Linna ja valla valitsemineHanked

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 18

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.06.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a määruse nr 97 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse töökord“ § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon (edaspidi komisjon) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatav alatine komisjon.

  (2) Komisjon korraldab ja viib läbi linnavara konkursse.

  (3) Komisjon on linnavalitsuse hangete määraja, korraldaja, menetleja ja läbiviija.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning komisjoni põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni pädevus ja ülesanded

  (1) Hangetega seotud ülesannete täitmisel komisjon:
  1) otsustab hangete menetluse alustamist;
  2) valmistab ette hanketeate ja hankedokumendid;
  3) avab esitatud pakkumusi;
  4) kontrollib, hindab ja otsustab pakkujate kvalifikatsiooni;
  5) kontrollib, hindab ja otsustab pakkumuste vastavust esitatud tingimustele;
  6) riigihangete seaduses sätestatud juhtudel otsustab pakkujate kõrvaldamist hankemenetlusest või pakkumuste tagasilükkamist;
  7) selgitab välja eduka pakkuja ning saadud tulemused esitab linnavalitsusele otsustamiseks ehk kinnitamiseks ja edukaks tunnistamiseks;
  8) hankemenetluse lõpetamisel riigihangete seaduse sätestatud juhtudel esitab saadud tulemused linnavalitsusele kinnitamiseks;
  9) riigihangete seaduses ette nähtud juhtudel peab läbirääkimisi pakkujatega;
  10) riigi hangete hindamisel lähtub põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mis Kohtla-Järve linn võib vastavatest asjaoludest saada;
  11) avaldab riigihangete aruandeid seadustes ettenähtud juhtudel;
  12) koostab ja esitab hankeplaani linnavalitsusele kinnitamiseks.

  (2) Linnavaraga seotud ülesannete täitmisel komisjon:
  1) töötab välja konkursi tingimused;
  2) korraldab konkurssidele laekunud dokumentide vastuvõtmise ja menetlemise;
  3) teeb kindlaks konkursi tulemused ning esitab need linnavalitsusele kinnitamiseks;
  4) teavitab konkursil osalenut teda puudutavast otsusest.

§ 3.   Komisjoni õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) esitada linnavalitsusele komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes Kohtla-Järve linna haldusaktide eelnõusid;
  2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on komisjonile vajalikud ülesannete täitmiseks;
  3) kaasata komisjoni koosoleikule täiendavaid spetsialiste, töörühmi, asjatundjaid, või isikuid kelle taotlusi läbi vaadatakse;
  4) anda linnavalitsusele arvamusi ja teha ettepanekuid komisjoni pädevuse piires.

  (2) Komisjon:
  1) lähtub otsustamisel komisjoni pädevusest, järgides õigusakte, eetilisi tõekspidamisi ja häid tavasid;
  2) tagab, et talle esitatud ja tema esitatavad dokumendid ja andmed ei satu asjassepuutumatute isikute kätte;
  3) täidab teisi riigihangete seadusest, muudest õigusaktidest ja komisjoni põhimäärusest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on 7 liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse poolt nimetatud isikud.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni liige võib avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 5.   Komisjoni liikme õigused ja kohustused

  (1) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) esitada oma märkused, ettepanekud ja seisukohad riigihanke kohta;
  2) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele;

  (2) Komisjoni liige:
  1) osaleb komisjoni töös või teavitab õigel ajal komisjoni esimeest töös osalemist takistavatest asjaoludest;
  2) täidab ülesandeid, mida talle annab komisjoni esimees komisjoni põhimääruse ja muude õigusaktide alusel;
  3) esitab oma märkused, ettepanekud ja seisukohad riigihanke kohta komisjoni koosoleku ajal;
  4) esitab kirjalikult eriarvamuse, mis on lahutamatu protokolli lisa;
  5) võtab seisukoha hääletamisele pandud otsuse poolt või vastu.

  (3) Komisjoni liikmed ja komisjoni töös osalevad isikud on kohustatud hoidma saladuses töös teatavaks saanud delikaatseid isikuandmeid.

§ 6.   Komisjoni esimehe õigused ja kohustused

  Komisjoni esimees:
  1) vastutab komisjoni töö eest;
  2) esitab linnavalitsusele ettepanekuid komisjoni koosseisu muutmise kohta;
  3) kutsub kokku komisjoni koosolekud ja juhatab komisjoni tööd.

§ 7.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekud on kinnised, kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (2) Komisjoni tööd juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees (edaspidi koosoleku juhataja).

  (3) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosoleku toimumise ajast koos päevakorraga teavitab koosoleku juhataja.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline kui otsustamisel osalevad üle poole komisjoni koosseisust, sealhulgas koosoleku juhataja. Komisjon teeb otsused koosolekul osalenud liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Komisjoni liige ei või jääda hääletusel erapooletuks.

  (5) Komisjoni otsused protokollib komisjoni esimehe poolt määratud komisjoni liige.

  (6) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja koosolekul viibivad komisjoni liikmed, välja arvatud e-riigihanke keskkonnas koostatud protokolle, kuhu kirjatavad alla hanke eest vastutav ja volitatud isikud.

  (7) Protokolli vormistamisel lähtutakse haldusdokumentide vormistamise nõuetest. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

  (8) Protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul.

  (9) Komisjoni töökorralduses ja pädevuse elluviimises kasutatava dokumentatsiooni vastutava(te)ks isiku(te)ks on vastava(te) ala(de) linnavalitsuse teenistuja(d), kelle kohustusteks on riigihanke tehnilise kirjelduse ettevalmistamine ja kehtiva seadusandlusega kooskõlla viimine ning kinnitamine allkirjaga.

§ 8.   Rakendussätted.

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. märtsi 2012. a määrus nr 15 “Kohtla-Järve linnavalitsuse riigihangete komisjoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json