Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara võõrandamise kord

Linnavara võõrandamise kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 38

Linnavara võõrandamise kord

Vastu võetud 13.06.2013 nr 33
RT IV, 19.06.2013, 16
jõustumine 22.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2020RT IV, 19.06.2020, 722.06.2020
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021
16.06.2022RT IV, 06.07.2022, 109.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Linnavara võõrandamise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Tallinna linna (edaspidi linn) omandis olevate kinnis- ja vallasasjade, s.o asjade ning rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste (edaspidi linnavara) võõrandamist.

  (2) Võõrandamise all mõistetakse linnavara andmist teise isiku omandisse kas tasu eest või tasuta.

  (3) Korras kinnisvara kohta sätestatut kohaldatakse ka ehitistele, nende reaalosadele ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni ehitisealuse maa ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse jätmise jõustumiseni.

  (4) Kord ei laiene õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele, linnavara erastamisele ning riigi omandisse andmisele, mis toimub Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse, erastamisseaduse, eluruumide erastamise seaduse, maareformi seaduse ja kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse ning nendest tulenevate õigusaktide alusel.

§ 2.  Linnavara võõrandamise lubatavus

  (1) Linnavara võib võõrandada, kui:
  1) linnavara valitseja on tuvastanud, et linnavara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega linna ülesannete täitmiseks;
  2) linnavara on avaliku kasutamise, linna ülesannete täitmise või tulu saamise otstarbeks kõlbmatu;
  3) linnavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks või linna osalusega äriühingule;
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]
  4) linnavara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või kaubandusesinduse tarbeks;
  5) võõrandamine on ette nähtud seadusega või linnavolikogu õigusaktiga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul ei võõrandata linnavara enne, kui on tuvastatud, et see ei ole linnale seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalik.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul ei võõrandata linnavara enne, kui on tuvastatud, et see ei ole avalikuks otstarbeks vajalik.

§ 3.  Linnavara võõrandamise viisid

  (1) Linnavara võib võõrandada tasu eest või tasuta.

  (2) Linnavara tasu eest võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras linnavara müüki raha eest.

  (3) Linnavara tasu eest võõrandamise viisid:
  1) avalik enampakkumine (suuline, kirjalik, läbirääkimistega või elektrooniline);
  2) otsustuskorras võõrandamine;
  3) linnavolikogu otsusel muul viisil.

  (4) Linnavara võib tasuta võõrandada, kui:
  1) linnavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) linnavara on vajalik välisriigile diplomaatilise, konsulaar- või kaubandusesinduse tarbeks;
  3) võõrandamine on ette nähtud seaduse või linnavolikogu õigusaktiga;
  4)
[Kehtetu - RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

§ 4.  Linnavara võõrandamise otsustaja

  (1) Linnavara võõrandamise pakkumise teel otsustab:
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  1) üle 130 000-eurose väärtusega kinnis- ja vallasvara ning aktsiate ja osade puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  2) kuni 130 000-eurose väärtusega kinnis- ja vallasvara puhul linnavalitsus;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  3) kuni 13 000-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  4) kuni 1300-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

  (2) Linnavara võõrandamise ilma pakkumist korraldamata (otsustuskorras) otsustab:
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  1) kinnisvara, aktsiate ja osade ning üle 13 000-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  2) kuni 13 000-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  3) kuni 1300-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja linnavara valitsema volitatud asutuse ettepanekul.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

  (3) Linnavara tasuta võõrandamise otsustab linnavolikogu.

§ 5.  Linnavara väärtuse määramine

  (1) Linnavara väärtus määratakse asja hariliku väärtuse või võõrandamise otsustaja erilise huvi alusel. Asja harilik väärtus on selle kohalik keskmine turuhind. Asja väärtuseks loetakse selle harilikku väärtust, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Alghinna määramisel võõrandamise otsustaja erilise huvi alusel arvestatakse:
  1) eksperthinnangut;
  2) linnavara erilist seisukorda;
  3) asja iseärasusi või asja olulisust võõrandamise otsustajale.

