Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Puu raiumiseks loa andmise kord Võhma linnas

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2012, 1

Puu raiumiseks loa andmise kord Võhma linnas

Vastu võetud 27.01.2005 nr 1
KO 2005, 105, 1104
jõustumine 15.02.2005

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258; 53, 373) § 45 ning haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Puu raiumiseks loa andmise kord sätestab Võhma linna haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja korra.

  (2) Raiumiseks on vajalik luba, kui puu diameeter on 1,3 m kõrguselt vähemalt 10 cm ning puul on selgelt määratav tüvi ja võra.

  (3) Raie käesoleva korra mõistes on:
  1) puu likvideerimine juurekaelalt;
  2) puu mõõtmete (kõrgus, laius) vähendamine üle 25%

§ 2.   RAIELOA TAOTLEMISE TINGIMUSED

  (1) Raieluba saab taotleda, kui:
  1) puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik;
  2) puu kasvab hoonele lähemal kui 3 meetrit ning kahjustab hoone vundamendikonstruktsioone;
  3) puu vajab kujunduslõikust;
  4) oksad kasvavad liinikoridoris;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Võhma Linnavalitsus kehtestab puu raieloa taotluse vormi, millel on vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, aadress, telefon);
  2) likvideeritava puu asukoha kirjeldus, võimalusel asendiplaan;
  3) puuliik, puude arv;
  4) põhjendus puu raiumiseks;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord;
  6) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (3) Luba kasvava puu raiumiseks saavad taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volituse alusel;
  2) jätkuvalt riigi omandis oleval maal kasvava puu puhul maad haldav füüsiline või juriidiline isik;
  3) Võhma linna omandis oleval maal kasvava puu puhul nimetatud maadel heakorratööde tegija.

  (4) Puu raieluba ei ole vaja taotleda juhul, kui:
  1) tegemist on viljapuuga;
  2) tegemist on ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puuga;
  3) puult eemaldatakse kuivanud oksi;
  4) puu on kuivanud;
  5) puu on murdunud;
  6) puu on vaja eemaldada ohtlikkuse või liikluse takistamise tõttu.

§ 3.   LOA ANDMINE VÕI SELLEST KEELDUMINE

  (1) Puu raiumiseks loa andmise menetluses Võhma Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) märgistab vajadusel puu looduses;
  4) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  5) kooskõlastab raieloa Muinsuskaitseametiga, kui raie koht asub muinsuskaitsealal;
  6) kooskõlastab raieloa Viljandimaa Keskkonnateenistusega, kui tegu on veekaitsevööndiga, pinnasekaitsemetsaga;
  7) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise.

  (2) Võhma Linnavalitsus kehtestab puu raieloa vormi, kuhu märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) puu kasvukoha andmed;
  3) puuliik, läbimõõt 1,3 m kõrguselt;
  4) puu raiumise põhjus;
  5) järeltööd ning tööde lõpetamise tähtaeg;
  6) raieloa kehtivuse aeg, mis ei või olla rohkem kui kolm kuud;
  7) raieloa väljastaja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (3) Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik väljastab raieloa ühe kuu jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (4) Raieloa andmisest keeldumise vormistab linnavalitsuse poolt määratud ametiisik ühe kuu jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (5) Raieloa andmisest on õigus keelduda kui:
  1) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel pole selleks õigust;
  2) taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente;
  3) taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendus osutub ebapiisavaks või vääraks;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.

§ 4.   VASTUTUS

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha heakorra tagamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puude ebaseadusliku raie eest vastutab raie teostaja looduskaitseseaduses ettenähtud korras.

§ 5.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub 15.veebruaril 2005. a.

/otsingu_soovitused.json