Teksti suurus:

Alatskivi Lasteaia põhimääruse muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 1

Alatskivi Lasteaia põhimääruse muutmine

Vastu võetud 30.05.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Alatskivi Vallavolikogu 27.01.2011 nr 3 määrusega kehtestatud Alatskivi Lasteaia põhimääruse § 26 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alatskivi Vallavolikogu 27.01.2011 määrust nr 3 "Alatskivi Lasteaia põhimäärus" muudetakse alljärgnevalt:

§1 Lasteasutuse nimetus ja asukoht
(1) Alatskivi Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Peipsiääre Vallavalitsuse hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest ning Peipsiääre vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest.
(3) Lasteaia aadress on Kooli 2 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60426.
§2 Lasteaia teeninduspiirkond
(1) Lasteaia teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.
§4 Lasteaia õiguslik seisund ja tegevuse eesmärk
(1) Lasteaia põhieesmärk on võimaldada valla haldusterritooriumil alaliselt elevate koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist kuni koolikohustuse tekkimiseni.
(3) Lasteaia pidaja on Peipsiääre vallavolikogu, kui käesolevas põhimääruses pole sätestatud teisiti.
§8 Asjaajamise alused
(4) Lasteaia dokumentatsioon on Peipsiääre Vallavalitsuse arhiivi osa.
§11 Õppe- ja kasvatuskorraldus
(1) Aktiivne õppetöö lasteaias toimub 01. september kuni 31. maini. Suvisel perioodil korratakse ja süvendatakse aasta jooksul saadud teadmisi ja oskusi.
(2) Lasteaed töötab viiepäevase töönädalaga. Päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.
§14 Lasteaia direktor
(7) Sõlmib lepinguid valla nimel pädevuse piires.
§17 Lasteaia personal
(2) Töötamine lasteaias toimub töölepingu alusel. Töölepinguid lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab valla nimel lasteaia direktor.
(8) Personali töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu.
§19 Personali õigused ja kohustused
(1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.
§20 Sisehindamine
(3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevusnäitajad ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruande kinnitab lasteaia direktor ning esitab selle kooskõlastamiseks hoolekogule ja lasteaia pidajale.
§21 Vara
(1) Lasteaia vara moodustavad vallalt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventor ja muu vara, mille kasutamist kontrollib vallavalitsus.
(2) Lasteaia valduses olev vara on valla omand.
§22 Rahastamine
(5) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus koos lasteaia direktoriga vastavalt raamatupidamise seadustele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja valla õigus- ja haldusaktidele.
§23 Järelvalve
(1) Riiklikku järelvalvet õppe- ja kasvatustegevuste üle teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud teadusministri määrusega kehtestatud korras.
§26 Rakendussätted
(2) Käesolev põhimäärus jõustub avaldamise kuupäevast.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json