§ 6.  Linnavara võõrandamise korraldaja

  (1) Linnavara võõrandamise korraldaja on:
  1) kinnisvara puhul Tallinna Linnavaraamet;
  2) üle 950-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja;
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]
  3) kuni 950-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus või linnavara valitseja, kui võõrandatav linnavara on tema bilansis;
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]
  4) aktsiate ja osade puhul Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi keskus).
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud linnavara võõrandamise korraldaja võib volitada kolmanda isiku tegema linnavara elektroonilise enampakkumise teel võõrandamise ettevalmistamise ja läbiviimise toiminguid, arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Nimetatud isik on käesoleva korra mõttes enampakkumise läbiviija.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

§ 7.  Linnavara võõrandamise haldusakt

  (1) Haldusakt, millega otsustatakse linnavara võõrandamine, vormistatakse korra §-dest 4 ja 6 lähtudes linnavolikogu otsusega, linnavalitsuse korraldusega, linnaosa vanema korraldusega, linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutuse juhi käskkirjaga.

  (2) Haldusakt, millega otsustatakse linnavara võõrandamine, peab sisaldama:
  1) linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, aktsiate ja osade võõrandamise korral nende arvu;
  2) linnavara võõrandamise õiguslikku alust;
  3) linnavara võõrandamise viisi;
  4) avaliku enampakkumise puhul alghinda ja maksetingimusi;
  5) kui aktsiad võõrandatakse börsil, siis väärtpaberivahendaja nime;
  6) vajaduse korral võõrandamise lisatingimusi;
  7) läbirääkimistega pakkumise korral pakkumise lisatingimusi ja enampakkumise võitja väljaselgitamise aluseid.

2. peatükk LINNAVARA VÕÕRANDAMINE AVALIKU ENAMPAKKUMISE TEEL 

1. jagu Üldsätted 

§ 8.  Enampakkumise mõiste

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on linnavara võõrandamise viis, kus linnavara võõrandamise leping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna ja nõustub kehtestatud lisatingimustega.

  (2) Läbirääkimistega pakkumine on linnavara võõrandamise viis, mis valitakse juhul, kui lisatingimuste täitmine on sama oluline kui ostuhind.

§ 9.  Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine, läbirääkimistega pakkumine ja elektrooniline enampakkumine.

  (2) Riigi poolt tasuta Tallinna linna omandisse antud kinnisasi võõrandatakse enampakkumise korras, kui võõrandamise otsustaja ei otsusta teisiti. See nõue ei kehti riigi poolt üle antud vara suhtes, mis kuulub erastamisele Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse kohaselt, ning Tallinna ja Nõmme linnale kuni 1940. aasta 16. juunini kuulunud vara suhtes.

§ 10.  Enampakkumise ettevalmistamine

  Enampakkumise ettevalmistamise käigus linnavara võõrandamise korraldaja:
  1) määrab enampakkumise liigi;
  2) määrab haldusaktiga kindlaks vähemalt kolmeliikmelise pakkumiskomisjoni (edaspidi komisjon), nimetab oma haldusaktiga komisjoni liikmed ja esimehe;
  3) kehtestab muud enampakkumise tingimused, mida võõrandamise otsustaja ei ole kindlaks määranud;
  4) avaldab vähemalt kümme tööpäeva enne enampakkumise toimumist enampakkumise kohta teate Tallinna veebilehel ning vajaduse korral teatab pakkumisest ka muul viisil.

