KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus

Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2015, 27

Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel, kooskõlas väärteomenetluse seadustiku § 9 p-ga 2 ja avaliku teabe seaduse §-dega 434 ja 435 ning arvestades, et register on vajalik väärteoasjade üle ühtse arvestuse pidamiseks, kohtuvälise menetleja ametnike töö paremaks korraldamiseks ja Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008 määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” § 3 lg 4 p 3 alusel e-toimiku süsteemile andmete edastamiseks.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) kui väärteoasjade kohtuvälise menetleja nimel menetletavate väärteoasjade üle arvestuse pidamise kord.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Tallinna väärteoasjade registri (edaspidi register) pidamise eesmärk on koondada ühte andmekogusse terviklik informatsioon linnavalitsuse nimel menetletud väärteoasjade kohta ning tagada väärtegude menetlemiseks infotehnoloogiline vahend, mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 3.   Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on Tallinna väärteoasjade register.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Tallinn Misdemeanor Records.

  (3) Registri lühinimi on tlnvtr.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE, ÜLESEHITUS JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

1. jagu Registri pidamine 

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on veebipõhise liidesega infotehnoloogiline andmekogu.

  (2) Registri andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga väärteomenetluse seadustikus (edaspidi ka VTMS) sätestatud eesmärkidel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registris säilitatakse logifailid:
  1) andmete sisestamise kohta;
  2) andmete muutmise kohta;
  3) andmete vaatamise kohta;
  4) andmete kustutamise kohta;
  5) registrile juurdepääsu õiguste andmise kohta.

§ 5.   Registri pidamise kulud

  Registri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 6.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T2S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

  (2) Registri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad koostöös Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistusega tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri andmetest tehakse kord nädalas turvakoopia, mida säilitatakse üks kuu, ja muutuvatest andmetest tehakse kord päevas turvakoopia, mida säilitatakse üks nädal.

§ 7.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ja andmete töötlemist ning kavandab selle arendamist;
  2) korraldab koostöös Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistusega andmevahetuse teiste andmekogudega;
  3) korraldab registriga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  4) töötleb registrisse kantavaid andmeid;
  5) annab juhiseid registri kasutamiseks;
  6) teeb järelevalvet registri kasutamise üle;
  7) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;
  8) lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;
  9) korraldab delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise või selle eest vastutava isiku määramise;
  10) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest;
  11) annab vajaduse korral kohustuslikke korraldusi teiste ametiasutuste töötajatele, kellest sõltub registri katkematu ja korrakohane töö;
  12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi registri pidamisel.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning administraatori, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 8.   Volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Linnakantselei. Registri volitatud töötlejaks võib olla muu Tallinna linna ametiasutus, kelle ametnikele on linnavalitsus andnud väärteo menetlemise õiguse või mille linnavalitsus on määranud väärteoasjade andmete töötlejaks.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) kasutab registrit üksnes oma ülesannete täitmiseks seoses väärtegude menetlemisega;
  2) sisestab ja töötleb andmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) võtab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) osaleb registri arendustöödel ning juurutamisel;
  6) võimaldab oma ametiasutuse õigustatud isikutele juurdepääsu registriandmetele;
  7) vastutab vajalike andmete edastamise eest teistesse andmekogudesse;
  8) täidab vastutava töötleja õiguspäraseid korraldusi registri pidamisel.

  (3) Ametiasutuse juht määrab administraatori, kellel on õigus hallata registri ametiasutuse osa juurdepääsuõigusi.

