Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 38

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 20.12.2012 nr 31
RT IV, 08.02.2013, 91
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2015RT IV, 24.11.2015, 1427.11.2015
12.11.2015RT IV, 24.11.2015, 1401.01.2016
11.06.2020RT IV, 19.06.2020, 822.06.2020, osaliselt 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 6 ja § 11 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks). Maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud avaliku ürituse korraldamise ning ehitus-, avarii- või remonttöö korral, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla või selle osa sulgemine Tallinna linna territooriumil.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik üritus - spordi-, kultuuri- või meelelahutusüritus, avalik koosolek või muu selline üritus, mille korraldamiseks on väljastatud avaliku ürituse luba;
  2) avariitöö - tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine, millest on asjaomaseid ametiasutusi teavitatud Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määrusega kehtestatud korras;
  3) jalgtee - tee, mida kasutatakse kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks;
  4) jalgtee täielik sulgemine - jalgtee sulgemine selliselt, et mittesuletava osa laius on alla 1,5 m;
  5) parkla - sõidukite parkimiseks ette nähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad. Parklaks ei loeta sõidutee laiendit või jalgteed, mis on tähistatud parkimist korraldava liikluskorraldusvahendiga;
  6) soodusaeg - aeg, millal maksuobjektile kohaldatakse madalamat maksumäära. Soodusaeg kehtib esmaspäevast reedeni kella 22-st kuni 6-ni ning laupäeval, pühapäeval ja riigipühal;
  7) sõidutee - tee, mida kasutatakse sõidukiliikluseks;
  8) sõidutee täielik sulgemine - sõidutee sulgemine selliselt, et enam kui 90% selle laiusest on suletud, sõltumata suletava teelõigu pikkusest. Sõidutee loetakse täielikult suletuks ka juhul, kui tee mittesuletava osa laius on alla kolme meetri;
  9) tee - tänav, jalgtee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis on Tallinna linna omandis;
  10) teegrupp - loetelu teedest ja teelõikudest, mis on määruse lisas liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel määratud ühte gruppi neljast;
  11) tee osaline sulgemine - tee sulgemine selliselt, et osa selle laiusest on liiklemiseks avatud;
  12) tee sulgemise laius - tee suletud osa laius, mida mõõdetakse kohast, kus suletud ala kõrval sõidu- või jalgtee vabaks jääv osa on kõige kitsam;
  13) tee sulgemise luba - Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) väljastatud tee ajutise sulgemise luba;
  14) väljak - kõva- või muu kattega / lage hoonestamata avalik ala.

§ 3.   Maksuobjekt ja maksukohustuslane

  (1) Maksuobjekt on määruse lisas nimetatud tee või teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine seoses ürituse korraldamise või ehitus-, avarii- või remonttööga.

  (2) Maksukohustuslane on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine, v.a §-s 4 märgitud juhud. Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestatud vormil tee ajutise sulgemise taotluse.
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 27.11.2015]

§ 4.   Maksu kohaldamata jätmine

  Maksu ei kohaldata, kui:
  1) tee suletakse tee sulgemise loal märgitud tähtaja piires seoses Tallinna linna tellimusel või linna eelarvest finantseeritava ehitus-, avarii- või remonttööga või sellega seonduva kaeve- või hooldustööga;
  2) tee suletakse tee sulgemise loal märgitud tähtaja piires seoses prügikonteineri paigaldamisega Tallinna heakorrakuu tegevuse raames;
  3) tee suletakse seoses Eesti Rahvusringhäälingu liikuva ülekandejaama teele paigutamisega, kui tele- või raadioülekandes kajastatakse Tallinnas toimuvat;
  4) tee suletakse avariitööde tegemiseks maksimaalselt kaheks ööpäevaks;
  5) seoses avaliku ürituse korraldamisega suletakse mis tahes teeosa peale sõidutee;
  6) tee suletakse seoses linna asutuse korraldatava avaliku üritusega..
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 27.11.2015]

§ 5.   Maksusoodustused

  (1) Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega anda teede ja tänavate sulgemismaksu soodustust, lähtudes avalikust huvist ja kui üritus on linnaelu aspektist oluline:
  1) demonstratsiooni korraldajale;
  2) rongkäigu korraldajale;
  3) kultuuriürituse korraldajale;
  4) spordiürituse korraldajale;
  5) muu ürituse korraldajale.

  (2) Maksusoodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus linnavalitsusele transpordiameti kaudu vähemalt 21 kalendripäeva enne tee, teelõigu, parkla või väljaku plaanitud sulgemist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse transpordiametiga kooskõlastatud liiklusskeem, maksuobjektide loetelu, sulgemise periood ja maksusoodustuse taotlemise selgitus.

  (4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust maksukohustuslasele, kes on maksusoodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on tähtajaks tasumata arveid, mille on väljastanud Tallinna linna asutus.

  (5) Kui puudub alus maksusoodustust kohaldada vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4, tagastab transpordiamet taotluse viie kalendripäeva jooksul.