§ 11.  Enampakkumise teade ja võõrandatava varaga tutvumine

  (1) Enampakkumise teates tuleb märkida:
  1) võõrandatava linnavara nimetus ja asukoht;
  2) kinnisvara puhul ka maatüki suurus ja sihtotstarve;
  3) aktsiate puhul aktsiaseltsi nimi, aadress ja registrikood, võõrandatavate aktsiate arv, liik, nimiväärtus ja protsent aktsiate koguarvust ning ostueesõiguse teostamise tähtaeg, kui selle aktsiaseltsi põhikirjas, mille aktsiaid soovitakse võõrandada, on sätestatud aktsionäride ostueesõigus;
  4) osade puhul osaühingu nimi, aadress ja registrikood, osade arv ja suurus, osa suurus ja osakapitali suurus ning ostueesõiguse teostamise tähtaeg, kui selle osaühingu põhikirjas, mille osasid soovitakse võõrandada, on sätestatud osanike ostueesõigus;
  5) linnavara mõttelise osa võõrandamisel kaasomaniku õigused;
  6) võõrandamise korraldaja ja enampakkumise läbiviija, kui selleks on volitatud kolmandat isikut;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  7) enampakkumise liik;
  8) võõrandatava linnavara alghind;
  9) suulise ja elektroonilise enampakkumise korral enampakkumise toimumise aeg ja koht;
  10) kirjaliku enampakkumise korral pakkumuste esitamise tähtpäev ja kord ning pakkumuste avamise kellaaeg;
  11) tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii (v.a vallasvara võõrandamisel elektroonilise enampakkumise teel, kui võõrandatava vallasvara alghind on alla 2000 euro), suulise enampakkumise korral ka osalustasu suurus, nende tasumise kord, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid;
  12) läbirääkimistega enampakkumise korral lisatingimused, pakkumuste esitamise tähtpäev ning enampakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  13) võõrandatava linnavaraga ja võõrandamise tingimustega tutvumise aeg ja koht;
  14) ostuhinna tasumise kord ja tähtajad;
  15) sanktsioon linnavara võõrandamise lepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt korra § 41 lõikes 2 ja § 42 lõikes 1 ja lõikes 3 sätestatule;
  16) enampakkumise korraldaja õigus igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

  (2) Pärast enampakkumise teate avaldamist tagab võõrandamise korraldaja teabe kättesaadavuse võõrandatava linnavara ning linnavara võõrandamise lepingu põhitingimuste kohta ning võimaluse tutvuda võõrandatava linnavaraga selle asukohas.

§ 12.  Enampakkumise alghind

  Enampakkumisel määrab alghinna ja maksetingimused linnavara võõrandamise otsustaja.

§ 13.  Enampakkumisel osalemise tasu

  Enampakkumisel osalemise tasu suurus on 1% enampakkumise alghinnast, kuid maksimaalselt 640 eurot.

§ 14.  Enampakkumise tagatisraha ja tagasivõtmatu pangagarantii

  Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus on kuni 10% enampakkumise alghinnast.

§ 15.  Enampakkumisel osalemise piirangud

  Enampakkumisel ei või osaleda isiklikult ega esindaja kaudu:
  1) võõrandamise otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud isikutega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõttes.

§ 16.  Enampakkumisest loobumine

  (1) Enampakkumise korraldaja võib igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

  (2) Enampakkumisest loobumisest teatab enampakkumise korraldaja samal viisil nagu avaldati enampakkumise teade ning teavitab pakkujaid enampakkumisest loobumisest kirjalikult.

2. jagu Suulise enampakkumise kord 

§ 17.  Enampakkumise avamine

  Komisjoni esimees kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks. Seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid, protokollijat ja enampakkumise läbiviijat ning teeb enampakkumise ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisel osalejatena.

§ 18.  Pakkujate registreerimine

  (1) Suulisel enampakkumisel osaleda soovija või tema esindaja esitab dokumentide ärakirjad, mis tõendavad enampakkumisel osalemise tasu või nõutud pangagarantii olemasolu, ning annab allkirja selle kohta, et on teadlik enampakkumise korrast ja võõrandamise tingimustest.

  (2) Suulisel enampakkumisel osaleda soovija esindajal tuleb esitada ka esindusõigust tõendavad dokumendid.

  (3) Kui isik või tema seaduslik esindaja ei nõustu andma käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud allkirja või ei tasu enampakkumisel osalemise tasu ja tagatisraha ega esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangagarantii olemasolu kohta, ei lubata teda enampakkumisele.

  (4) Suulisel enampakkumisel osaleda soovija, kes on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuded, registreeritakse enampakkumisel osalejana ja talle väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni suulise enampakkumise lõpuni.

  (5) Registreeritud osalejate nimed ning elu- või asukohad kantakse osalejate lehele, mis on suulise enampakkumise protokolli lahutamatu osa.