2. jagu Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 9.   Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb ülelinnalisest ja linna ametiasutustega seonduvatest osadest, mis omakorda jagunevad järgmiselt:
  1) väärteod - registri osa, kuhu sisestatakse andmed väärtegude kohta;
  2) otsused - registri osa, kuhu sisestatakse andmed kohtuvälise menetleja koostatud lahendite kohta;
  3) aruanded - registri funktsioon, mille abil on võimalik saada statistikat registrisse sisestatud andmete kohta;
  4) otsing - registri funktsioon, mis võimaldab teha otsinguid teatud tunnuste alusel;
  5) seaded - registri osa, mis võimaldab hallata (lisada, muuta, vaadata, koostada nimekirju) registrit kasutavaid asutusi, ametnikke ja kohtutäitureid ning õigusaktide loendeid ja rolliõigusi;
  6) arhiiv - registri osa, kuhu kantakse registrist kustutatud andmed käesoleva põhimääruse § 33 kohaselt.

  (2) Juurdepääs registri andmetele sõltub kasutajale antud õigustest:
  1) administraator - võimalik ligi pääseda kõikidele registriosadele ja arhiiviandmetele, sooritada andmetega kõiki toiminguid, sealhulgas avada, sulgeda ja taastada registrile juurdepääsu;
  2) asutuse administraator - võimalik ametiasutuse piires ligi pääseda kõikidele registriosadele ja arhiiviandmetele, sooritada ametiasutuse andmetega kõiki toiminguid, sealhulgas avada, sulgeda ja taastada asutuse ametnike juurdepääsu registrile;
  3) asutuse jurist - võimalik sisestada ja täiendada õigusaktide loendite sisu;
  4) asutuse menetleja - võimalik sisestada konkreetsete väärtegudega seotud andmeid ametiasutuse piires;
  5) asutuse personalitöötaja - võimalik sisestada ja muuta süsteemi kasutajate andmeid ja õigusi;
  6) asutuse vaatleja - võimalik vaadelda väärtegudega seotud andmeid ametiasutuse piires;
  7) asutuse vaatleja (aruanded) - võimalik koostada ja vaadelda aruandeid ametiasutuse piires;
  8) vaatleja - võimalik vaadelda väärtegudega seotud andmeid kõikides registriosades;
  9) vaatleja (aruanded) - võimalik koostada ja vaadelda aruandeid kõikidest registriosadest.

§ 10.   Andmeobjektid

  Registrisse kantakse andmed ainult Tallinna Linnavalitsuse nimel menetletavate väärteoasjade kohta.

§ 11.   Andmed isikute kohta

  (1) Registrisse kantakse andmed järgmiste isikute kohta:
  1) füüsilisest või juriidilisest isikust menetlusalune isik, kelle suhtes on alustatud väärteomenetlus;
  2) füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes on alustatud kirjalik hoiatamismenetlus;
  3) menetlusaluse isiku esindaja(d);
  4) registri vastutava ja volitatud töötleja ametnikud, kellele on antud registrile juurdepääsu õigus.

  (2) Andmete registrisse kandmise aluseks on järgmised dokumendid:
  1) kohtuvälise menetleja ametniku koostatud menetlusdokumendid ja lahendid;
  2) rahvastikuregistrist, liiklusregistrist ja äriregistrist ning kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed;
  3) isikute esitatud avaldused registrisse kantud andmete muutmise või täpsustamise kohta;
  4) kohtulahendid.

§ 12.   Väärteoasja andmed

  Väärteoasja andmed on:
  1) plangi number;
  2) väärteo toimepanemise kuupäev;
  3) väärteo toimepanemise kellaaeg;
  4) väärteo toimepanemise koht;
  5) sündmuse lühikirjeldus;
  6) väärteo toimepanemist kinnitavad tõendid;
  7) sõiduki registreerimismärgi number;
  8) sõiduki tüüp: kaater, mootorratas, mootorsaan, sõiduauto, traktor, veoauto;
  9) sõiduki tüübi kood;
  10) sõiduki mudel;
  11) väärtegu menetleva ametniku eesnimi;
  12) väärtegu menetleva ametniku perekonnanimi;
  13) menetlusliik: hoiatusmenetlus, hoiatustrahv, kiirmenetlus, üldmenetlus;
  14) väärteoasja seisund: menetluses, lõpetatud, menetletud, täiturile saadetud, vaidlustatud, asenduskaristus (AK) taotletud.

