HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 46

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 16.06.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib riigieelarvest Tõrva valla (edaspidi vald) eelarvesse eraldatava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimusi ning rahvastikuregistri andmetel Tõrva vallas elavate 7-19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamist.

  (2) Toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi kultuuri, spordi, hariduse, kunsti, tehnoloogia ja loodus- ning täppisteaduse valdkonnas. Samuti suurendada rahvakultuuri edendavate huviringide kättesaadavust.

  (3) Toetused on kooskõlas Tõrva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga.

§ 2.   Toetuse liigid

  Tõrva valla huvitegevuse ja -hariduse toetuse liigid on:
  1) huviringide ja -hariduse tegevustoetus;
  2) võistlustel ja konkurssidel osalemise toetus;
  3) väljaspool Tõrva valda huvitegevuses ja -hariduses osalemise ja transpordikulude toetus.

§ 3.   Huviringide tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust saab taotleda Tõrva valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik ja Tõrva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse 7 - 19 aastastele rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanikele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Tõrva valla arengukava ja Tõrva valla huvihariduse ning -tegevuse kavaga.

  (3) Tegevustoetust saab taotleda uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks või olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks.

  (4) Vormikohane taotlus ja tegevuskava tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 31. oktoobriks.

  (5) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust toetuse andmise tingimustele ja edastab taotlused vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjonile, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, Tõrva Avatud Noortekeskuse, vallavolikogu noorsootöökomisjoni ja noortevolikogu esindaja.

  (6) Hindamiskomisjon hindab taotluste vastavust määruse kriteeriumidele, Tõrva valla huvihariduse ja -tegevuse kavale ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, andmisest keeldumise ja toetuse suuruse osas.

  (7) Toetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega 14 päeva jooksul peale huvihariduse ja -kava kinnitamist volikogu poolt. Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (8) Vabade vahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus eraldada tegevustoetust erandkorras.

  (9) Eraõigusliku juriidilise isikuga sõlmitakse toetuse kasutamiseks leping.

  (10) Taotleja on kohustatud toetatud tegevuse kohta esitama vormikohase aruande hiljemalt järgneva aasta 10. jaanuariks.

§ 4.   Huviringide tegevustoetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  Hindamiskomisjon lähtub taotluste hindamisel alljärgnevatest hindamiskriteeriumidest:
  1) kavandatav tegevus toetab Tõrva valla huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtade lahendamist;
  2) huviharidus või -tegevus on kavandatud realistlikult ja on hästi põhjendatud;
  3) taotlejal on piisav kompetents huvihariduse või -tegevuse läbiviimiseks;
  4) tegevuses osalejate arv ja kulu on proportsionaalsed;
  5) soetatava inventari ning tegevuse osutamiseks vajalike tingimuste loomise otstarbekus;
  6) kavandatav tegevus annab osalejatele eluliselt vajalikke oskusi ja teadmisi tööjõuturul konkureerimisel;
  7) kavandatav tegevus valmistab noori ette ettevõtlusega tegelemisel;
  8) mõju rahvakultuuri edendamisele, sh mulgi keelele ja koorilaulule;
  9) mõju tervislike eluviiside kujundamisele;
  10) huvihariduses ja -tegevuses mitteosalevate, sh erivajadusega noorte kaasamine;
  11) tegevuse toimumise sagedus;
  12) tegevuse ülevallaline kättesaadavus;
  13) kavandatud tegevuse jätkusuutlikkus.

§ 5.   Võistlustel ja konkurssidel osalemise toetus

  (1) Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18-aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja laagrites ja võistlustel (turniiridel, konkurssidel festivalidel vms) osalemiseks.

  (2) Toetust saab taotleda osalustasu, transpordi, majutuse ja toitlustuse kulude katmiseks.

  (3) Toetust saab taotleda jooksvalt kuni huvihariduse ja huvitegevuse kava vahendite lõppemiseni.

  (4) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus.

  (5) Toetuse maksimaalseks suuruseks osaleja kohta on:
  1) 50 eurot Eestis, väljaspool Tõrva valda;
  2) 80 eurot Läti Vabariigis;
  3) 150 eurot Eesti lähiriikides (Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);
  4) 300 eurot Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas, mis ei ole Pihkva ega Leningradi oblast ning kõigis teistes riikides, mida pole eelnevalt nimetatud.

  (6) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust toetuse andmise tingimustele ning otsustab korraldusega toetuse eraldamise või eraldamata jätmise 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (7) Toetuse saajal tuleb esitada vormikohane aruanne ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõppu.

§ 6.   Väljaspool Tõrva valda huvitegevuses osalemise ja transpordikulude toetus

  (1) Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanik, kes on vähemalt 18-aastane või alla 18-aastase aastase noore puhul tema seaduslik esindaja juhul, kui Tõrva vallas samasisuline või samal tasemel huvitegevus või -haridus ei ole kättesaadav.

  (2) Toetust saab taotleda jooksvalt kuni huvihariduse ja huvitegevuse kava vahendite lõppemiseni.

  (3) Transporditoetuse piirmäär on 40 eurot kuus.

  (4) Osalustasu katmise toetuse piirmäär on 50% osalustasu suurusest.

  (5) Toetust määratakse ühe huvialaga tegelemiseks.

  (6) Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus.

  (7) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust toetuse andmise tingimustele ning otsustab korraldusega toetuse eraldamise või eraldamata jätmise 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 7.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata alljärgnevatel juhtudel:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) juriidilisest isikust taotlejal on riiklike või kohalike maksude võlgnevus;
  3) taotleja ei ole esitanud aruannet varem eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  4) huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviimiseks eelarves ettenähtud vahendid on lõppenud;
  5) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust sihipäraselt;
  2) kooskõlastama vallavalitsusega kirjalikult tegevuse muudatused;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud hallatava asutuse puhul);
  5) tagama võimaluse teostada järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) tagama huviringi toimumise ja kättesaadavuse vähemalt toetusperioodi lõpuni;
  7) esitama toetuse kasutamise kohta aruanded määratud tähtajaks;
  8) märkima Tõrva valda oma reklaami- ja infomaterjalidel toetajana;
  9) pidama huvitegevuses osalevate noorte kohta arvestust.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust, õppuri osalemist ja omapoolse osalustasu tasumist huvihariduses ja huvitegevuses ning käesolevas määruses sätestatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel põhjendatud asjaoludel.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid.

  (2) 2020.aastal saab uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks (tegevused september – detsember 2020) taotlusi esitada kuni 31. augustini 2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json