EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 35

Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord

Vastu võetud 21.03.2019 nr 6
RT IV, 27.03.2019, 24
jõustumine 30.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2019RT IV, 08.11.2019, 3801.12.2019
11.06.2020RT IV, 19.06.2020, 922.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 12. märtsist 2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas konkurentsiseaduse § 301 lg-ga 1 ja §-ga 33 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg-ga 3 ja § 26 lg 1 p-ga 5.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu välisriigis toimuvatel messidel osalemise toetuse andmist ja kasutamist.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]

§ 11.   Riigiabi

  (1) Korras nimetatud toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1-8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes. Toetuse andmisele kohaldatakse VTA määruses ning konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Ühele taotlejale antud vähese tähtsusega abi ei tohi kolme järjestikuse majandusaasta jooksul koos käesoleva korra alusel taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

  (3) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse konkurentsiseaduse § 492 lõikes 3 sätestatut.

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (6) Korda ei kohaldata VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (7) Toetuse saajal on kohustus säilitada toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates toetuse otsuse tegemisest.

  (8) Ettevõtlusamet säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat alates korra alusel viimase toetuse andmisest.
[RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada Tallinna ettevõtjate eksponendina osalemist valdkondlikel välismessidel, et soodustada ettevõtjate kontaktvõrgustiku laienemist ning suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust.

§ 3.   Terminid

  Korras kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) ettevõtja - füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, või äriühing äriseadustiku tähenduses;
  2) messikorraldaja - juriidiline isik, kes annab üürile stendipindu ning osutab ise või koostööpartnerite kaudu muid messiteenuseid;
  3) messil osalemise aruanne - kuluaruandele lisatav dokument, mis sisaldab infot messil osalemise tegevuskavas püstitatud eesmärkide ning kavandatud ja elluviidud tegevuste tulemuste kohta, sh infot püstitatud eesmärgi saavutamisega kaasnenud lisakulutuste kohta;
  4) messil osalemise tegevuskava - taotlusele lisatud dokument, milles taotleja kirjeldab messil osalemise eesmärki, kavandatavaid tegevusi ja nende ajakava, projekti eelarvet (sisaldab nii abikõlblikke kui ka projekti elluviimiseks vajalikke mitteabikõlblikke kulusid) ning messil osalemise eeldatavaid tulemusi;
  5) omafinantseering - toetuse saaja rahaline panus abikõlblike kulude katmisse. Omafinantseeringuna ei käsitata teisi kohaliku omavalitsuse, riigi või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
  6) projekt - konkreetsel messil osalemisega seotud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse ja mille eelarve koosneb abikõlblikest kuludest;
  7) valdkondlik välismess (edaspidi mess) - väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi toimuv ettevõtjate samalaadseid tooteid või teenuseid tutvustav väljapanek, mis on vähemalt üks kord sellisel kujul toimunud ning mille eesmärk on laiendada ettevõtjate müügi- ja kontaktvõrgustikku ning leida koostööpartnereid;
  8) stendipind - messikorraldajalt üüritud ala ekspositsiooni esitlemiseks;
  9) taotlus - toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid. Taotluse vormi kinnitab ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga;
  10) tegevusala - valdkond, mille taotleja on näidanud põhitegevusalana oma viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes;
  11) toetuse saaja - ettevõtja, kelle esitatud taotluse on ettevõtlusamet vastavaks tunnistanud;
  12) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - ettevõtja, kes on esitanud ettevõtlusametile taotluse ja osutab eksponendina messil oma kaupu või teenuseid.

2. peatükk ABIKÕLBLIKUD KULUD NING TOETUSE ÜLEMMÄÄR 

§ 4.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud on järgmised messil osalemisega seoses messikorraldajale tasutavad kulud:
  1) messile registreerimise kulu (messikorraldaja fikseeritud tasu eksponendi registreerimiseks messil) tingimusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja;
  2) stendipinna üürikulu ja sellega kaasnevad haldusteenuse, messistendi koristamise ja valve, sisustuse rendi, elektri- ja internetikulud;
[RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]
  3) messi kindlustuse kulu (messikorraldaja fikseeritud tasu messi toimumise kindlustamiseks);
  4) messipääsme kulu ja messile akrediteerimise kulu, kui taotleja osaleb messil eksponendina;
  5) eksponendi messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulu.

  (2) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud taotleja messile registreerimisest kuni kuluaruande esitamiseni.

  (3) Kui ettevõtlusamet teeb otsuse tunnistada taotlus mittevastavaks, jäävad tehtud ja kavandatavad kulud taotleja kanda.