§ 13.   Väärteoasjaga seotud seaduse andmed

  Väärteoasjaga seotud seaduse andmed on:
  1) seaduse nimetus;
  2) seaduse kood (lühend);
  3) seaduse nimetus käändes;
  4) väärteo lühikirjeldus;
  5) SAPi materjaligrupi kood;
  6) karistusregistri kood;
  7) seaduse paragrahvi number;
  8) seaduse paragrahvi nimetus;
  9) seaduse lõike number;
  10) seaduse lõike nimetus;
  11) seaduse punkti number;
  12) seaduse punkti nimetus;
  13) märge kompetentsi kuuluvuse kohta;
  14) aktiivsus: aktiivne, tühistatud.

§ 14.   Väärteoga seotud muu õigusakti andmed

  Väärteoga seotud muu õigusakti andmed on:
  1) õigusakti nimetus;
  2) õigusakti kood (lühend);
  3) väärteo lühikirjeldus;
  4) õigusakti paragrahvi number;
  5) õigusakti paragrahvi nimetus;
  6) õigusakti lõike number;
  7) õigusakti lõike nimetus;
  8) õigusakti punkti number;
  9) õigusakti punkti nimetus;
  10) märge kompetentsi kuuluvuse kohta;
  11) aktiivsuse seisund: aktiivne, tühistatud.

§ 15.   Väärteoprotokolli andmed

  Väärteoprotokolli andmed on:
  1) protokolli koostamise kuupäev;
  2) kuupäev, mil otsus on tutvumiseks kättesaadav;
  3) ametniku eesnimi;
  4) ametniku perekonnanimi;
  5) väärteo lühikirjeldus;
  6) väärteo toimepannud alaealise lapse vanemate teavitamine;
  7) väärteo kvalifikatsioon (viide väärteoprotokolli koostamise aluseks olevale õigusaktile).

§ 16.   Kohtuvälise menetleja lahendi andmed

  Kohtuvälise menetleja lahendi andmed on:
  1) otsuse seisund: tehtud, jõustunud, täiturile saadetud, kaebemenetluses, täitmiseta, lõpetatud, arhiveeritud;
  2) kohaldatud sanktsiooni liik: suuline hoiatus, rahatrahv, hoiatustrahv;
  3) lõpetatud menetluse lõpetamise õiguslik alus;
  4) otsuse teinud ametniku eesnimi;
  5) otsuse teinud ametniku perekonnanimi;
  6) otsuse tegemise kuupäev;
  7) otsuse tegemise kellaaeg;
  8) otsuse jõustumise kuupäev;
  9) märge sundtäitmisele kuulumise kohta;
  10) trahviühikud;
  11) trahvisumma;
  12) viitenumbri genereerimise viis: väärteo numbrist, blanketi numbrist;
  13) SAPi tellimuse number;
  14) SAPi arve number;
  15) tasumise kuupäev;
  16) maksetähtaeg;
  17) laekumise tõenäosus: tõenäoline, ebatõenäoline, lootusetu;
  18) viitenumber;
  19) otsuse tühistamise kuupäev;
  20) märge rahatrahvi registreerimise kohta SAPis;
  21) otsuse laekumise kuupäev;
  22) otsusega määratud trahvi laekumise summa;
  23) dokumendi number;
  24) kohtuvälise menetleja lahendi kohtusse saatmise kuupäev;
  25) kohtuaste: I, II, III.

§ 17.   Kohtuvälise menetleja lahendile lisatud faili andmed

  Kohtuvälise menetleja lahendile lisatud faili andmed on:
  1) dokumendi tüüp: kiirmenetluse otsus, hoiatamismenetluse otsus, üldmenetluse otsus, trahviteade, väärteoprotokoll;
  2) loomise meetod;
  3) dokumendi nimetus;
  4) märkused;
  5) dokumendi fail.

