Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 4

Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmine

Vastu võetud 11.06.2020 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määrust nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muudetakse järgmiselt:

  1) määruse paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 3. Toetuse saamise ühekordsuse põhimõte

  (1) Käesoleva määruse kohaselt on ühele sündmusele, programmile või muule tegevusele võimalik toetust saada üks kord.

  (2) Üks isik võib taotleda mitut käesolevas määruses nimetatud toetust, kui toetuse objekt on erinev.";

  2) määrust täiendatakse paragrahviga 31 järgmiselt:
"§ 31. Toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamine

  (1) Käesoleva määruse peatükis 2 nimetatud toetuste taotluse vastuvõtmine kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt kaks kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Linnavalitsusel on õigus eelarveliste vahendite puudumise korral mõnda käesoleva määruse peatükis 2 nimetatud toetuse taotlemise võimalust mitte välja kuulutada ning vastavat toetust mitte anda.";

  3) määruse paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kultuuriprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.";

  4) määruse paragrahvi 4 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost kuni 50 000 euroni, kaasa arvatud).";

  5) määruse paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
"(3) Käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot.";

  6) määruse paragrahvi 6 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"7) kultuuriprojekti vajalikkuse põhjendus (sealhulgas projekti kirjeldus, üldeesmärk);";

  7) määruse paragrahvi 6 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"8) kultuuriprojekti alameesmärgid, tegevused ja nende mõõdikud;";

  8) määruse paragrahvi 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 7. Kultuuriprojekti toetuse kasutamise piirangud

  (1) Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) kommunaalteenuste eest tasumiseks (välja arvatud kultuuriprojekti läbiviimisega seotud kommunaalteenused);
  3) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  4) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprojekti tarbeks.

  (2) Kultuuriprojekti korraldamisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.";

  9) määruse paragrahvi 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma või kaasfinantseering vähemalt 10% väikeprojekti ja vähemalt 30% suurprojekti kogumaksumusest.";

  10) määruse paragrahvi 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 9. Kultuuriprojekti toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus;
  2) kultuuriprojekti alameesmärkide, tegevuste ning nende mõõdikute loogilisus ja asjakohasus;
  3) kultuuriprojekti elluviijate võimekus;
  4) teavitusplaani asjakohasus;
  5) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 30 punkti.

  (21) Paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon võib sõltumata kultuuriprojekti toetuse taotluses kirjeldatud kultuuriprojekti vajalikkusest hinnata kultuuriprojekti vajalikkust kõrgemalt arvestades kultuuriprojekti olulisust Tartu kultuurimaastikul ning sellest lähtuvalt anda kultuuriprojekti taotlusele vajalikkuse eest täiendavalt punkte kuni maksimaalse vastava kriteeriumi hindeni.

  (3) Kui kultuuriprojekti toetuse taotlemisele on seatud prioriteetsed eesmärgid, antakse toetuse hindamisel seatud eesmärgi täitmise eest lisaks 10 punkti.";

  11) määruse paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 10. Kultuuriprojekti toetuse suurus

  (1) Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Taotluse vähendatud mahus toetamisel võrreldakse kõiki samaks tähtajaks esitatud kultuuriprojekti toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte ning eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada kultuuriprojekti tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, säilitades kultuuriprojekti eesmärgi ning kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.";

  12) määruse paragrahvi 12 täiendatakse pärast sõna "järgneva" sõnaga "teise";

  13) määruse paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
"(11) Kultuuriprogrammi toetus jaguneb:
  1) väikeprogrammi toetuseks (toetus kuni 10 000 eurot, kaasa arvatud);
  2) suurprogrammi toetuseks (toetus alates 10 001 eurost kuni 50 000 euroni, kaasa arvatud).";

  14) määruse paragrahvi 15 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"6) kultuuriprogrammi vajalikkuse põhjendus (sh programmi koostamise põhimõtted);";

  15) määruse paragrahvi 15 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"7) kultuuriprogrammi eesmärgid, tegevused ja nende mõõdikud;";

