Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2015, 20

Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 11.06.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2015. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna linna 2015. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
 1) lisa 1 „Koondeelarve" muudetakse vastavalt lisale 1;
 2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;
 3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;
 4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 4;
 5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 5;
 6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 6;
 7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Linnavalitsusele volituse andmine

 (1) Lubada linnavalitsusel teha:
 1) linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 12 ettenähtud hüvitise maksmiseks juhul, kui linna eelarves planeeritud töötasuvahenditest ei piisa nende kulude katmiseks;
 2) ümberpaigutusi linnaosade valitsuste haldusaladest Tallinna Linnavaraameti haldusalasse üleantavate sotsiaalmajade kulutuste osas;
 3) lisas 1 „Koondeelarve" nõuete muutusena ettenähtud 5 miljoni euro arvelt rahaline sissemakse liikmelisuse omandamiseks tulundusühistus Eesti Ühistupank pärast Tallinna Linnavolikogu otsuse vastuvõtmist tulundusühistus osalemise kohta ja kooskõlas tulundusühistu asutamistoimingutega.

§ 3.  Eelarve määruse muutmine

  Muuta Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 „Tallinna linna 2015. aasta eelarve" § 3 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Lisas 3 „Kulude eelarve" linna üldkuludes linna kauaaegsete teenistujate premeerimiseks ja linna juhtidele muutuvpalgaks (sh tulemuspalk) kavandatud vahendite jaotuse ametiasutuste lõikes kinnitab linnapea oma käskkirjaga (v.a linnavolikogu kantselei). Linnavolikogu kantselei juhataja ja linna ombudsmani muutuvpalga (sh tulemuspalga) osas teeb otsustuse linnavolikogu esimees.".

§ 4.  Õigusakti muutmine

  Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 19 „Tallinna põhimääruse muutmine" § 4 ja sõnastada see järgmiselt: „Paragrahvi 1 punktid 8, 9, 10 ja 11, § 2 ja § 3 punkt 10 jõustuvad 1. juulil 2014 ning § 3 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2016.".

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1-7