HaridusKool

Teksti suurus:

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 3

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 05.06.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 „Ülesannete delegeerimine” p 6 ja haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määruse nr 43 „ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord “ § 2 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õpilaste vastuvõtmise kord Vinni valla koolidesse.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse õpilase erivajadusega õpilaste klassi vastuvõtmisel niivõrd, kuivõrd haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise ning klassist või rühmast väljaarvamise tingimustes ja korras ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Kirjaliku vastuvõtmistaotluse (edaspidi taotlus) koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega esitab kuni 18-aastase isiku seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) või 18-aastane ja vanem isik ise (edaspidi taotleja).

§ 2.   Vastuvõtt põhikoolide 1. - 3. kooliastmesse

  (1) Kool on kohustatud õpilaseks vastu võtma kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (2) Vanemate soovil võetakse 1.klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

  (4) Kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohast õpet, tagab vald õpilasele hariduse omandamise võimalused koostöös teiste koolide ja nende pidajatega.

  (5) Õpilase ühest koolist teise üleminekul jätkab õpilane uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (6) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 sätestatut ja käesolevat korda.

§ 3.   Vastuvõtt õpilaskoduga kooli

  (1) Õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras.

  (2) Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (3) Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise aluseks on elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolek.

  (4) Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse õppimine koolis, mille struktuuris on õpilaskodu vähemalt käimasoleva õppeveerandi lõpuni.

  (5) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor.

§ 4.   Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

  (1) Gümnaasiumisse vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) Taotlus 10. klassi vastuvõtmiseks esitatakse ajavahemikul 15.-30. juunini koolidirektori nimele. Täiendav vastuvõtt toimub ajavahemikul 1.juulist kuni 15.augustini.

  (3) Taotluses märgitakse muu hulgas ka soovitud õppesuund humanitaar-, reaal- või loodusainete valdkonnast.

  (4) 10.klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

  (5) Õpilase hinded lõputunnistusel peavad olema positiivsed. Lõpueksami tulemus on vähemalt 50 % maksimaalsest punktisummast.

  (6) Erandkorras võetakse gümnaasiumi vastu erivajadustega õpilasi, kes vajavad ainekavade omandamiseks tugimeetmeid.

  (7) Üldreeglina otsustatakse õpilase vastuvõtt kooli 1.juuliks, täiendava vastuvõtu korral 15.augustiks. Otsusest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul.

  (8) 11.- ja 12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul sarnaselt § 2 lg 7 sätestatule.

  (9) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 sätestatut ja käesolevat korda.

§ 5.   Koos taotlusega esitatavad dokumendid

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitatakse kirjaliku taotlus, millele lisatakse:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument;
  3) tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  4) õpilase foto (3x4);
  5) esimesse klassi astumisel esitatakse täiendavalt lasteaias alushariduse omandanud lapse koolivalmiduskaart;
  6) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel põhihariduse omandamist tõendav dokument. Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi.
  7) õpilase ühest koolist teise üleminekul täiendavalt ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust ja koolijuhi allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat (jooksval õppeveerandil või kursusel ka hinneteleht), nõustamiskomisjoni otsuse sobiva õppekava või klassi osas ja muud teisest koolist kaasa antud dokumendid.

  (2) Gümnaasiumisse sisseastumistaotluses on nõutav info soovitud õppesuuna kohta.

  (3) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 07.10.2015 määrus nr 9 „Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json