§ 19.  Pakkumine

  (1) Enne pakkumuste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise protseduurireegleid ja protesti esitamise korda, teatab osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid ning enampakkumise minimaalse ja maksimaalse sammu, kusjuures maksimaalne samm ei või olla suurem kui neljakordne minimaalne samm.

  (2) Pärast korra §-des 17 ja 18 nimetatud toiminguid ning enampakkumise läbiviija märguannet alustavad enampakkumisel osalejad pakkumist.

  (3) Pakkumist alustatakse alghinnast. Pakkumuse tegemisest annab enampakkumisel osaleja enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui on saanud enampakkumise läbiviijalt selleks loa.

  (4) Pakkumused tehakse täiseurodes.

  (5) Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumuse suuruse.

  (6) Kõik pakkumused fikseeritakse pakkumuste lehel, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu osa.

§ 20.  Korra tagamine enampakkumise läbiviimisel

  (1) Kõik osalejad ja kohalviibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma enampakkumise läbiviija korraldustele.

  (2) Isik, kes rikub enampakkumise korda või ei täida enampakkumise läbiviija korraldusi, kaotab enampakkumisel osalemise õiguse.

§ 21.  Enampakkumise lõppemine

  (1) Enampakkumise läbiviija kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast suurima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist.

  (2) Enampakkumise võitnud osaleja, kelle pakutud hind osutus kõrgeimaks, annab enne lahkumist enampakkumise protokollis allkirja selle kohta, et juhul, kui enampakkumise tulemus kinnitatakse, maksab ta linnavara eest enda pakutud hinna ning täidab enampakkumise lisatingimused.

  (3) Osaleja, kes keeldub täitmast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust, kaotab linnavara võõrandamise lepingu sõlmimise õiguse ja tema makstud tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema esitatud pangagarantii. Sellise keeldumise korral loetakse enampakkumise võitjaks suuruselt eelmise pakkumuse teinud osaleja. Kui nimetatud pakkuja samuti keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud allkirja andmast, korratakse eelkirjeldatud protseduuri ja sanktsioone, kuni selgub pakkuja, kes nõustub andma käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud allkirja.

3. jagu Kirjaliku enampakkumise kord 

§ 22.  Pakkumusele esitatavad nõuded

  Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara, mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht);
  2) nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  3) dokument nõutava pangagarantii kohta;
  4) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus);
  5) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
  6) juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

§ 23.  Pakkumuste registreerimine ja avamine

  (1) Pakkumused registreeritakse saabumise järjekorras ja pitseeritakse.

  (2) Komisjon avab enampakkumisele esitatud ümbrikud enampakkumise teates märgitud kuupäeval ja kellaajal. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumuste esitajad.

  (3) Kõik tähtajaks laekunud pakkumused avatakse registreerimise järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed ja protokollija.

  (4) Pakkumusi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta korra §-s 22 nimetatud nõuetele või enampakkumise teates esitatud tingimustele, ei arvestata.

  (5) Tähtajaks esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumuse kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.

§ 24.  Enampakkumise tulemused

  (1) Enampakkumise võidab osaleja, kes teeb kõige kõrgema pakkumuse.

  (2) Kui võrdse kõrgeima pakkumuse on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus. Lisavooru korraldab kirjalikult sama komisjon, kui enampakkumise korraldaja ei otsusta korraldada suulist enampakkumist või muuta komisjoni koosseisu.

4. jagu Läbirääkimistega pakkumise kord 

§ 25.  Läbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  Läbirääkimistega pakkumise läbiviimisel lähtutakse kirjaliku enampakkumise protseduurist, arvestades läbirääkimistega pakkumise eritingimusi.

§ 26.  Enampakkumise lisatingimused

  (1) Linnavara võõrandamisel läbirääkimistega pakkumisel võivad olla järgmised lisatingimused:
  1) tähtajaline kohustus kasutada vara teataval otstarbel;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsetingimuste täitmine;
  4) muud võõrandamise otsustaja kehtestatud lisatingimused.

  (2) Võõrandamise otsustajal või tema volitatud isikul on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

§ 27.  Pakkumusele esitatavad nõuded

  Enampakkumisel osaleda soovija peab tegema pakkumuse nii ostuhinna kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama pakkumuse täitmise tagatised.

