Teksti suurus:

Ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 47

Ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 16.06.2020 nr 198

Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembril 2016 otsusega nr 211 „Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vigala Vallavolikogu 22. detsembril 2016 otsusega nr 60 „Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“ kinnitati Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisleping koos lisadega ning Märjamaa Vallavolikogu 20. jaanuaril 2020 otsusega nr 170 „Ühinemislepingu muutmine“ muudeti Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingut koos lisadega.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõikele 1 viiakse seaduses sätestatud juhtudel haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja lahendamiseks ega kahjusta oluliselt menetlusosaliste huve, võib haldusorgan viia avatud menetluse läbi ka muudel juhtudel.
HMS § 46 lõige 2 sätestab, et kui avatud menetluse läbiviimine on kohustuslik õigusakti andmiseks, viiakse avatud menetlus läbi ka õigusakti muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks. Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühinemislepingu menetlemise põhimõtted.
Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
ETHS § 91 lõige 5 näeb ette, et ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus.
Vastavalt ETHSi § 91 lõikele 7 avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt see koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.
Vastavalt haldusreformi seaduse § 16 lõikele 5 ja KOKS § 45 lõikele 6 on ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist vajalik vallavolikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus. Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu punkt 12.4 sätestab, et ühinemislepingut saab muuta vallavolikogu koosseisu vähemalt 3/4 häälteenamusega.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 101, haldusreformi seaduse § 16 lõike 5, ühinemislepingu punktid 10.2 (/…/ Valla volikogul on õigus prioriteetsete investeeringute nimekirjas teha muudatusi, kui need tulenevad reaalselt välja kujuneva eelarve summast või kui on ilmne, et investeerimine on majanduslikult ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi kahjulik kogu Valla arengu seisukohalt.) ja 12.4 (Lepingut saab muuta Valla volikogu koosseisu vähemalt 3/4 häälteenamusega.), arvestanud Märjamaa Vallavalitsuse ettepanekut (04.03.2020 protokoll nr 11 ja 03.06.2020 protokoll nr 29), majandus- ja eelarvekomisjoni seisukohta (09.03.2020 protokoll nr 31 ja 08.06.2020 protokoll nr 34), Vigala osavallakogu seisukohta 15.06.2020 koosoleku protokoll nr 5) ning kuulanud ära volikogu liikmete arvamused
Märjamaa Vallavolikogu
o t s u s t a b:1. Muuta Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembril 2016 otsusega nr 211 „Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vigala Vallavolikogu 22. detsembril 2016 otsusega nr 60 „Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“ kinnitatud ja Märjamaa Vallavolikogu 20. jaanuaril 2020 otsusega nr 170 „Ühinemislepingu muutmine“ muudetud Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingut teha selles järgmised muudatused:


1.1. tunnistada kehtetuks lepingu punktid 8.4.3 ja 8.4.4;


1.2. ühinemislepingu lisast nr 3 „Märjamaa valla ja Vigala valla investeerimisplaanid 2018 – 2021“ jätta välja Märjamaa jaotusest rida 2 -*Tervisekeskuse ehitus.2. Otsusele on lisatud:


2.1. Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muudetud tekst (lisa 1);


2.2. Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu lisa nr 3 „Märjamaa valla ja Vigala valla investeerimisplaanid 2018 – 2021“ arvestades tehtud muudatusi (lisa 2);
2.3. seletuskiri (lisa 3);


2.4. õiend (lisa 4), milles on näidatud volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited, muudatuste saabumise kuupäev, esitaja ning vallavalitsuses läbivaatamise tulemus.


3. Märjamaa Vallavalitsusel avalikustada otsus Märjamaa valla kodulehel ja esitada avaldamiseks Riigi Teatajale.


4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Märjamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras või Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus § 46 sätestatud tähtaegadel ja korras.


5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa  Otsuse lisad 1 kuni 4

/otsingu_soovitused.json