§ 18.   Maksegraafiku andmed

  Maksegraafiku andmed on:
  1) rea number;
  2) makse tegemise kuupäev;
  3) osamakse summa;
  4) kokku nõutav summa.

§ 19.   Täitemenetluse avalduse andmed

  Täitemenetluse avalduse andmed on:
  1) avalduse number;
  2) avalduse kuupäev;
  3) kohtutäituri eesnimi;
  4) kohtutäituri perekonnanimi;
  5) kohtutäituri isikukood;
  6) kohtutäituri telefon;
  7) kohtutäituri e-posti aadress;
  8) trahvi sissenõudja asutus;
  9) ametniku eesnimi;
  10) ametniku perekonnanimi;
  11) täitemenetluse avalduse algatamise alus;
  12) piirkond: Harju, Pärnu, Tartu, Viru;
  13) ettemaksu tasumine: vaikimisi pole nõus tasuma ettemaksu, olen nõus tasuma ettemaksu;
  14) avalduse staatus: avaldus koostamisel, avaldus valmis.

§ 20.   Andmed asenduskaristuse kohaldamise kohta

  Asenduskaristuse kohaldamise andmed on:
  1) asenduskaristuse taotlemise kuupäev;
  2) kohtuaste: I, II, III;
  3) kohtu otsus ning selle kuupäev.

§ 21.   Andmed kohtuvälise menetleja lahendi sundtäitmise kohta

  Andmed kohtuvälise menetleja lahendi sundtäitmise kohta on:
  1) märkus sundtäitmisele saadetud lahendi kohta;
  2) sundtäitmisele saatmise kuupäev;
  3) kohtutäituri nimi;
  4) muud täitemenetlusega seotud asjaolud.

§ 22.   Andmed kaebemenetluse kohta

  Vaidlustatud lahendite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kaebuse esitamise kuupäev;
  2) kaebuse registreerimise kuupäev;
  3) kohtu tehtud lahend(id).

§ 23.   Järelevalveprotokolli andmed

  Järelevalveprotokolli andmed on:
  1) kontrolli teostamise asukoht;
  2) kontrolli kuupäev;
  3) kontrolli kellaaeg;
  4) kontrolli number;
  5) ettevõtte nimi;
  6) kontrollitava isiku tüüp: füüsiline isik, juriidiline isik;
  7) tegevusala: kaubandus, teenindus, toitlustus, tänava- või turukaubandus;
  8) kontrollija asutus;
  9) kontrollija eesnimi;
  10) kontrollija perekonnanimi;
  11) märkused.

§ 24.   Registris registreeritavad füüsilise isiku andmed

  Väärteoga seotud füüsilise isiku kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
  4) sünnikoht;
  5) sugu: mees, naine;
  6) kodakondsus;
  7) isikukoodi väljastanud riik;
  8) riigi nimetus;
  9) riigi kood (2) (lühend);
  10) riigi kood (3) (lühend);
  11) riigi number;
  12) isiku elukoha aadress isiku ütluste alusel või rahvastikuregistrijärgne aadress;
  13) sihtnumber;
  14) kontakttelefon;
  15) e-posti aadress;
  16) roll: määramata, menetlusalune, esindaja, tunnistaja;
  17) märkus.

§ 25.   Registris registreeritavad juriidilise isiku andmed

  Väärteoga seotud juriidilise isiku kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) registrikood;
  2) juriidilise isiku nimi;
  3) juriidilise isiku tüüp: aktsiaselts, osaühing, usaldusühing, mittetulundusühing, korteriühistu, garaažiühistu, erakond, elamuühistu, tulundusühistu, sihtasutus, hooneühistu, täisühing, füüsilisest isikust ettevõtja, välismaa äriühing;
  4) äriregistrijärgne asukoha aadress;
  5) sihtnumber;
  6) kontakttelefon;
  7) e-posti aadress;
  8) roll: määramata, menetlusalune, esindaja, tunnistaja;
  9) märkused.