§ 28.  Pakkumuste kontrollimine, protestide esitamine ja lahendamine ning pakkumuste nõuetele vastavuse kinnitamine

  (1) Komisjon kontrollib saabunud pakkumusi ning teeb kõigile enampakkumisel osalejatele kirjalikult teatavaks pakkumuste nõuetele vastavuse või mittevastavuse.

  (2) Kolme tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pakkumuste nõuetele vastavusest või mittevastavusest teadasaamist on enampakkumisel osalejal õigus esitada protest enampakkumise läbiviimise kohta.

  (3) Esitatud protestid lahendatakse korra § 36 lõike 2 kohaselt.

  (4) Kümme tööpäeva pärast pakkumuste esitamist kinnitab komisjon tulemused pakkumuste nõuetele vastavuse ja mittevastavuse kohta või jätab need kinnitamata.

§ 29.  Läbirääkimised

  (1) Komisjon kutsub läbirääkimistele nõuetele vastava pakkumuse teinud osaleja. Nõuetele mittevastava pakkumuse esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.

  (2) Läbirääkimiste sisu ei avaldata avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu neist vastab nõuetele.

§ 30.  Lõplike pakkumuste esitamine ja avamine

  (1) Pärast läbirääkimiste lõppu võivad osalejad pakkumise korraldaja määratud tähtajaks esitada kirjalikult oma lõplikud pakkumused nii ostuhinna kui ka kõigi lisatingimuste kohta.

  (2) Lõplik pakkumus ei tohi olla pakkumise korraldajale ebasoodsam esialgsest pakkumusest.

  (3) Võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon ostja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma lõplikke pakkumusi kümne tööpäeva jooksul täiendada.

  (4) Lõplike ja võrdväärsete pakkumuste avamisel lähtutakse korra §-s 23 sätestatud kirjaliku enampakkumise protseduurist.

§ 31.  Enampakkumise võitja

  Enampakkumise võitja määrab korra §-s 4 nimetatud võõrandamise otsustaja enampakkumise tulemuste kinnitamisel vastavalt korra §-le 38.

5. jagu Elektroonilise enampakkumise kord 

§ 32.  Enampakkumisel osalemine

  (1) Elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad võõrandamise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumused on kõigile enampakkumisel osalejatele üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel reaalajas kättesaadavad.

  (2) Elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalemisel volitatud esindajana, esitab volitatud isik enampakkumise korraldaja nõudmisel enda esindusõigust tõendava volikirja.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

  (3) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks.

  (4) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub osalemise tasu (kui see on määratud) ja tagatisraha vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele või esitab pangagarantii, kui see on enampakkumise tingimustes lubatud.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

  (5) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna.

§ 33.  Pakkumuste avamine

  Elektrooniline enampakkumine avatakse enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumuste tegemise võimaldamise teel.

§ 34.  Enampakkumise lõppemine

  (1) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval. Kui enampakkumine on pikeneva lõpuga, lõpeb see enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval, kui enampakkumise pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist ei ole esitatud ühtegi uut pakkumust.

  (2) Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist esitatakse uus pakkumus, loetakse selle esitamise hetk pikenevaks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul esitatakse uus pakkumus.

  (3) Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei esitata ühtegi uut pakkumust, siis enampakkumine lõpeb.

  (4) Elektroonilise enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja.

§ 341.  Elektroonilise enampakkumise korraldamine
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

  (1) Elektroonilise enampakkumise menetluse läbiviimisel peab lähtuma korras sätestatust ja enampakkumise korraldaja juhistest.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

  (2) Elektroonilise enampakkumise korraldaja peab enampakkumise menetluse läbiviija valikul lähtuma riigi ja linna õigusaktidest ja ökonoomsusest.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

6. jagu Enampakkumise tulemuste kinnitamine 

§ 35.  Enampakkumise tulemustest teatamine

  (1) Suulise enampakkumise tulemused teeb komisjon teatavaks enampakkumise ruumis pärast enampakkumise võitja selgumist.