  16) määruse paragrahvi 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 16. Kultuuriprogrammi toetuse kasutamise piirangud
Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;
  2) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste tasumiseks;
  3) asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprogrammi tarbeks.";

  17) määruse paragrahvi 17 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma või kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi ja vähemalt 40% suurprogrammi kogumaksumusest.";

  18) määruse paragrahvi 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 18. Kultuuriprogrammi toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete selgus;
  2) kultuuriprogrammi eesmärkide, tegevuste ning nende mõõdikute loogilisus ja asjakohasus;
  3) kultuuriprogrammi elluviijate võimekus;
  4) teavitusplaani asjakohasus;
  5) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antava maksimaalse punktide arvu otsustab käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon, ühe kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 30 punkti.

  (3) Paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon võib sõltumata kultuuriprogrammi toetuse taotluses kirjeldatud kultuuriprogrammi vajalikkusest hinnata kultuuriprogrammi vajalikkust kõrgemalt arvestades kultuuriprogrammi olulisust Tartu kultuurimaastikul ning sellest lähtuvalt anda kultuuriprogrammi taotlusele vajalikkuse eest täiendavalt punkte kuni maksimaalse vastava kriteeriumi hindeni.";

  19) määruse paragrahvi 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 19. Kultuuriprogrammi toetuse suurus

  (1) Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

  (2) Toetuse andmiseks vähendatud mahus teeb ettepaneku käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjon. Vähendatud mahus taotluse toetamisel võrreldakse kõiki esitatud kultuuriprogrammi toetuse taotlusi, samuti arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte ning eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada kultuuriprogrammi tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, kooskõlastades muudatused eelnevalt kultuuriosakonnaga.";

  20) määruse paragrahvi 24 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Taotlusele tuleb lisada taotleja kehtiv arengukava ja kinnitus, et tegevuste elluviijad on valmis tegevustes osalema.";

  21) määruse paragrahvi 27 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) organisatsiooni olulisus valdkonnas;
  2) eesmärkide, tegevuste ja nende mõõdikute selgus;
  3) tegevuse elluviijate võimekus;
  4) tegevusplaani eesmärgipärasus;
  5) teavitusplaani asjakohasus;
  6) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.";

  22) määruse paragrahvi 27 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna "saada" sõnaga "kokku";

  23) määruse paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
"(3) Linnavalitsusel on õigus pärast käesoleva määruse paragrahvi 30 lõike 1 kohast täpsustatud informatsiooni hindamist käesoleva määruse paragrahvis 54 nimetatud hindamiskomisjoni poolt esialgne toetuse andmise otsus ümber vaadata ja teise või kolmanda aasta toetust suurendada või vähendada.";

  24) määruse paragrahve 39 ja 47 muudetakse ja kuupäev "1. septembriks" asendatakse kuupäevaga "1. veebruariks";

  25) määruse paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse number "5" numbriga "10";

  26) määruse paragrahvi 44 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kultuuriinvesteeringu toetus antakse toetuse taotlemise aastaks.";

  27) määruse paragrahvi 45 täiendatakse pärast sõna "järgneva" sõnaga "teise";

  28) määruse paragrahvi 46 lõiget 1 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:
"(1) Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid või haarata uusi sihtrühmi.";

  29) määruse paragrahvi 49 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Kultuuri arengutoetust võib kasutada organisatsiooni inimeste koolitamiseks, õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks ekspertteenuse tellimiseks või inventari soetamisega kaasnevate arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks. Arengutoetust ei saa kasutada töötasu maksmiseks.";

  30) määruse paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse number "20" numbriga "30";

  31) määruse paragrahvi 50 lõikes 3 asendatakse number "5" numbriga "10";

  32) määruse paragrahvi 52 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kultuuri arengutoetus antakse toetuse taotlemise aastaks.";

  33) määruse paragrahvi 53 täiendatakse pärast sõna "järgneva" sõnaga "teise";

  34) määruse paragrahvi 54 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Ene Ergma
aseesimees

/otsingu_soovitused.json