  (4) Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikud.

  (5) Käibemaks on mitteabikõlblik kulu.

  (6) Kõik abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, sisult arusaadavad ja projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud. Kulude tegemist tõendatakse pangaülekandega (maksekorralduse koopiaga).

§ 5.   Toetuse ülemmäär ja toetuse andmise tingimused

  (1) Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta kalendriaastas on 8000 eurot.

  (2) Toetust antakse kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

  (3) Ühele taotlejale antakse toetust maksimaalselt kahel messil osalemiseks kalendriaastas.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotluste vastuvõtmine kuulutatakse välja ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga. Ettevõtlusamet annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.

  (2) Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi TTR) aadressil mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Kui taotlejal ei ole võimalik TTRi kasutada, siis esitab ta taotluse ettevõtlusametile esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.

  (3) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile vähemalt 30 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

  (4) Ettevõtlusamet peatab taotluste vastuvõtmise juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves ettevõtlusametile toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.

  (5) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamist jätkatakse taotluste vastuvõtmist juhul, kui linna eelarves nähakse ette lisaraha toetuse eraldamiseks.

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Tallinnas;
  2) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
  3) taotleja viimase 12 kuu käive jääb Maksu- ja Tolliameti avaldatud andmetel vahemikku 20 000 kuni 400 000 eurot. Taotleja viimase kuue kuu täistööajaga töötajate arv peab riiklikus registris avaldatud andmetel olema vähemalt üks;
[RT IV, 19.06.2020, 9 - jõust. 22.06.2020]
  4) taotlejal peab olema enda isikut, ettevõtet ja tooteid või teenuseid tutvustav veebileht, mille sisu on esitatud vähemalt inglise keeles ja keeleseaduses nõutud mahus ka eesti keeles;
  5) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgu või on need ajatatud. Võla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema esitanud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes nõutavad maksudeklaratsioonid;
  6) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  7) äriühingust taotleja osanikud ja/või aktsionärid on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.

  (3) Korda ei kohaldata taotlejale, kelle viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande järgi on rohkem kui 50% tema müügitulust saadud järgmistel tegevusaladel:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (edaspidi EMTAK) 2008, jagu A);
  2) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 1107);
  3) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  4) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69); peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 70); turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 732);
  8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
[RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]

  (4) Taotleja peab vastama käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 4, 5, 6 ja 7 ning lõikes 3 sätestatud tingimustele vähemalt toetuse väljamaksmiseni.

§ 8.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) esitama ettevõtlusameti nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;
  2) võimaldama ettevõtlusametil kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust nõuetele;
  3) teavitama ettevõtlusametit viivitamata kirjalikult taas esitatavas vormis sellest, kui on muutunud taotluses esitatud andmed või on selgunud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada ettevõtlusametit või taotlejat oma kohustuste täitmisel;
  4) teavitama ettevõtlusametit viivitamata kirjalikult taas esitatavas vormis sellest, kui tal ei ole tõenäoliselt või kindlasti võimalik messil osaleda;
  5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama ettevõtlusametile teavet, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 9.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotluses kirjeldatud projekt peab vastama korra §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgile.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) toetust taotletakse ainult abikõlblike kulude katteks;
  2) taotletava toetuse suurus ei ületa toetuse ülemmäära;
  3) projekti eelarves on ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 20% projekti abikõlblikest kuludest.

  (3) Taotluses esitatakse järgmine teave:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohustuslase number, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress ja pangarekvisiidid ning esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed;
  2) messi nimetus ning selle toimumise aeg ja koht;
  3) messi lühikirjeldus ning teave selle kohta, kuidas messil osalemine aitab saavutada korra §-s 2 sätestatud eesmärki;
  4) projekti eelarve kululiikide kaupa;
  5) messil osalemise tegevuskava.

  (4) Messil osalemise tegevuskavas kirjeldab taotleja messil osalemise eesmärki, kavandatavaid tegevusi ja nende ajakava, projekti eelarvet (sisaldab nii abikõlblikke kui ka projekti elluviimiseks vajalikke mitteabikõlblikke kulusid) ning messil osalemise eeldatavaid tulemusi. Messil osalemise tegevuskava vormi kinnitab ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga.