  (2) Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile enampakkumisel osalejatele enampakkumisele järgneval tööpäeval.

  (3) Läbirääkimistega pakkumise lõplikud tulemused (mitu pakkumust esitati ja mitu neist vastavad nõuetele) teeb komisjon kirjalikult teatavaks kõigile lõpliku pakkumuse teinud osalejatele lõplike pakkumuste avamisele järgneval tööpäeval, arvestades korra § 30 lõikes 3 sätestatud erisust.

  (4) Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise läbiviija kõigile osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]

§ 36.  Protesti esitamine ja lahendamine

  (1) Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist on enampakkumisel osalejal õigus esitada komisjonile protest enampakkumise läbiviimise kohta.

  (2) Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe tööpäeva jooksul võõrandamise korraldajale, kes kolme tööpäeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 37.  Suulise, kirjaliku ja elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine

  (1) Kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist kinnitab haldusaktiga enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata:
  1) kinnisvara puhul Tallinna Linnavaraamet;
  2) üle 320-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja;
  3) kuni 320-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus;
  4) aktsiate ja osade puhul keskus.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitaja on kohustatud kontrollima talle esitatud dokumentide alusel enampakkumisel osalenud isikute õigust enampakkumisel osaleda ning enampakkumise protseduuri järgimist enampakkumisel.

§ 38.  Läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine

  (1) Läbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab korra §-s 4 nimetatud võõrandamise otsustaja.

  (2) Kahekümne tööpäeva jooksul pärast lõplike pakkumuste saamist vormistab komisjon lõplike pakkumuste protokolli koos põhjendatud arvamusega parima pakkumuse kohta.

  (3) Läbirääkimistega pakkumise korraldaja koostab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud protokolli alusel olenevalt võõrandamise otsustajast läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise otsuse eelnõu.

§ 39.  Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine

  (1) Enampakkumise tulemused jäetakse haldusaktiga kinnitamata, kui:
  1) enampakkumise läbiviimisel rikuti märkimisväärselt enampakkumise protseduuri;
  2) kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisel osaleda;
  3) suulisel või elektroonilisel enampakkumisel pakkumusi teinud osalejatest vähemalt ühel ei olnud õigust enampakkumisel osaleda;
[RT IV, 06.07.2022, 1 - jõust. 09.07.2022]
  4) enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis tunduvalt mõjutada enampakkumise tulemust.

  (2) Haldusaktis, millega jäetakse enampakkumise tulemused kinnitamata, märgitakse enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused. Enampakkumise protokollile tehakse enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise kohta kirjalik märge viitega selle aluseks olevale haldusaktile.

7. jagu Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja enampakkumise tulemuste tühistamine 

§ 40.  Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

  Enampakkumise korraldaja tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui:
  1) enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või kui osalejat (osalejaid) ei lubata pakkumisel osaleda korra § 18 lõikes 3 nimetatud juhul;
  2) kõik suulisel enampakkumisel osalejad on kaotanud enampakkumisel osalemise õiguse;
  3) ükski osaleja ei nõustu andma korra § 21 lõikes 2 nimetatud allkirja;
  4) enampakkumisele ei ole esitatud ühtegi pakkumust;
  5) läbirääkimistega pakkumisel ei esitatud ühtegi sobivat pakkumust;
  6) korra § 24 lõikes 2 nimetatud lisavoorus ei ole esitatud ühtegi pakkumust.

§ 41.  Tagasivõtmatu pangagarantii ja tagatisraha tagastamine ning tasaarveldamine

  (1) Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Kui enampakkumise võitja on enampakkumisel osalemiseks esitanud tagasivõtmatu pangagarantii, tagastatakse kehtiv pangagarantii enampakkumise võitjale pärast võõrandamislepingu sõlmimist. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastab võõrandamise korraldaja tagasivõtmatu pangagarantii või tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

  (2) Enampakkumisel osalejale, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise, ning enampakkumise võitjale, kes ei sõlmi ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest linnavara võõrandamise lepingut, tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema esitatud pangagarantii.

