EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2013, 12

Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord

Vastu võetud 17.09.2008 nr 91
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2013RT IV, 19.06.2013, 322.06.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadu § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Stardiabi eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Karksi vallas.

§ 2.   Nõuded stardiabi taotlejale

  Stardiabi saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes taotluse esitamise ajaks on registreeritud vastavalt äriseadustikule ja vastavad järgmistele tingimustele:
  1) ettevõtja on registreeritud ja tema tegevuskoht (FIE-del ka elukoht) on Karksi vallas ning stardiabi toel tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Karksi vallas;
  2) esmasest registreerimisest äriregistris ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
  3) ettevõtja, kes ei ole antud valdkonnas tegutsenud mitte rohkem kui üks aasta;
  4) ettevõtja peab olema tööandjaks Karksi valla elanikele;
  5) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;
  6) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;
  7) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 3.   Stardiabi andmise tingimused ja määr

  (1) Toetust eraldatakse valla eelarves ettenähtud mahus.

  (2) Stardiabi ülemmääraks on maksimaalselt 50% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2600 (kaks tuhat kuussada) eurot.
[RT IV, 19.06.2013, 3 - jõust. 22.06.2013]

  (3) Toetuse taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

  (4) Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

  (5) Stardiabi toel tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Karksi vallas.

  (6) Stardiabi võib taotleda ainult konkreetsete projektiga põhjendatud kulude katteks.

  (7) Stardiabi andmisel arvestab Karksi Vallavalitsus ainult neid äriplaani või projektiga seotud kulutusi, mida toetuse taotleja on teinud pärast vallavalitsuse positiivset otsust (sh tuleb investeeringu teostamiseks vajaminev rahaline väljaminek katta esialgu omavahenditest või laenu abil).

  (8) Toetuse andja kontrollib Toetuse kasutamise vastavust Lepingule ja kohustub Toetuse üle kandma Toetuse saaja Lepingus sätestatud arvelduskontole hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast arve ja tõendavate dokumentide esitamist Karksi Vallavalitsusele.

  (9) Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb sihipäraselt kasutada kahe aasta jooksul peale lepingu sõlmimist Karksi Vallavalitsusega. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara müüa, rendile anda vms.

§ 4.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Stardiabi määramisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumide lõikes:
  1) äriidee on projektis selgelt ja konkreetselt välja toodud;
  2) projekti finantseerimisskeem on läbipaistev ja terviklikult kirjeldatud;
  3) kavandataval tootel või teenusel on nõudlus;
  4) kavandatava toote või teenuse turg ei ole üleküllastunud;
  5) taotletavad eesmärgid ja tähtajad piisavalt põhjendatud ning kulude lõikes selgelt lahti kirjutatud;
  6) alustatakse uue tootmise või teenuse pakkumisega;
  7) projekt peab looma lisaväärtust või täiendavat tulu selle elluviija(te)le ning soovitatavalt looma uusi töökohti (kas täis- või osalise tööajaga või hooajaliselt);
  8) projektis on stardiabi kaasamise vajadus projekti elluviimisse;
  9) suuremat omafinantseeringut omavaid projekte;
  10) taotlejal on olemas kogemused ja oskused projekti elluviimiseks, mis kajastuvad äriplaanis (erialased oskused, kogemused jms.).

§ 5.   Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Füüsilisest isikust ettevõtjast stardiabi toetuse taotleja esitab Karksi Vallavalitsusele vormikohase taotluse vastavalt Lisale koos kõigi järgnevate dokumentidega:
  1) isikutunnistuse või passi koopia;
  2) vabas vormis tegevusaruanne ettevõtjana tegutsetud perioodi kohta (kulude, tulude arvestus);
  3) tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
  4) äriplaan koos finantsprognoosidega vähemalt kaheks aastaks;
  5) muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

  (2) Äriühingust stardiabi toetuse taotleja esitab Karksi Vallavalitsusele vormikohase taotluse vastavalt Lisale koos kõigi järgnevate dokumentidega:
  1) äriregistri registriandmete väljatrüki;
  2) pädeva organi otsus toetuse taotlemise kohta;
  3) allkirjaõigusliku isiku passi või isikutunnistuse koopia;
  4) bilansi ja kasumiaruande tegutsetud perioodi kohta;
  5) tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
  6) äriplaan koos finantsprognoosidega vähemalt kaheks aastaks;
  7) muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

  (3) Stardiabi taotlused koos nõutud dokumentidega vaadatakse läbi ja tehakse otsustus hiljemalt 35 tööpäeva jooksul peale esitamist.

  (4) Stardiabi taotluste esmast läbivaatust korraldab arenguspetsialist, kes edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga vallavalitsusele lõpliku otsuse tegemiseks.

  (5) Toetus määratakse avalduste laekumise järjekorras.

  (6) Stardiabi väljastamist, kasutamist ja aruandlust reguleerib toetuse saaja ja Karksi Vallavalitsuse vahel sõlmitav leping.

  (7) Stardiabi mittesihipärasel kasutamisel ja äriplaani mittejärgmisel kahe aasta jooksul stardiabi väljastamisest on Karksi Vallavalitsusel õigus nõuda saadud stardiabi tagastamist.

§ 6.   Stardiabi andmise lepingu kohustuslikud tingimused

  Vallavalitsus kinnitab lepingu vormi, milles sätestatakse:
  1) poolte rekvisiidid;
  2) toetuse sihipärase kasutamise kohustus;
  3) toetuse saaja aruandekohustus (raha kasutamise kohta esitada 60 päeva jooksul kuludokumendid);
  4) sanktsioonid toetuse mittesihipärasel kasutamisel.

§ 7.   Rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. oktoobril 2008. a.

Lisa Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json