SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 24

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 14.06.2018 nr 23

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tugiisikuteenuse osutamise ja rahastamise tingimused ja kord Jõhvi vallas.

  (2) Tugiisiku teenus on valla korraldatav sotsiaalteenus, mida osutatakse Jõhvi valla territooriumil.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Teenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Teenuse sisu kirjeldus:
  1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  3) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
  4) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise õpetamine;
  5) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
  6) järelevalve laste üle (turvalisuse jälgimine peres);
  7) lapse/laste toetamine keerulistes peresituatsioonides;
  8) abistamine lapse/laste eest hoolitsemisel, kasvatamisel ja arengu toetamisel;
  9) last kasvatavate isikute juhendamine raske või sügava puudega lapse kasvatamisel ja õpetamisel, sealhulgas vajaduse korral lapse hooldustoimingute sooritamine;
  10) koostöös perega lahenduste leidmine probleemide leevendamiseks tuginedes pere sisemistele ressurssidele;
  11) sotsiaalteenistus ametniku teavitamine peres toimuvate muutustest;
  12) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks;
  13) hingelise toe pakkumine kliendile läbi aktiivse kuulamise;
  14) koostöös perega eesmärkide püstitamine ja realistliku tegevuskava koostamine igapäevaelus esile kerkivatele probleemidele lahenduste leidmisel;
  15) lapse igakülgne toetamine ja õpetamine koolikeskkonnas.

§ 3.   Teenusele õigustatud isikud

  (1) Teenusele on õigustatud isikud, kes omavad rahvastikuregistrijärgselt elukohta Jõhvi vallas ning vajavad oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

  (2) Teenus määratakse:
  1) isikule, kes vajab kõrvalabi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema iseseisvat toimetulekut;
  2) last kasvatavale isikule ja lapsele, sealhulgas raske ja sügava puudega lapsele või last kasvatavale isikule toimetuleku, lapse hooldamise ning turvalise kasvukeskkonna tagamiseks;
  3) psüühilise erivajadusega lapsevanema(te)le, kellel on oma tervislikust seisundist tulenevalt raskusi lapse eest hoolitsemisel.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja on nõuetele vastav füüsiline või juriidiline isik (edaspidi teenuse osutaja).

  (2) Vahetult teenust osutav isik peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) peab olema täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis);
  3) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust;
  4) sobib teenuse saajaga.

  (3) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 5.   Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Teenust taotlev isik või tema seaduslik esindaja esitab Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) sotsiaalteenistusele vormikohase taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) abivajaja ees - ja perekonnanimi;
  2) abivajaja isikukood;
  3) abivajaja elukoht;
  4) teenuse taotleja ja tema esindaja (te) kontaktandmed;
  5) teenuse vajaduse põhjendus;
  6) tegevused, milleks tugiisikut vajatakse.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust osutavat isikut. Vajadusel abistab sotsiaalteenistuse ametnik teenuse saajat sobiva isiku leidmisel.

  (4) Teenuse saajal on õigus enne teenust osutava isiku määramist temaga kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks.

  (5) Teenuse osutamise üle otsustamiseks hindab vallavalitsuse sotsiaalteenistuse ametnik teenuse taotleja abivajadust, selgitades välja teenuse vajaduse, teenuse osutamise sageduse ja mahu.

  (6) Teenuse vajaduse hindamise viib vallavalitsuse sotsiaalteenistuse ametnik läbi kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (7) Otsuse teenuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalkomisjon kümne tööpäeva jooksul pärast teenuse vajaduse hindamist.

  (8) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teada olevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) teenust saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel, sealhulgas ei võimalda läbi viia käesoleva määruse § 5 lõikes 5 nimetatud teenuse vajaduse hindamist;
  3) taotleja ei ole vallavalitsust viivitamata teavitanud teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest või asjaolude muutumistest;
  4) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abi osutamisega;
  5) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) või teenuse saajast tulenev muu objektiivne põhjus muudab teenuse osutamise võimatuks.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on vallavalitsuse, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping. Vajadusel lisatakse lepingule neljas osapool, kui teenuse pakkumine toimub haridusasutuses. Lepingusse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu, teenuse osutamise koht ning teenuse eest tasumise kord.

  (2) Teenus osutamise leping sõlmitakse tähtajaliselt.

  (3) Erandjuhul osutatakse abivajajale teenust koheselt, sealhulgas vajadusel väljaspool lepingu mahtu, sõlmides lepingu esimesel võimalusel.

§ 7.   Teenuse osutamise aruandlus

  Teenuse osutaja esitab vallavalitsusele hiljemalt järgneva kuu 10.kuupäevaks teenuse osutamise vormikohase aruande, milles kajastatakse teenuse osutaja tegevused ja teenuse osutamise maht.

§ 8.   Lepingu lõpetamine

  Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) teenuse saaja või teenuse osutaja taotluse alusel;
  3) teenuse saaja või teenuse osutaja elama asumisel teise omavalitsusüksuse territooriumile;
  4) teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse;
  5) käesoleva määruse § 5 lõikes 8 punktides 3 – 5 nimetatud asjaolude ilmnemisel.

§ 9.   Teenuse rahastamine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest riigieelarve vahenditest või valla eelarvest.

§ 10.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab vallavalitsuse sotsiaalteenistus.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 ja §s 7 nimetatud vormid kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2018.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json