  (3) Kui enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata korra § 39 lõike 1 punktis 1 nimetatud põhjustel võõrandamise korraldaja süül, kohustub võõrandamise korraldaja tagastama kõigile enampakkumisel osalejatele nende esitatud pangagarantii või tagatisraha ja osalustasu täies ulatuses.

  (4) Enampakkumisest loobumise korral vastavalt korra §-le 16 või enampakkumise tulemuste tühistamise korral enampakkumise korraldaja või otsustaja algatusel vastavalt korra § 42 lõigetele 2 ja 3, tagastab enampakkumise korraldaja pakkujatele nende esitatud pangagarantii või makstud tagatisraha täies ulatuses seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumisest loobumise otsustamist või enampakkumise tulemuste tühistamist.

  (5) Kui võõrandamise korraldaja ei tagasta tagatisraha tähtajaks, maksab ta osalejatele viivist 0,05% päevas tagatisraha summast.

§ 42.  Enampakkumise tulemuste tühistamine

  (1) Kui suulise, kirjaliku ja elektroonilise enampakkumise korral enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara võõrandamise lepingut, on võõrandamise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine.

  (2) Põhjendatud vajaduse korral on suulise, kirjaliku ja elektroonilise enampakkumise korraldajal õigus omal algatusel enampakkumise tulemused tühistada.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul läbirääkimistega pakkumise korral otsustab enampakkumise tulemuste tühistamise võõrandamise otsustaja.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

3. peatükk LINNAVARA VÕÕRANDAMISE LEPINGU SÕLMIMINE 

§ 43.  Linnavara võõrandamise lepingu sõlmimine

  (1) Linnavara võõrandamise lepingu sõlmimisel tuleb lähtuda riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatust.

  (2) Võõrandamislepingu sõlmib asutus pakkujaga, kelle pakkumus on korra §-s 37 või §-s 38 sätestatu kohaselt tunnistatud parimaks.

  (3) Linnavara võõrandamise leping peab sisaldama:
  1) lepingu sõlmimise õiguslikku alust;
  2) lepingupoolte andmeid (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood; juriidilise isiku nimi, asukoht ja registrinumber) ja volitusi;
  3) lepinguobjekti nimetust;
  4) ostuhinda, ostuhinna tasumise korda ja tähtaegu, arvelduste vormi;
  5) ostjale omandiõiguse ülemineku aega ja vara üleandmise korda;
  6) lepingu täitmise tagatisi;
  7) muid tingimusi, mida pooled peavad vajalikuks.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 44.  Teade linnavara võõrandamise kohta

  Võõrandamise korraldaja on enne linnavara võõrandamise lepingu sõlmimist kohustatud avaldama Tallinna veebilehel andmed selle kohta, kellele ja millistel tingimustel linnavara võõrandatakse.

§ 45.  Linnavara võõrandamise lepingu täitmise kontroll

  (1) Võõrandamise lepingu tingimuste täitmist kontrollib lepingu sõlminud asutus. Kontrolli käigus võib teha ülevaatusi, mille kohta koostatakse protokoll.

  (2) Kui ostja on lepingut rikkunud, annab ametiasutus talle uue tähtaja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Kui ostja ei täida lepingut ka selleks tähtajaks, rakendab ametiasutus lepingus ette nähtud sanktsioone.

§ 46.  Võõrandamisega seotud kulud

  Võõrandamise korraldamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud, mis võõrandamislepingu alusel jäävad võõrandamise korraldaja kanda, katab vara võõrandamise korraldaja võõrandamisest laekunud vahendite arvelt.

§ 47.  Arvestus linnavara võõrandamise tehingute üle

  (1) Linnavara võõrandamise tehingute kohta peetakse arvestust linnavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Korra § 6 punktides 1 ja 4 sätestatud linnavara võõrandamise korraldaja esitab linnavolikogule iga kuu kirjaliku ülevaate linnavara tasu eest võõrandamise seisust (objektid, mille on linnavolikogu otsustanud võõrandada, aga mille võõrandamine ei ole toimunud; nende objektide loetelu, mis on aruandekuul võõrandatud, ning nende alg- ja võõrandamishind, vara võõrandamisel saadud kasum või kahjum).

§ 48.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json