  (5) Kui taotleja on projektile või osale projekti tegevustest taotlenud toetust mitmest meetmest või muust riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahendist, esitab taotleja sellekohase teabe. Projekti eelarves esitatud abikõlblike kulude katmiseks ei või kasutada teisi kohaliku omavalitsuse, riigi või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, võib ettevõtlusamet nõuda taotlejalt lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ja/või taotluse puuduste kõrvaldamist. Ettevõtlusamet teavitab taotlejat, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist, ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust ei kõrvaldata tähtajaks, võib ettevõtlusamet jätta taotluse läbi vaatamata.

  (2) Vajaduse korral konsulteerib ettevõtlusamet erialaliidu või muu selle valdkonna ettevõtjate ühenduse ja/või spetsialistidega.

  (3) Taotleja ja taotluse vastavus korras esitatud nõuetele otsustatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves ettevõtlusametile toetuse maksmiseks ette nähtud, peatab ettevõtlusamet taotluste vastuvõtmise juhataja käskkirjaga. Enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud nõuetekohased taotlused tunnistatakse vastavaks linna eelarves selleks ettenähtud summa ulatuses taotluste laekumise järjekorras. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.

  (5) Ettevõtlusamet edastab taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse taotlejale TTRi kaudu viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Otsus loetakse kättetoimetatuks saatmise päevale järgneval tööpäeval.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 11.   Aruandlus ja toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse saaja esitab 21 kalendripäeva jooksul pärast messi toimumist aruande messil osalemise kohta (kuluaruanne). Kuluaruande vormi kinnitab ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga.

  (2) Kuluaruanne esitatakse TTRis. Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse kuluaruanne ettevõtlusametile esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina. Kuluaruande kohustuslikud lisad on:
  1) messil osalemise aruanne;
  2) abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid (arved ja maksekorraldused ja/või nende koopiad);
  3) fotod, mis tõendavad messil osalemist.

  (3) Ettevõtlusamet vaatab kuluaruande läbi ning kontrollitud ja korrale vastava aruande kinnitab ettevõtlusameti juhataja. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ning kuluaruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 21 kalendripäeva jooksul pärast kuluaruande kinnitamist.

  (4) Kui toetuse saaja jätab kuluaruande tähtajaks esitamata või kui pärast taotluse vastavaks tunnistamist ilmneb, et toetuse saaja ei vasta taotlejale esitatavatele nõuetele, tunnistab ettevõtlusamet taotluse vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.

  (5) Ettevõtlusametil on igal ajal õigus kontrollida toetuse kasutamist, nõuda lisateavet ja -dokumente projekti asjaolude ning toetuse kasutamise kohta.

§ 111.   Toetuse väljamaksmine messi ärajäämisel vääramatu jõu tõttu

  (1) Kui taotluses märgitud mess jääb vääramatu jõu tõttu ära, makstakse toetust taotlejale juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ettevõtlusameti juhataja on taotluse käskkirjaga vastavaks tunnistanud;
  2) taotleja on abikõlblikud kulutused teinud enne messi ärajäämise ametliku teate esitamist messikorraldaja poolt;
  3) messikorraldaja või tehingu pooleks olev ettevõtja ei tagasta taotleja tehtud abikõlblikke kulusid ja taotleja esitab selle kohta ettevõtlusametile kirjaliku kinnituse.

  (2) 21 kalendripäeva jooksul pärast messikorraldaja ametliku teate esitamist messi ärajäämise kohta esitab toetuse saaja TTRis aruande tegelikult tehtud abikõlblike kulutuste kohta (kuluaruanne). Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse kuluaruanne ettevõtlusametile esindusõigusliku isiku allkirjastatud paberdokumendina.

  (3) Messi ärajäämise korral esitatava kuluaruande kohustuslikud lisad on:
  1) abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid (arved ja maksekorraldused ja/või nende koopiad);
  2) kirjalik kinnitus, et messikorraldaja või tehingu pooleks olev ettevõtja ei tagasta taotleja tegelikult tehtud abikõlblikke kulutusi.

  (4) Kulude abikõlblikkuse kindlaksmääramisel lähtutakse §-s 4 esitatud nõuetest, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (5) Toetus makstakse välja § 11 alusel, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.
[RT IV, 19.06.2020, 9 - jõust. 22.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 12. märtsist 2020]

§ 12.   Toetuse kasutamise järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb ettevõtlusamet.

  (2) Toetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollides lähtub ettevõtlusamet esitatud taotlusest, kuluaruandest ja vajaduse korral lisateabe küsimisest.

  (3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud korras sätestatud tingimusi, on ettevõtlusametil õigus esitada kolme aasta jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.

  (4) Kui taotleja on esitanud ettevõtlusametile valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.

  (5) Ettevõtlusametil on õigus pärast toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusala, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.

/otsingu_soovitused.json