§ 26.   Väärteoga seotud sõiduki andmed

  Väärteoga seotud sõiduki andmed on:
  1) registreerimismärgi number;
  2) registreerimismärgi tüüp;
  3) registreerimistunnistuse number;
  4) registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev;
  5) tähtajalise registreerimise kehtivuse lõpu kuupäev;
  6) esmase registreerimise kuupäev;
  7) registreerimistunnistuse väljastaja andmed;
  8) ID-kood;
  9) VIN-kood;
  10) sõiduki kategooria;
  11) mark;
  12) mudel;
  13) kere tüüp;
  14) mootori tüüp;
  15) mootori maht;
  16) mootori võimsus;
  17) ehitusaasta;
  18) värvus;
  19) sõiduki kasutamise piirangud ja erimärkused;
  20) sõidukiga seotud isiku liik: omanik, kasutaja;
  21) sõidukiga seotud füüsilise isiku eesnimi;
  22) sõidukiga seotud füüsilise isiku perekonnanimi;
  23) sõidukiga seotud füüsilise isiku isikukood;
  24) füüsilisest isikust sõiduki omaniku aadress;
  25) sõidukiga seotud juriidilise isiku nimi;
  26) sõidukiga seotud juriidilise isiku registrikood;
  27) juriidilisest isikust sõiduki omaniku aadress.

§ 27.   Registri kasutajate andmed

  Registri kasutajate andmed on:
  1) kasutajanimi;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) asutus: asutuse nimetus, registrikood;
  5) ametikoha nimetus;
  6) rolli nimetus: asutuse administraator, asutuse jurist, asutuse menetleja, asutuse personalitöötaja, asutuse vaatleja, asutuse vaatleja (aruanded), kontrollaktide koostaja;
  7) kasutaja rolli tase.

§ 28.   Väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatavad andmed

  Registrisse kantakse väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud kohtuvälise menetleja koostatud trahviteate järgmised andmed:
  1) trahviteate number, koostamise kellaaeg, kuupäev, koht, sõiduki registreerimismärgi number ja hoiatustrahvi suurus;
  2) trahviteate avaldamise kuupäev;
  3) trahvi tasumiseks ette nähtud aeg;
  4) mootorsõiduki eest vastutava isiku või selle puudumisel omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) trahvi saaja andmed ja tema pangakonto(de) rekvisiidid;
  6) trahviteate avaldaja kontaktandmed.

§ 29.   Andmevahetus teiste andmekogude ja infosüsteemidega

  Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga ja teeb automaatselt päringuid järgmistes andmekogudes ja infosüsteemides:
  1) rahvastikuregister, kust kontrollitakse ja imporditakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja registreeritud elukoha aadress;
  2) liiklusregister, kust kontrollitakse §-s 26 nimetatud andmeid ning imporditakse mootorsõiduki mark, registreerimismärgi number ja vastutava isiku või omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) äriregister, kust kontrollitakse ja imporditakse juriidilise isiku nimetus, registrikood ja juriidilise isiku kontaktandmed;
  4) Tallinna linna finantsinfosüsteem SAP, kuhu saadetakse andmed määratud trahvide kohta (nõuded) ja kust imporditakse andmed trahvide tasumise kohta;
  5) Tallinna linna personaliarvestuse infosüsteem Persona, mille kaudu kontrollitakse registri kasutajate juurdepääsuõigusi;
  6) e-toimiku süsteem, kuhu saadetakse väärteomenetluses kogutud andmed vastavalt VTMS §-le 811;
  7) avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem TARN, kuhu saadetakse täitemenetluse läbiviimiseks vajalikud andmed;
  8) väljaande Ametlikud Teadaanded infosüsteem, kuhu saadetakse trahviteadete andmed VTMS § 543 lõike 3 kohaselt.

