Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kihnu valla raamatupidamisregistri põhimäärus

Väljaandja:Kihnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 43

Kihnu valla raamatupidamisregistri põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kihnu Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 2 „Kihnu valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“ § 1 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kihnu valla raamatupidamisregistri PMen (edaspidi register) pidamise kord.

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri eesmärk on:
  1) võimaldada Kihnu vallal korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuvat raamatupidamist ja finantsaruandlust;
  2) tagada raamatupidamise seaduses toodud nõuete ja kohustuste täitmine, asjakohane ja tõepäraselt esitatud arvestus;
  3) teha kasutajatele kättesaadavaks tööülesannete täitmiseks vajalikud andmed.

  (2) Kihnu Vallavalitsus omab registri kasutamise õiguse litsentsi sh kuni 2 töökohta.

  (3) Registrit arendab ja hooldab sõlmitud lepingu alusel San Revilo OÜ.

§ 3.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on vallavalitsus ametiasutusena.

  (2) Registri volitatud töötlejad on
  1) registri pidamist või infosüsteemi kasutamist võimaldava tarkvara omanik (arendaja);
  2) registrisse või infosüsteemi sisestatud andmete majutaja;
  3) isik, kellele avalike ülesannete täitmiseks sõlmitud lepingust tulenevalt tagatakse registrile juurdepääs.

§ 4.   Registrisse andmeandjad

  Registrisse andmeandjad on vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavad asutused ning teised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on selleks seadustest tulenevalt kohustus.

§ 5.   Registri finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Kihnu valla eelarvest.

2. peatükk Registri pidamise nõuded 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse elektroonilise andmekoguna ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav töötleja tagab registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on madal (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S2.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides, sisekordades ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed koheselt.

  (3) Registri andmete sisestamist ja muutmist identifitseeritakse isikuliselt ja ajaliselt.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

  (5) Volitatud töötleja teostab andmete varundamist sagedusega üks kord ööpäevas.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  Töötlejad kannavad registrisse andmeid neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse asutuse või isiku kohta järgmised andmed:
  1) asutuse nimi või isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) asutuse registrikood või isiku isikukood;
  3) postiaadress;
  4) e-posti aadress;
  5) pangakonto number.

  (2) Töötajate ja teenistujate kohta kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 toodule järgmised andmed:
  1) s ugu;
  2) sünniaeg;
  3) residentsus;
  4) pensioni II samba liitumine;
  5) amet;
  6) tööle asumise ja töösuhte lõppemise aeg;
  7) tulumaksuvabastuse summa suurus;
  8) ametipalk;
  9) töölt puudumise periood ja põhjus.

  (3) Müügiarvete koostamisel seostatakse kauba või teenuse saaja arve maksja isikuga.

§ 11.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse töötleja poolt alusdokumentide alusel alusandmete muutumisel.

  (2) Muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

§ 12.   Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Kogutavate andmete alusel koostatakse ja esitatakse aruanded vastavalt õigusaktidega kehtestatud korras.

4. peatükk Registri kasutamine ja juurdepääs andmetele 

§ 13.   Kasutajaõigused

  (1) Registris sisalduvatele andmetele on juurdepääs vastutava töötleja ja töötleja õiguste teostajal õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Kasutajaõiguste ulatus määratakse kasutajaõiguste andmisel.

  (3) Kasutajaõiguste andmine, muutmine, peatamine ja lõpetamine toimub Kihnu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Igal isikul on õigus tutvuda tema kohta registrisse kantud andmetega.

  (2) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale või volitatud töötlejale kirjalik taotlus, milles on toodud soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele.

  (3) Andmete väljastamine toimub seaduses sätestatud korras ja on tasuta.

  (4) Andmeid väljastav vastutav või volitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve, registri lõpetamine 

§ 15.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seaduses sätestatule.

  (2) Registrisse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava töötleja asjaajamises kehtestatud dokumentide loetelus sarjadele ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

§ 16.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 17.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ingvar Saare
Vallavanem

Heldy Põlluste
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json