Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 25

Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.06.2018 nr 21

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimuste ja korra (edaspidi kord) eesmärgiks on toetada Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvate korterelamute korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühiseks majandamiseks moodustatud korteriühistuid korteriomanike kaasomandis oleva kinnistu territooriumil (edaspidi korteriühistu territoorium) kasvavate ohtlike ja halvas seisus puude raiumisel (edaspidi puude raie).

  (2) Käesoleva korra alusel ei toimu elujõuliste ja heas seisus puude raiumist ning kord ei laiene ehituse alla jäävate puude raiumisele.

  (3) Puu raie all mõeldakse puu langetamist koos töömaa koristusega ja raiejäätmete utiliseerimisega (ilma kändude freesimiseta).

  (4) Kinnistusiseste ohtlike puude all mõeldakse korra tähenduses korteriühistu territooriumil kasvavaid puid:
  1) mis ohustavad ehitise konstruktsioone (kuni 5 m ehitisest ja ohustavad ehitise katust, seinu, vundamenti jne) või/ja
  2) mis oma tervisliku seisundi tõttu on eluohtlikud või võivad eluohtlikuks muutuda või/ja
  3) mis oma tervisliku seisundi tõttu on varale (v.a ehitised) ohtlikud või võivad ohtlikuks muutuda.

  (5) Kinnistusiseste halvas seisus puude all mõeldakse korra tähenduses korteriühistu territooriumil kasvavaid puid:
  1) mis on vanad, kuivanud või mädanenud ning selle tõttu pole enam elujõulised;
  2) mis on vigastatud või kahjustatud ja selle tõttu pole enam elujõulised;
  3) mis on haiged ja ohustavad ka teisi läheduses asuvaid puid.

  (6) Kinnistusiseste puude raieks eraldab Jõhvi vald oma eelarvest sihtotstarbeliselt rahalised vahendid vastavalt vallaeelarve võimalustele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud rahalisi vahendeid ei anta üle korteriühistutele.

  (8) Jõhvi Vallavalitsus korraldab hankemenetluse kinnistusiseste puude raie teostaja leidmiseks. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolne leping Jõhvi Vallavalitsuse, korteriühistu ja töövõtja vahel.

§ 2.   Finantseerimise ulatus ja taotlemise kord

  (1) Kinnistusiseste puude raiet finantseeritakse vallaeelarvest eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite arvel kuni 50% ulatuses korteriühistu poolt esitatud taotluses märgitud puude raie maksumusest. Ülejäänud osas tasuvad raie eest korteriühistud omavahenditest (edaspidi omaosalus). Maksimaalne toetuse summa ühe korteriühistu kohta on 200 eurot kalendriaastas.

  (2) Puude raieks toetuse taotlemiseks esitavad korteriühistud Jõhvi Vallavalitsusele vabas vormis taotluse. Taotlusele lisatakse korteriühistu pädeva organi otsus taotluses nimetatud puude raie kohta ning kinnitus puude raie korteriühistupoolse omaosaluse tasumise garanteerimise kohta. Taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed (korteriühistu nimi, asukoht, registrikood ning seadusliku või volitatud esindaja kontaktandmed);
  2) raiutavate puude kogus;
  3) puude ligikaudne kõrgus meetrites;
  4) põhjendus puude raieks;
  5) raiutavate puude asukoht, katastritunnus koos skeemiga, millel on ära näidatud raiutavate puude asukoht;
  6) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja seadusliku või volitatud esindaja allkiri, elektroonse taotluse puhul digitaalallkiri.

  (3) Taotluste esitamise tähtaeg jooksval kalendriaastal puude raie toetuse taotlemiseks on 2018. aastal 30. september, järgnevatel aastatel 31. märts.

  (4) Jõhvi Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras, kontrollides taotluse vastavust korras sätestatule ning taotluse põhjendatust.

  (5) Nõuetele mittevastavad taotlused tagastatakse taotlejale läbi vaatamata.

  (6) Taotlused kontrollib üle Jõhvi Vallavalitsuse majanduse haldus, mis annab hinnangu taotluste vastavuse kohta tegelikule olukorrale. Taotluste põhjendatuse kontrollimiseks kaasab Jõhvi Vallavalitsus vastava kutseharidusega arboristi. Arborist teostab puude ülevaatuse ning märgistab looduses raiumisele kuuluvad puud.

  (7) Taotleja esindaja peab olema valmis puude ülevaatuse teostamiseks looduses Jõhvi Vallavalitsuse majanduse halduse poolt määratud kuupäeval.

  (8) Jõhvi vald eraldab oma eelarvest sihtotstarbeliselt rahalisi vahendeid ainult taotluses nimetatud ja arboristi poolt märgistatud puude raieks.

  (9) Nõuetele vastavad ja põhjendatud taotlused järjestatakse alljärgnevas prioriteetsuse järjekorras, eelistades jooksval eelarveaastal eraldatud rahaliste vahendite mahtu arvestades taotlusi:
  1) mille puhul korteriühistu territooriumil asuvad puud on eluohtlikud;
  2) mille puhul korteriühistu territooriumil asuvad puud on ohtlikud ehitistele;
  3) mille puhul korteriühistu territooriumil asuvad puud on ohtlikud varale;
  4) korteriühistutelt, millised on viimase kolme aasta jooksul enim investeerinud kaasomandi eseme parendamisse või kaasatud vahendite arvel.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatu alusel järjestatud taotluste nimekiri koos raiutavate puude kogusega kinnitatakse Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Hankemenetluse korraldamine ja tööde teostamine

  (1) Korteriühistute territooriumidel asuvate puude raie hankesse kaasatakse vastavalt nimekirja järjekorrale need korteriühistud, mille tööde eeldatava summeeritud kogumaksumuse Jõhvi valla poolse toetuse osa mahub jooksvaks kalendriaastaks eelarves ette nähtud rahaliste vahendite piiresse.

  (2) Raie teostaja leidmiseks kuulutab Jõhvi Vallavalitsus välja hanke õigusaktides sätestatud korras. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolsed lepingud Jõhvi Vallavalitsuse, korteriühistu ja töövõtja vahel tingimusel, et Jõhvi Vallavalitsus ja korteriühistu korraldavad teostatud raie eest tasu maksmise iseseisvalt otse töövõtjale ning ei vastuta teise osapoole kohaselt täitmata kohustuste eest.

  (3) Hankelepingute maksumuste Jõhvi Vallavalitsuse poolt tasumisele kuuluv osa ei tohi summaarselt ületada jooksvaks kalendriaastaks eelarves ette nähtud rahaliste vahendite mahtu.

  (4) Kui jooksvaks kalendriaastaks ette nähtud rahalisi vahendeid ei kulutata ära täies ulatuses, võib need üle kanda valla järgmise aasta eelarvesse sihtotstarbeliselt kinnistusiseste puude raie teostamiseks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json