3. jagu Väärteoasja registreerimise kord 

§ 30.   Väärteoasja registreerija

  Väärteoasja registreerimise, andmete registrisse kandmise, andmete teistesse andmekogudesse saatmise, otsuste täitmise kontrollimise ja vajaduse korral kohtutäiturile saatmise korraldab ametiasutus, kelle ametnikud linnavalitsuse nimel väärtegusid menetlevad.

§ 31.   Andmete registrisse kandmise tähtaeg

  Väärteoasja alustamise peab registreerima ja andmed registrisse kandma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul pärast väärteoasjas esimese menetlustoimingu tegemist. Andmed väärteoasjas tehtud lahendi kohta peab registrisse kandma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul pärast lahendi tegemist.

§ 32.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registrisse ebaõige kande teinud isik parandab selle viivitamata.

  (2) Isik, kes on avastanud registrist ebaõiged andmed, teavitab sellest andmete sisestajat, andmete sisestaja ametiasutust või vastutavat töötlejat. Isik, keda teavitati ebaõigetest andmetest, korraldab andmete parandamise.

§ 33.   Registrisse kantud andmete kustutamine

  (1) Andmed kustutakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui:
  1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, asenduskaristusena määratud aresti kandmisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud üks aasta;
  2) otsuse täitmine on aegunud karistusseadustiku § 82 kohaselt;
  3) füüsiline isik on surnud;
  4) juriidilise isiku tegevus on lõpetatud.

  (2) Väärteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna kümme aastat arhiivi kandmise kuupäevast arvates karistusregistri seaduse § 24 lõike 6 kohaselt.

4. jagu Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele 

§ 34.   Andmete kasutamine

  (1) Registrisse kantud andmed on ametialaseks kasutamiseks ning neil ei ole õiguslikku tähendust. Andmed ei ole avalikuks kasutamiseks.

  (2) Registri andmed on aluseks:
  1) e-toimikule andmete edastamiseks;
  2) karistusregistrile andmete edastamiseks;
  3) kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks lahendite edastamiseks;
  4) teistele andmekogudele andmete edastamiseks, kui see nõue tuleneb seadusest.

§ 35.   Andmete väljastamine

  (1) Andmeid väljastatakse isikutele, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmeid väljastatakse üldjuhul:
  1) registri väljavõttena, kus sisalduvad menetlusaluse isiku isikuandmed või sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmed, kellele saadeti trahviteade kirjalikus hoiatamismenetluses, väärteoasjas otsuse teinud ametniku nimi, otsuse tegemise kuupäev, sanktsioon, määratud rahatrahvi suurus ning otsuse jõustumise kuupäev;
  2) väärteoasjas jõustunud otsusena väärteomenetluse seadustiku § 62 lõike 2 kohaselt;
  3) teatisena, et isiku kohta registris andmed puuduvad.

§ 36.   Registri kasutamise õiguse andmine

  (1) Asutuse administraator loob registri kasutajale kasutajakonto (edaspidi konto).

  (2) Asutuse administraator loob konto ja teavitab sellest taotlejat kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Registri kasutamise õigus antakse kohtuvälise menetleja pädevuse ja väärteomenetleja õiguste omamise ajaks, v.a juhul, kui kasutusõigus on võetud ära enne tähtaega § 37 kohaselt.

§ 37.   Registri kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto suletakse käesoleva määruse § 36 lõikes 3 loetletud õiguste möödumisel või konto loomist taotlenud isiku või tema ametiasutuse pädeva isiku taotluse alusel.

  (2) Asutuse administraator sulgeb konto kohe, kuid hiljemalt taotluse kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (3) Asutuse administraator võib omal algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on mitu korda rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on mitu korda kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) isikul ei ole enam väärteomenetleja pädevust.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 38.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teeb asutuse administraator ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Asutuse administraator lahendab kaebusi, mis on esitatud ametiasutuse registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

§ 39.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavalitsus.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 40.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2011 määrus nr 87 „Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json