§ 6.   Maksumäärad

  (1) Sõidutee täieliku sulgemise maksumäärad on järgmised:
  1) esimese teegrupi puhul 100 eurot tunnis;
  2) teise teegrupi puhul 50 eurot tunnis;
  3) kolmanda teegrupi ja teegruppide loetelus nimetamata tänava puhul 10 eurot tunnis;
  4) neljandasse teegruppi kuuluva nimeta tee puhul 5 eurot tunnis.
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Jalgtee täieliku sulgemise maksumäärad on järgmised:
  1) esimese teegrupi puhul 10 eurot tunnis;
  2) teise teegrupi puhul 5 eurot tunnis;
  3) kolmanda teegrupi ja teegruppide loetelus nimetamata jalgtee puhul 1 euro tunnis;
  4) neljandasse teegruppi kuuluva nimeta tee jalgtee puhul 0,50 eurot tunnis.
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Maksumäär parkla ja väljaku sulgemisel on 2 eurot iga suletud 20 täisruutmeetri eest tunnis.
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Kui tee suletakse soodusajal, rakendatakse maksusummale koefitsienti 0,5.
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 01.01.2016]

§ 7.   Maksusumma arvutamine

  (1) Tasumisele kuuluva maksusumma arvutab maksuhaldur tee sulgemise loa taotlemise avalduse ja kooskõlastatud liiklusskeemi alusel viie tööpäeva jooksul alates liiklusskeemi ja taotluse vastuvõtmisest.

  (2) Tee sulgemise aega arvestatakse tundides. Tee täieliku sulgemise korral arvutatakse maksusumma tee sulgemise tundide arvu ning asjaomase teegrupi maksumäära korrutamise teel.

  (3) Parkla ja väljaku sulgemise korral arvutatakse maksusumma selle sulgemise tundide arvu ja selle suletud pindalale vastava maksumäära korrutamise teel.

  (4) Tee sulgemise laiust mõõdetakse meetrites, ümardades saadud arvu ühe kohani pärast koma. Seejärel arvutatakse välja sõidu- või jalgtee sulgemise ulatus protsentides sõidu- või jalgtee kogu laiusest. Sõidutee osalise sulgemise korral võetakse sulgemise ulatus arvesse ümardatult, 10% täpsusega. Jalgtee osalisel sulgemisel võetakse sulgemise ulatus arvesse ümardatult, 25% täpsusega. Kui jalgtee laiusest on suletud üle poole, kuid vaba jalgtee laius on vähemalt 1,5 m, loetakse jalgtee 75% ulatuses suletuks.

  (5) Sõidutee osalise sulgemise korral korrutatakse sulgemise tundide arv asjaomase teegrupi maksumääraga ja käesoleva paragrahvi lõike 4 kolmanda lause alusel arvutatud protsendiga, mis vastab sõidutee sulgemise laiusele.

  (6) Jalgtee osalise sulgemise korral korrutatakse sulgemise tundide arv asjaomase teegrupi maksumääraga ja käesoleva paragrahvi lõike 4 neljanda lause alusel arvutatud protsendiga, mis vastab jalgtee sulgemise laiusele.

  (7) Kui suletakse tee, mis kuulub mitmesse teegruppi, käsitatakse eri teegruppidesse kuuluvaid teelõike eri maksuobjektidena.

  (8) Ristmiku täieliku või osalise sulgemise korral vaadeldakse ristmiku moodustavat kahte kõrgemasse teegruppi kuuluvat teed eri maksuobjektidena.

  (9) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

§ 8.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik tee, teelõigu, parkla või väljaku sulgemise päevast kuni selle piiranguteta taasavamiseni, mil taastatakse sulgemisele eelnenud olukord või teeprojektiga ette nähtud olukord. Perioodi arvestatakse täistundides.

  (2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus tee, teelõigu, parkla või väljaku sulgemise päevast arvates.

§ 9.   Maksu tasumise kord

  (1) Maksuhaldur edastab maksukohustuslasele maksu tasumise kohta maksuteate.

  (2) Maksuteade esitatakse 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva.

  (3) Maks tasutakse maksuteatel näidatud pangakontole 30 päeva jooksul maksuteate esitamisest.
[RT IV, 24.11.2015, 14 - jõust. 27.11.2015]

  (4) Kui maksukohustuslane ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 3 täheldatud tähtajaks maksu tasunud, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse maksu tasumise tähtpäevale järgnevast päevast alates kuni selle tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intressi arvutamisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduses sätestatud määr.

§ 10.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksumaksja lõpetab tee sulgemise enne tee sulgemise loal märgitud ajavahemiku lõppu, on tal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõude esitamise eeldus on maksuhalduri õigeaegne teavitamine tee sulgemise lõpetamisest. Arvesse võetakse maksuhalduri kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav teavitamine, teavitamise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksuobjekti nimetus ja tee sulgemise loal märgitust kasutamata jäänud ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (4) Enam tasutud maksust arvestatakse maha maksuvõlg, mida nõutakse samalt maksukohustuslaselt muu maksuobjekti eest.

§ 11.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on transpordiamet.

  (2) Maksuhalduri volitused on transpordiameti järgmistel ametiisikutel:
  1) ameti juhataja;
  2) ameti juhataja asetäitja liikluse alal;
  3) liiklusosakonna peaspetsialist;
  4) liiklusosakonna vanemspetsialist;
  5) liiklusosakonna spetsialist.
[RT IV, 19.06.2020, 8 - jõust. 22.06.2020]

§ 12.   Vaidemenetlus

  (1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka viivitust, tegevusetust ja muid maksuhalduri toiminguid.

  (3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse transpordiametile.

  (4) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise teate peale võib esitada kaebuse linnavalitsusele.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse edastamine

  Transpordiametil edastada määrus elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Lisa Tallinna teede teegruppideks jaotus liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json