveprojekti koos haruraamatukogude alaeelarvetega ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab raamatukogu töötajatega töölepinguid ning määrab ametijuhendiga kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  6) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid raamatukogu töö korraldamiseks, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  7) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid ja muid asutuse sisemist tegevust reguleerivaid dokumente ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  8) korraldab raamatukogu teabehaldust (asjaajamist), aruannete koostamist ja esitamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  9) annab vähemalt kord aastas vallavalitsusele aru raamatukogu tegevuse kohta;
  10) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule tema tegevuseks kasutada antud ning raamatukogu ülesannete täitmiseks raamatukogu valdusesse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  11) korraldab raamatukogu majandustegevust eelarve piires;
  12) taotleb sihtasutustelt, sihtkapitalidelt jm täiendavaid rahalisi vahendeid kogu täiendamiseks raamatute ja muude infokandjatega, inventari ning töövahenditega, vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
  13) teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade otsustamiseks ja kinnitamiseks;
  14) osaleb raamatukogu nõukogu töös;
  15) täiendab kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
  16) esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  17) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktoril on õigus:
  1) saada vallavalitsuselt raamatukogu tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tegeleda enesetäiendamisega ja osaleda vajalikel täienduskoolitustel;
  3) raamatukogu töö korraldamiseks sõlmida oma pädevuse piires lepinguid, anda välja käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollida nende täitmist;
  4) taotleda täiendavaid rahalisi vahendeid raamatukogu tegevuse korraldamiseks sihtasutustelt, sihtkapitalidelt, erinevatest programmidest ja mujalt;
  5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

  (4) Direktori äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise ajal jms) asendab direktorit vallavanema käskkirjaga määratud isik.

5. peatükk NÕUKOGU MOODUSTAMISE KORD, PÄDEVUS JA TÖÖKORD 

§ 15.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Nõukogu moodustamine:
  1) vallavalitsus moodustab vähemalt 5-liikmelise nõukogu, kuhu kuuluvad üks vallavalitsuse esindaja, üks vallavolikogu esindaja ja 3 raamatukogu esindajat;
  2) nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega kuni neljaks aastaks;
  3) vajadusel kaasab nõukogu oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (4) Nõukogu töökord:
  1) nõukogu valib enda seast nõukogu esimehe, kes kutsub kokku ja juhib nõukogu tööd;
  2) nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks korda aastas;
  3) esimese nõukogu koosoleku kutsub kokku vallavalitsuse esindaja;
  4) nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget, sh nõukogu esimees;
  5) nõukogu otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega;
  6) nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ning protokollija;
  7) nõukogu otsused on nõuandvad ja soovitusliku iseloomuga.

  (5) Nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu töö analüüsimine ja hindamine;
  2) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja analüüsimine;
  3) vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  4) arvamuse andmine raamatukogu eelarvete ja aruannete kohta;
  5) vajadusel anda arvamus ja teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade, kasutamise eeskirjade ning eriteenuste nimekirja ja hindade kohta;
  6) toetada, nõustada ja anda arvamus muudes raamatukogu tegevust puudutavates olulistes küsimustes.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar, hooned või hoone osa ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 17.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma alaeelarve.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsuse finantsosakond.

§ 18.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet raamatukogude ülesannete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega ja lepingutes kehtestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks alljärgnevad põhimäärused:
  1) Võru Vallavolikogu 08.05.2013 määrus nr 81 „Parksepa Raamatukogu põhimäärus“;
  2) Võru Vallavolikogu 08.05.2013 määrus nr 82 „Puiga Raamatukogu põhimäärus“;
  3) Võru Vallavolikogu 08.05.2013 määrus nr 83 „Kirepi Raamatukogu põhimäärus“;
  4) Sõmerpalu Vallavolikogu 13.06.2013 määrus nr 12 „Osula raamatukogu põhimäärus“;
  5) Sõmerpalu Vallavolikogu 13.06.2013 määrus nr 13 „Sõmerpalu raamatukogu põhimäärus“;
  6) Vastseliina Vallavolikogu 28.11.2007 määrus nr 35 „Vastseliina valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine“;
  7) Vastseliina Vallavolikogu 27.02.2008 määrus nr 2 „Loosi Raamatukogu põhimääruse ja raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“.
  8) Orava Vallavolikogu 17.12.2008 määrus nr 44 „Orava Raamatukogu põhimäärus“;
  9) Orava Vallavolikogu 17.12.2008 määrus nr 45 „Hanikase Raamatukogu põhimäärus“.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2021.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json